Esimerkki-CV opettaja

Esimerkki-CV opettaja

Opettajan ammatti on monen lapsuuden unelma-ammatti, mutta tästä huolimatta työmarkkinoilla vallitsee tietynlainen epätasapaino. Etenkin jos olet kiinnostunut vakituisesta virasta tai työpaikasta, voi tämän sijaan suosituilla alueilla olla tarjolla vain sijaisuuksia. Koska opettajien koulutus on melko standardoitu, on koulutuksen avulla vaikea erottua hakijajoukosta. Tarvitset siis CV:n, joka antaa sinusta positiivisen ensivaikutelman ja saa sinut erottumaan joukosta.

Hyvä opettajan CV onkin tärkeä rakentaa siten, että se tuo esille kokemuksesi, henkilökohtaiset vahvuudet ja esimerkiksi erilaiset kurssit ja täydennyskoulutukset, jotka viestivät työnantajalle että työskentelytapasi ovat ajan tasalla.

Koulutus opettajan CV:ssä

Koska joillakin alueilla on ollut jo pitkään pula opettajista ja tätä aukkoa on paikattu epäpätevillä opettajilla, on opettajan ammattipätevyyden omaavilla opettajilla aina valttikortti työnhaussa. Koska joillakin alueilla jopa viransijaisuuksiin tai määräaikaisiin opettajan työpaikkoihin voi olla useita kymmeniä hakijoita, on tärkeää korostaa CV:ssä virallista opettajan pätevyyttä. Tämä nimittäin erottaa sinut heti joukosta, johon todennäköisesti kuuluu hakijoita, joilla virallista pätevyyttä ei ole.

Riippuen minkälaiseen opettajan tehtävään olet hakemassa, kelpoisuuden vaatimukset on määritelty joko varhaiskasvatuslaissa, asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, ammattikorkeakoululaissa tai yliopistolaissa. Etenkin vakituiseen virkaan tai työhön hakiessa on ratkaisevaa, että tuot esille virallisen pätevyytesi.

Sen lisäksi, että kerrot esimerkiksi aineopinnoista, kannattaa pedagogisten opintojen suorittaminen mainita erikseen. Tämä johtuu siitä, että moni CV:n lukija käyttää ansioluettelon silmäilemiseen vain muutamia sekunteja, joten on tärkeää että tieto virallisesta pätevyydestä on helposti löydettävissä.

Koulutus

Elokuu 2013 – Toukokuu 2015 Opettajan pedagogiset opinnot (60 op), Helsingin yliopisto

Korkeakouluasetuksen edellyttämät ammatillisen opettajankouluttajalta vaaditut 60 opintopisteen pedagogiset opinnot.

Elokuu 2008 – Kesäkuu 2013 Filosofian maisteri (FM), Helsingin yliopisto

Filosofian maisterin tutkinto pääaineena englannin kieli.

Peruskoulutuksen ja pedagogisten opintojen lisäksi on tärkeää tuoda esille täydennyskoulutus. Myös täydennyskoulutuksen paikka on Koulutus-osiossa. Kaikkien koulutusten kohdalla pätee käänteisen kronologisen järjestyksen sääntö, että tuorein koulutus tulee ylimmäksi ja vanhin alimmaksi, vaikka se tarkoittaisi että ensin suorittamasi maisterin tutkinto tulisi pedagogisten opintojen ja täydennyskoulutuksen jälkeen.

Työkokemus opettajan CV:ssä

Koulutuksen ohella työkokemus on tärkeä asia tuoda esille opettajan CV:ssä. Työtehtävien suhteen monen opettajan tehtävän sisältö on melko samanlainen, joten perustehtävien lisäksi voit hyvin korostaa esimerkiksi aktiivista osallistumista koulun opetusmetodien kehittämiseen, osallistumista oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön tai toimimista oppilaitoksen edustajana kansallisissa tai kansainvälisissä verkostoissa.

Työkokemus

Marraskuu 2019 - Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Työskentelen opettajankoulutusohjelman lehtorina Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa.

Moni opettaja aloittaa uransa sijaisena tai tuntiopettajana jo ennen valmistumista. Myös tämä työkokemus ilmoitetaan normaalina työkokemuksena, vaikka se olisi osa-aikainen työ tai sijaisuus. Voit halutessasi täsmentää tämän työkokemuksen tiedoissa.

Joissakin tapauksissa sijaisuuksia voi kertyä jo opintojen aikana useita saman kaupungin tai kunnan palveluksessa, useissa eri kouluissa. Tällöin ei ole tarpeen yksilöidä joka ikistä työ- tai virkasuhdetta erikseen, vaan voit niputtaa usean pätkätyön yhden otsikon alle.

Tammikuu 2011 – Kesäkuu 2013, Useita opettajan viransijaisuuksia, Kuopion kaupunki

Työskentelin Kuopion kaupungin palveluksessa useissa viransijaisuuksissa ja työsuhteen sijaisuuksissa englanninkielen opettajana pääasiassa eri lukiossa.

Kurssit opettajan CV:ssä

Ammatillisen ja täydennyskoulutuksen ohella opettajien edellytetään kehittävän omaa osaamistaan jatkuvasti. Tämä voi tapahtua joko työn puitteissa tai vapaa-ajalla, mutta huolimatta siitä, kuinka ja milloin olet kurssit suorittanut, on niiden CV:ssä esille tuominen tärkeää: ensinnäkin se kertoo siitä, että olet kiinnostunut kehittämään omaa ammatillista osaamista ja toisaalta kurssien kautta tuot työyhteisöön osaamista, joka voi olla kovasti kaivattua ja tuoretta.

Kurssien suhteen on kuitenkin tärkeää, että ne liittyvät jollakin tapaa työhön, olipa kyseessä henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvä kurssi tai vaikkapa kulttuurien kohtaamiseen liittyvä kurssi. Esimerkiksi kansalaisopiston flamencokurssi ei siis kuulu opettajan ansioluetteloon, jollet satu olemaan musiikin opettaja. Lue siis työpaikkailmoitus huolella läpi, sillä löydät varmasti vähintään rivien välistä osviittaa siitä, millaista osaamista työssä arvostetaan ja voit tämän perusteella päätellä mitä kursseja kannattaa nostaa esille.

Kurssien paikka on CV:ssä koulutuksen alla omana osionaan. Kurssit lisätään CV:een siten, että tuorein on ylimpänä.

Taidot opettajan CV:ssä

Koska opettajien koulutus on pitkälti standardoitu, on tärkeää että nostat esille työn tai vapaa-ajan tai luottamustoimien kautta kartuttamia taitojasi. Vaikka opettajien koulutus olisi pitkälti sisällöltään sama, on kaikilla erilaisia taitoja, joista on hyötyä joko itse opetustyössä tai opetusyhteisössä.

Taitojen ottaminen mukaan ansioluetteloon on positiivista sen vuoksi, että voit erottua eduksesi niillä alueilla, jotka eivät suoraan liity opettajan pätevyysvaatimuksiin. Ne siis tuovat työnantajalle lisäarvoa, mutta on tärkeää että korostat CV:ssä taitoja, jotka todellakin liittyvät joko itse työyhteisöön tai työtehtävään, ja usein on niin että toivotut taidot on ilmoitettu jo työpaikkailmoituksessa.

Nykyisin etenkin digitaaliseen opettamiseen ja oppimiseen liittyvät taidot ovat erityisen toivottuja ja toisaalta monikulttuurisuuden taitajat ovat myös arvossaan. Jos hallitset vaikkapa tietyn digitaalisen opettamisen ja oppimisen alustan erityisen hyvin, voit ottaa tämän taidon mukaan CV:een.

Taidot

  • Opettaminen digitaalisissa ympäristöissä
  • Digitaaliset oppimateriaalit
  • Monikulttuurinen opetusyhteisö

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet

Opettajan työssä tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi myös pehmeitä taitoja, eli henkilökohtaiset ominaisuutesi ovat usein tärkeitä mahdolliselle työnantajalle.

Esimerkkejä henkilökohtaisista ominaisuuksista ovat osallistuvuus, kriittinen ajattelu ja kehittymisen motivointi. On olemassa oppilaitoksia, joissa työyhteisössä arvostetaan erityisen paljon osallistuvuutta, ja tällöin tämä voi olla jo luettavissa rivien välistä työpaikkailmoituksessakin. Toisaalta kriittinen ajattelu voi olla toivottu ominaisuus etenkin ylemmän asteen opettajan toimessa. Kehittymisen motivointi puolestaan voi olla hyvinkin tärkeä kyky esimerkiksi teini-ikäisten ja nuorten aikuisten opettajan roolissa, ja erityisesti silloin kun opiskelijoiden joukossa on tarve tukea motivaatiota.

Työpaikkailmoituksessa voi olla toivotut ominaisuudet kerrottu jo suoraan, mutta on hyvä myös lukea rivien välistä ja päätellä se perusteella, tmillaisia ominaisuuksiayössä tarvitaan ja kuinka sinä vastaat näitä vaatimuksia.

Luottamustoimet opettajan CV:ssä

Opettajan tehtävän ohella monella opettajalla on erilaisia luottamustoimia, jotka liittyvät esimerkiksi koulun omiin sisäisiin työryhmiin, ulkoisiin kuten ammatillisiin työryhmiin, tai vaikkapa oppilaskunnan yhteistyöhön opettajien edustajana. Työhön liittyvät luottamustoimet ovat positiivinen asia, sillä ne kertovat siitä että haluat aktiivisesti osallistua yhteisön kehittämiseen oman toimesi ohella.

Jos sinulla on useita luottamustoimia, lue työpaikkailmoitus huolella läpi, sillä todennäköisesti löydät vinkkejä siitä, millaista aktiivisuutta työyhteisössä pidetään arvossaan. Esimerkiksi verkostoitumiseen ja koulujen ja työelämän välisen yhteistyön kehittämiseen liittyvät viittaukset ovat selkeä merkki siitä, että aiemmat työryhmiin osallistumiset tai koulun edustajana eri foorumeissa toimiminen ovat arvokasta lisätietoa ansioluettelossa ja auttavat erottumaan joukosta.

Valokuva opettajan CV:ssä

Valokuvan mukaan ottaminen ansioluetteloon jakaa mielipiteitä, mutta koska opettaja on työnsä puolesta tekemissä ihmisten kanssa, on eduksi että viestit kuvallasi millainen henkilö olet. Ansioluetteloon liitettävän kuvan on hyvä olla melko neutraali kasvokuva, joka antaa sinusta ammattimaisen kuvan. Jätä siis lomalla otetut kuvat nähtävyyksien edessä väliin, vaikka ne olisivatkin kuinka onnistuneita otoksia.

Jopa kännykällä otettujen valokuvien laatu on nykyisin melko hyvä, mutta jos olet aktiivinen työnhakija, voit harkita ammattilaisvalokuvaajan puoleen kääntymistä. Hyvät kuvat antavat positiivisen ensivaikutelman ja tämän kautta kasvattavat mahdollisuuksiasi saada kutsu työhaastatteluun.

Opettajan CV:n ulkoasu

CV:n viimeistelty ja harkittu ulkoasu on hyvä keino tuoda osaamisesi ydin helposti esille.

1. CV:n järjestys

Perinteinen suomalainen CV on käänteisesti kronologinen eli perustuu aikajärjestykseen, jossa viimeisin työsuhde on ylimpänä. Etenkin kokeneen opettajan CV:n voi kuitenkin tehdä myös osaamispohjaisena ansioluettelona, jossa keskitytään taitoihisi esimerkiksi tietyn kielen opettajana sen sijaan, että työ- ja koulutushistoriasi olisi pääosassa.

2. CV:n pituus

Vaikka sinulla olisi pitkä työhistoria, on tärkeää pitää CV lyhyenä, eikä se koskaan saa olla yli kahden A4-arkin pituinen. Jos sinulla on ollut useita määräaikaisia työsuhteita tai sijaisuuksia, nämä voi hyvin niputtaa yhden otsikon alle tässä vaiheessa työnhakua. Muutaman vuoden työkokemuksen omaavalla opettajalla CV:n pituus ei pitäisi olla yhtä sivua enempää.

3. CV:n visuaalisuus

Riippuen erikoistumisestasi, CV:ssä voi käyttää persoonallisuuttasi korostavia ja työpaikkaan sopivia värejä. Neutraalit, tummat sävyt ovat aina turvallinen valinta, mutta jos olet erikoistunut vaikkapa kuvataiteeseen, voit halutessasi hyödyntää hillitysti jotakin korostusväriä, vaikkapa punaista tai oranssia. Pyri kuitenkin pitämään teksti tummana, jotta se on helppo lukea millä tahansa laitteella ja ruudulla.

Oletko jo tutustunut muihin CV-vinkkeihimme ja kokeillut CV-malleja? Testaa itse kuinka helppoa tyylikkään CV:n tekeminen on palvelumme avulla – kokeile palveluamme jo tänään.

Luo tyylikäs opettajan CV!

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä