Taidot CV:ssä

Taidot CV:ssä

Siirrettävät taidot ovat osaamista, jonka olet kerryttänyt elämäsi aikana ja joita voit soveltaa työssäsi. Nämä on tärkeää ottaa mukaan ansioluetteloon, sillä taidot voit niiden avulla erottua eduksesi työnhakijana, ja vakuuttaa rekrytoijan siitä, että osaamisesi on hyvä match avoinna olevan tehtävän kanssa. Artikkelimme auttaa kartoittamaan omat taitosi.

Mikä erottaa henkilökohtaiset valmiudet taidoista? Henkilökohtaiset valmiudet ovat ominaisuuksia, jotka ovat sinulle leimallisia ja auttavat esimerkiksi hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, ihmissuhteita tai aikatauluja. Sinulla voi vaikkapa olla erityisen hyvä taito sietää stressiä, mikä on työelämässä – ja ylipäänsä elämässä – positiivinen asia. Pehmeät taidot voivat yhtä hyvin olla synnynnäisiä, tai olet saattanut omaksua niitä elämäsi tai urasi aikana. Näitä valmiuksia kutsutaan usein pehmeiksi taidoiksi tai työelämätaidoiksi.

Kovilla taidoilla eli substanssitaidoilla tarkoitetaan puolestaan selkeästi määrättävää osaamista, jossa olet hyvä. Nämä taidot on usein hankittu kokemuksen kautta ja opettelemalla, olipa se sitten vapaa-aikana tai työelämässä. Taitoja voi myös kehittää jatkuvasti. Esimerkki kovista taidoista on Adoben Photoshop-ohjelmisto, jota olet ehkä voinut opetella työn puitteissa tai vapaa-ajalla. Ohjelmiston osaaminen edellyttää opettelemista, ja sen osaamisen syvyydessä on myös eroja. Toinen esimerkki kovista taidoista on tietyn ajoneuvotyypin ajaminen, vaikkapa trukin ajaminen, joka edellyttää tiettyä koulutusta ja Suomessa myös niin kutsuttua trukkikorttia.

Osaaminen on käsitteenä moniselitteinen, mutta se muodostuu sekä kovista että pehmeistä taidoista. Osaaminen on Suomen tulevaisuuden menestykselle niin tärkeää, että hallitusohjelmassa on tavoitteena laatia kansalliset periaatteet osaamisen näkyväksi tekemistä varten. Jobseeker tarjoaa helpon tavan taitojen esiin tuomiselle CV:ssä: voit parilla klikkauksella lisätä ansioluetteloosi Taidot-kentän, ja lisätä sen haluamaasi kohtaan.

Taidot CV:ssä

Taitojen mainitseminen CV:ssä eli curriculum vitaessa on aina positiivinen asia, sillä osaamisesi korostamisen lisäksi se kertoo rekrytoijalle, että sinulla on hyvä käsitys ydinosaamisestasi. Kaikilla on taitoja, joita on hankittu joko työelämässä tai harrastusten kautta.

Tuo ansioluettelossa esille osaaminen, joka on relevantti hakemasi tehtävän kannalta. Tämä auttaa sinua erottumaan joukosta ja antaa selkeän kuvan työn kannalta keskeisestä osaamisestasi. Kartoita oma osaamisesi, lue työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja listaa ansioluetteloosi muutama keskeinen taito, jotka vastaavat työpaikkailmoituksessa peräänkuulutettuja kykyjä. Koska rekrytoijat lukevat ansioluetteloja läpi hyvin nopeasti, on myös hyvä huomioida, että käytät osaamisestasi samoja ilmaisuja ja avainsanoja kuin ilmoituksessa. Tämä voi auttaa sinua myös silloin, jos hakemukset ”lukee” läpi ATS-järjestelmä, eli Application Tracking System, joka yrittää tulkita vastaako taustasi avoinna olevaa tehtävää.

Tuo ansioluettelossa esille taidot, jotka ovat relevantteja hakemasi tehtävän kannalta.

Taitojen kartoittaminen

Oman osaamisen sanoiksi pukeminen voi olla hankalaa, mutta kaikilla on useita taitoja, jotka ovat esiin tuomisen arvoisia. Työnhaun kannalta voi olla hyvä, että olet kartoittanut koko osaamisesi, joten aloita tekemällä kattava lista taidoistasi ja jaa ne sitten eri taitoluokkiin. Kun sinulla on kokonaiskuva, on sinun helppo poimia tietyn työpaikan kannalta tärkeät taidot ansioluetteloon. Rajoita taitojen määrää kuitenkin siten, että tuot CV:ssä esille 5-7 taitoa.

Jos tuntuu siltä, että taitojen kartoittamisessa on vaikea päästä alkuun, voit kokeilla selailla erilaisia työpaikkailmoituksia läpi löytääksesi inspiraatiota ja esimerkkejä siitä, millaisia ilmaisuja taidoista käytetään.

Osaamisen 4 luokkaa

Taidot voidaan karkeasti jakaa neljään eri luokkaan:

  1. Sosiaaliset taidot
  2. Tekniset taidot
  3. Käsitteelliset taidot
  4. Vaikuttamisen taidot

Sosiaaliset taidot

Yhteistyötaidot työelämässä ovat tärkeitä, joten sosiaaliset taidot kertovat kyvystäsi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Esimerkkejä näistä taidoista ovat esiintymistaidot (joita tarvitaan esimerkiksi kun pidät esitelmän muiden edessä, esittelet näkemyksiäsi kokouksessa tai keskustelet muiden kanssa vaikkapa projektin etenemissuunnitelmasta), viestintätaidot (osaat viestiä siten, että vastaanottaja ymmärtää sinua tai pystyt tuottamaan kirjallista aineistoa), kyky asettua muiden asemaan ja ymmärtää heitä, kyky kuunnella sekä toisten valmentaminen ja johtaminen. Kaikkiin näihin liittyy vuorovaikutus muiden kanssa.

Tekniset taidot

Moni kutsuu teknisiä taitoja IT-taidoiksi, ja tämä onkin osuva nimitys. IT-taitojen lisäksi

tekniset taidot pitävät sisällään erilaisten tekniikoiden ja työkalujen hallinnan, esimerkiksi rakennusalalla tai monissa insinööriammateissa. Erilaiset ohjelmointikielet kuten Java tai C/C++, julkaisujärjestelmät (kuten Wordpress), asiakashallinnan ohjelmistot (CRM, esimerkiksi Salesforce) tai kirjanpito-ohjelmistot (esimerkiksi Visma) ovat esimerkkejä teknisistä taidoista.

Käsitteelliset taidot

Käsitteelliset taidot kuvaavat kykyäsi ymmärtää suuria kokonaisuuksia, analyyttisuutta, suunnitelmallisuutta ja organisoida. Näiden kykyjen avulla voit esimerkiksi luoda erilaisia yhteyksiä, vaikkapa kuinka kuluttajatrendit vaikuttavat yrityksen toimintaan, tai analysoida ja tulkita raportteja.

Vaikuttamisen taidot

Vaikuttaminen on osa hyvin erilaisia työtehtäviä, ja sillä tarkoitetaan kykyä päämäärällistä toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa toisten näkemyksiä tai tapaa toimia, tai vahvistaa omaa tai organisaation asemaa. Esimerkiksi verkostoituminen, strategisten päätösten tekeminen ja muiden motivoiminen tai puolellesi saaminen ovat esimerkkejä vaikuttamisesta. Näitä taitoja tarvitaan vaikkapa myyntitehtävissä, erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja etenkin johtamistehtävissä.

IT-taidot CV:ssä

Tietotekniset taidot ovat entistä keskeisemmässä asemassa työelämässä, ja usein näihin liittyvät taidot ovat siirrettävissä kun vaihdat työpaikkaa. IT-taitojen suhteen on hyvä pitää mielessä, että nämä taidot on pidettävä ajan tasalla, sillä esimerkiksi eri ohjelmistojen versioiden välillä voi olla suuria eroja, joten taitosi voivat vanhentua yhdessä hujauksessa.

IT-taidoissa kannattaa mainita osaaminen, jota kaikilla ei ole. Jos olet esimerkiksi toiminut myyntisihteerinä yrityksessä, jossa käytetään Salesforce-asiakkuuksinhallintajärjestelmää ja Visma-kirjanpitojärjestelmää, on hyvin mahdollista että näistä taidoista on hyötyä kun haet vastaavantyyppistä tehtävää toisesta yrityksestä. Jos mainitset tiettyjä ohjelmistoja taidoissa, kannattaa myös eritellä ohjelmistojen versio.

On tärkeää, että et mainitse IT-taitojen joukossa itsestäänselvyyksiä, kuten Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman tai Outlook-sähköpostiohjelman käyttöä, sillä nämä ovat työnantajille jo itsestäänselvyyksiä, jotka jokaisen pitää osata, eivät mainitsemisen arvioisia taitoja. Poikkeuksena on erityisen edistynyt osaaminen, kuten jos osaat Excelin VBA-kieltä (Visual Basic for Application), tai makrojen luominen.

Esimerkki taidoista CV:ssä

Vaatekaupan myyntipäällikön CV:ssä taidot voidaan listata vaikkapa seuraavalla tapaa:

Sosiaaliset taidot: Kyky kuunnella asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeensa, sekä taivutella asiakas tekemään ostopäätös. Uusien työntekijöiden kouluttaminen.

Tekniset taidot: Kassasovellukset iZettle ja Tehden. Toiminnanohjausjärjestelmät SAP ja Microsoft Dynamics 365.

Käsitteelliset taidot: Kyky tulkita asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja ostaa sisään tuotteita, jotka myyvät hyvin.

Vaikuttamisen taidot: Osallistuminen kauppakeskusten liikkeiden yhdistyksen toimintaan ja liikkeen näkyville saaminen eri verkostojen kautta.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä