Esimerkki-CV sairaanhoitaja
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 18. huhtikuuta 2024

Esimerkki-CV sairaanhoitaja

Suomessa on kaikkiaan lähes 74 000 sairaanhoitajaa, mutta harvalta on mennyt ohi, että sairaanhoitajista on tästä huolimatta kova pula niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Sairaanhoitaja (AMK) -nimikettä saavat käyttää ainoastaan 210 opintopistettä kattavan ammattikorkeakoulutuksen käyneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on laillistanut. Sairaanhoitaja on Suomessa nimikesuojattu ammattinimi. Sairaanhoitajan ammatti edellyttää siis ammattioikeuksien myöntämistä, ja ilman tätä sairaanhoitajan ammattia ei siis saa harjoittaa.

Sairaanhoitajat toimivat sekä julkisella sektorilla perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon eri aloilla, avoterveydenhuollon parissa ja kotisairaanhoidossa, sekä yksityissektorilla ja muun muassa erilaisten järjestysten palveluksessa.

Sairaanhoitajan CV:n sisältö

Kun olet hakemassa työpaikkaa sairaanhoitajana, on CV:n eli curriculum vitaen tärkeä pitää sisällään kattavasti tietoja työhistoriastasi, koulutuksestasi, kursseista sekä esimerkiksi osaamisestasi.

Yhteys- ja henkilötiedot

Ansioluettelossa on luonnollisesti aina oltava yhteystiedot, eli nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Sairaanhoitajan työn kohdalla osoitteen lisäksi mahdollinen ajokortti tai käytössä oleva auto voi olla hyödyllinen tieto, etenkin jos olet hakemassa vuorotyötä. Tämä viestii työnantajalle, että pääset kulkemaan työmatkasi hyvin vaikka sinun olisi päästävä töihin tai töistä kotiin julkisen liikenteen aikataulun ulkopuolella.

Henkilökohtainen profiili

Profiiliteksti eli tiivistelmä on useimmiten vain 3-5 rivin mittainen, mutta monen mielestä CV:n vaikein osio. Se nimittäin haastaa sinut tuomaan esille vahvuutesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi ja usein myös toiveesi urakehityksen suhteen hyvin tiivistetyssä paketissa.

Hyvä profiili kertoo lyhyesti erikoistumisestasi tai aikeistasi erikoistua, mahdollisista lisäkoulutuksista sekä henkilökohtaisista vahvuuksista, joista on työssä etua. Jos olet esimerkiksi erityisen aloitekykyinen työyhteisön kehittämisen suhteen, kannattaa tämä ottaa esille tiivistelmässä.

Profiili

Psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, jolla on 6 vuoden kokemus haastavista asiakasryhmistä usein osana moniammatillista työryhmää. 30 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus mielenterveys- ja päihdetyöhön mahdollistaa potilaan tilanteen kattavamman tarkastelun ja tuloksekkaan yhteistyön esimerkiksi päihdepalvelujen kanssa.

Työkokemus

Työkokemuksessa tärkeintä on tuoda ilmi mahdollinen erikoistuminen ja millainen työnkuvasi on ollut. Koska moni sairaanhoitaja työskentelee määräaikaisissa virka- ja työsuhteissa, sinun ei tarvitse mainita työsuhteen laatua.

Vinkki

Onko sinulla useita määräaikaisia työ- tai virkasuhteen sijaisuuksia peräkkäin yhden työnantajan palveluksessa? Niputa nämä yhteen yhdeksi aikajaksoksi ja mainitse että kyseisen aikajakson aikana olet ollut työnantajan palveluksessa useissa lyhyissä työsuhteissa. Tämä auttaa pitämään CV:n napakkana.

Jos sinulla on alle 10 vuotta työkokemusta tai olet viime vuosina erikoistunut työssäsi, voit hyvin kertoa tarkemmin millaisia työtehtäviä vastuullasi on ollut. Mutta esimerkiksi perusterveydenhuollossa työskentelevän sairaanhoitajan kohdalla voi riittää, että työsuhteista kerrotaan aika, työnantajan nimi sekä mahdollisesti osasto ja nimike.

Työkokemus

Maalis 2018 Sairaanhoitaja, psykiatrian avohoidon yksikkö, HUS, Hyvinkää

Sairaanhoitajan tehtävässä työnkuvaani kuuluu akuuttipotilaiden hoivontarpeen arviointi ja osallistua hoidon tuottamiseen yksikön asiakkaille, usein yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten päihdeyksikön kanssa. Työ suoritetaan vastaanttotyön lisäksi kotikäynteinä.

Joulu 2015 - helmi 2018 Sairaanhoitaja, Julkinen perusterveydenhuolto, Helsinki

Useita sairaanhoitajan määräaikaisia virkoja julkisen perusterveydenhuollon parissa, pääasiassa psykiatrian yksiköissä.

Koulutus

Koska sairaanhoitajan koulutuksen sisältö on standardoitu ja joka ammattikorkeakoulussa sama, koulutuksen osalta riittää että kerrot oppilaitoksen, opiskeluajan ja tutkintonimikkeen.

Mikäli sinulla on muita sosiaali- ja terveysalan koulutuksia, ne on myös hyvä mainita. Jos taas olet vaihtanut alaa, voit itse päättää haluatko kertoa aiemmista opinnoistasi. Tässä harkinnassa kannattaa keskittyä siihen, onko aiemmista opinnoista jollakin tapaa hyötyä sairaanhoitajan työssä.

Koulutus

Syys 2018 - touko 2019 Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus, TAMK, Tampere

30 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus.

Elo 2012 - joulu 2015 Sairaanhoitaja AMK, Laurea, Porvoo

Sosiaali-, terveyden- ja hoito-alan ammattikorkeakoulututkinto 210 op. Laillistettu joulukuussa 2015.

Kurssit

Opintojen jälkeen suoritetut kurssit on tärkeää ottaa mukaan, etenkin jos on kyse ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Kielikursseja tai muita pikemminkin vapaa-ajanviettoon liittyvistä kursseista ei välttämättä ole hyötyä ansioluettelossa, mutta mainitse kurssit jotka liittyvät työtehtäviin, tai vaikkapa monikulttuuriseen viestintään, jos tälle osaamiselle on tarvetta työyhteisössäsi.

Luottamustoimet

Toimitko aktiivisena jäsenenä vaikkapa ammattiliiton paikallisessa ammattiosastossa? Tai oletko lasten jalkapallojoukkueen ensiapuvastaava? Nämä ovat luottamustoimia, joista voi olla hyötyä työnhaussa, mutta muista että etenkin ammattiliittoon kuuluminen sinänsä luokitellaan arkaluontoiseksi henkilötiedoksi, joten on aina hyvä käyttää omaa harkintaa sen suhteen mitä haluat CV:ssä kertoa.

Luottamustoimet voivat joissakin tapauksissa tarjota mahdollisuuden uusiin haasteisiin työelämässä, mutta on tärkeää, että osaat kertoa työnantajalle selkeästi, kuinka luottamustoimen puitteissa kartuttamasi osaaminen hyödyttää sinua hakemassasi työtehtävässä. Muutoin on mahdollista, että annat luottamustoimesta pikemminkin harrastusmaisen kuvan.

Taidot

Sairaanhoitajien osaaminen on usein melko selkeästi määriteltyä ja kategorioitua, mutta tästä huolimatta ansioluettelossa kannattaa nostaa esille taidot, jotka saavat sinut erottumaan joukosta. Oletko esimerkiksi ollut mukana ottamassa käyttöön uutta potilasjärjestelmää ja kouluttanut muita sen käyttäjiksi? Entä onko sinulle erikoisosaamista esimerkiksi tietyistä toimenpiteistä, lääkkeistä tai vaikkapa sairauksista? Nämä kannattaa myös mainita.

Taidot eivät ole millään tapaa pakollinen osio CV:ssä, mutta mainitsemalla 2-4 keskeistä osaamiskokonaisuutta voit helposti erottua joukosta ilman, että se vie paljon tilaa ansioluettelossa.

Taidot

  • Mielenterveystyön osaaminen
  • Päihdetyön osaaminen
  • Moniammatillinen työskentelytapa

Henkilökohtaiset vahvuudet

Kun olet hakemassa uutta työpaikkaa sairaanhoitajana, näet usein jo työpaikkailmoituksesta millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia hakijoilta toivotaan. Nämä liittyvät usein siihen, millaisia asiakkaita tai potilaita työnantajalla on, ja kuinka osasto toivoo työntekijöiden näihin suhtautuvan. Esimerkiksi vakavasti sairaiden lasten parissa työskenteleviltä sairaanhoitajilta edellytetään erilaisia taitoja kuin sairaanhoitajilta, jotka työskentelevät aikuisten potilaiden kanssa, joilla on pitkäaikaissairauksia.

Esimerkiksi lasten kanssa työskentelevältä edellytetään kykyä viestiä potilaiden läheisten kanssa ja ensiavun parissa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan päätöksenteko- ja stressinsietokykyjä. Pohdi siis läpi millaisia vahvuuksia sinulla on hakemaasi tehtävää silmällä pitäen. Henkilökohtaiset vahvuudet ei ole pakollinen osio ansioluettelossa, vaan voit ottaa sen mukaan halutessasi ja ennen kaikkea, jos CV:ssä on sille tilaa.

Henkilökohtaiset vahvuudet

Minulla on vahvat suunnittelutaidot, joista on ollut suuresti apua haastavien hoitotilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Harrastukset

Harrastusten ottaminen mukaan ansioluetteloon ei ole pääsääntö, vaan poikkeus. Jos haluat antaa työnantajalle selkeän kuvan sinusta henkilönä ja kiinnostuksesi kohteista, voit hyvin mainita harrastuksesi lyhyesti. Mutta on hyvä muistaa, että CV:n tarkoitus on myydä sinut alasi ammattilaisena, ja toisaalta on tärkeää, että ansioluettelo ei venähdä yli 2 sivun mittaiseksi.

Harrastukset

Maastohiihto, seurakunnan vapaaehtoistyö ja puutarhanhoito.

Suosittelijat

Suosittelijat ovat usein eduksi työnhaussa, mutta niitä ei tarvitse mainita ansioluettelossa jollei näin erityisesti pyydetä työpaikkailmoituksessa. Suosittelijaksi voit pyytää esimiehen tai entisen esimiehen lisäksi henkilöitä, joiden kanssa olet tehnyt yhteistyötä moniammatillisten työryhmien puitteissa, esimerkiksi muilta osastoilta tai sosiaali- tai terveyspalvelujen yksiköiltä.

CV:n järjestys ja muotoilu

Kronologisesti käänteinen vai osaamispohjainen CV?

Perinteisen, kronologisesti käänteisessä järjestyksessä eli tuoreimmat ylimpänä listaavan CV:n rinnalle on tullut niin kutsuttu osaamispohjainen ansioluettelo, joka ei noudata aikajanoja orjallisesti vaan keskittyy myymään hakijan osaamista kokonaisuutena.

Sairaanhoitajan työssä kronologiesti käänteinen aikajärjestys eli tuorein ensin on kuitenkin useimmiten paras vaihtoehto, sillä työskentelytavat ja hoitosuositukset kehittyvät jatkuvasti, ja tämän vuoksi työnantajat kiinnittävät huomiota siihen, että työkokemuksesi on tuoretta.

Koulutus vai työkokemus ensin?

Jos olet vastavalmistunut, sinulla on todennäköisesti takana ainakin pakolliset työharjoittelut ja useimmilla myös oman alan kokemusta kesätöistä tai viikonlopputuuraajana. Voit itse päättää kerrotko työharjoitteluista erillisen työharjoittelut-osion alla, vai työkokemus-osiossa.

Monessa tapauksessa voi kuitenkin olla perusteltua jäsennellä CV siten, että yhteys- ja henkilötietojen sekä henkilökohtaisen profiilin jälkeen tuleekin koulutus, ja tämän jälkeen työkokemus. Näin etenkin siinä tilanteessa, että olet vastavalmistunut. Muista myös mainita CV:ssä erikseen jos olet jo saanut ammattioikeudet, sillä tämä on työnantajan näkökulmasta tärkeä asia.

Aloita sairaanhoitajan CV:n luominen saman tien!

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä