Esimerkki-CV lähihoitaja
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 17. huhtikuuta 2024

Esimerkki-CV lähihoitaja

Suomessa on lähes 150 000 lähihoitajaa, joten melkein jokainen tuntee lähipiiristään heistä vähintään yhden. Valtaosa eli lähes 75 % terveys- ja sosiaalialan perustutkinnon eli lähihoitajatutkinnon omaavista henkilöistä työskentelee sosiaalipalvelujen parissa, kuten vanhusten hoidossa, mutta myös terveyspalvelujen parissa on suuri määrä lähihoitajia. Lähihoitajia kutsuttiin aiemmin apuhoitajiksi tai perushoitajiksi, mutta koulutuksen uudistumisen jälkeen nimikkeeksi tuli lähihoitaja. Ammattinimike on Suomessa suojattu, mikä tarkoittaa että lähihoitajan nimekkeellä voi toimia ainoastaan henkilö, jolle sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on myöntänyt ammattioikeudet harjoittaa lähihoitajan ammattia. Kuka tahansa ei voi siis työskennellä lähihoitajana. 

Kuten monen muunkin terveyspalvelun ammatin kanssa, myös lähihoitajista on jo pitkään ollut kova pula. Kuntien lisäksi yksityiset terveyspalvelujen tuottajat ovat suuria työnantajia, ja halutuimpien työpaikkojen ja toimenkuvien kohdalla hakijoita on usein enemmän kuin työpaikkoja. Unelmien työpaikka vaatii siis usein työnhakuun panostamista etenkin hyvän lähihoitajan CV:n eli ansioluettelon avulla. 

Kerromme tässä artikkelissa mitä lähihoitajan kannattaa ansioluettelossa korostaa työnhaussa onnistumiseksi.

Ajokortti

Etenkin haja-asutusseudulla ajokortti on hoitotyön parissa työskenteleville välttämätön. Moni työnantaja, sekä kunnallinen että yksityinen, antaa esimerkiksi vanhustenhoidon parissa työskentelevien käyttöön auton, jolla voi kätevästi kulkea matkat eri asiakkaiden välillä.

Lähihoitajan työ on yksi niistä poikkeuksista, joissa ajokortista voi olla hyötyä. Työnantajan näkökulmasta on nimittäin tärkeää tietää, kuinka voit liikkua työn puitteissa tekemäsi matkat, vaikkapa eri kodinhoidon asiakkaiden välillä. Asiakkaat voivat olla suurellakin alueella, eikä joka paikkakunnalla ole kattavaa joukkoliikennettä. Myös vuorotyö tarkoittaa usein sitä, että lähihoitajan on pystyttävä taittamaan työmatkat kätevästi vuorokauden ajasta riippumatta, vuoden jokaisena päivänä.

Jos sinulla siis on ajokortti, kannattaa se mainita lähihoitajan CV:ssä. Tämä tieto otetaan esille henkilö- ja yhteystietojen yhteydessä, ja jotta lukija löytää tiedon ajokortista nopeasti, on se hyvä ottaa oman otsikkonsa alle.

Ajokortti B

Henkilökohtainen profiili

Perinteisestä suomalaisesta ansioluettelosta poikkeava osuus eli henkilökohtainen profiili tai tiivistelmä on mainio keino tuoda esiin vahvuuksiasi. Lisäksi hyvin kirjoitetulla profiililla on helppo erottua joukosta, sillä se sijoitetaan aina CV:n alkuun. Profiiliteksti on 3-5 rivin mittainen ja sen tarkoituksena on antaa sinusta nopeasti hyvä ensivaikutelma.

Koska valtaosa ansioluetteloita lukevista rekrytoijista tai HR-ammattilaisista käyttää jokaisen ansioluettelon silmäilyyn ensin vain muutamia sekunteja, on tärkeää että tiivistelmä ensinnäkin jollakin tapaa vastaa työpaikkailmoitusta ja siinä kerrottuja vaatimuksia työlle, ja toisaalta nostaa sinusta esille seikkoja, jotka tekevät sinusta hyvän kandidaatin tehtävää varten.

Profiili
Olen kaksikielinen ensihoitoon erikoistunut lähihoitaja, joka on kiinnostunut kehittämään itseään ammatillisesti ja työskentelemään monikulttuurisessa, nopeatempoisessa ympäristössä. Olen kokenut kolmivuorotyöntekijä, jonka vahvuuksina on erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen sekä vuorovaikutustaidot moniammatillisessa työskentelyssä.

Työkokemus

Lähihoitajan työ on hyvin käytännönläheistä, ja tämän vuoksi työkokemus on keskeisessä roolissa lähihoitajan ansioluettelossa. Koska työssä kohtaa päivittäin erilaisia ihmisiä ja tilanteita, käytännön kokemus on arvokasta koska sen kautta karttuu osaamista erilaisten tilanteiden käsittelystä. 

Erilaisissa ympäristöissä työskenteleminen puolestaan opettaa erilaisia työskentelytapoja: esimerkiksi kunnallisessa vanhusten kodinhoidossa työskentely on hyvin erilaista kuin vaikkapa yksityisen sairaalan postoperatiivisen hoidon osastolla. Usein on niin, että sinun ei välttämättä tarvitse kuvailla työtehtäviäsi kovin yksityiskohtaisesti, mutta keskittyä esimerkiksi erityisiin vastuualueisiin. Työnantaja pystyy päättelemään automaattisesti melko paljon jo pelkästään sen perusteella, missä olet ollut töissä. Jos olet ollut esimerkiksi suuren kaupungin palveluksessa, voit eritellä millä alueella työskentelit, vaikkapa päihdehoidon avopotilaiden parissa tai ensihoitajana terveysasemalla. 

Työkokemus

Helmikuu 2018 – Lähihoitaja, ensihoito, Vaasan yliopistollinen sairaala, akuuttivastaanotto

Olen toiminut Vaasan yliopistollisessa sairaalassa ensihoidon lähihoitajana kolmivuorotyössä. Työ on edellyttänyt vastuullisuutta, kykyä toimia itsenäisesti etenkin yövuorojen aikana ja taitoa palvella monikulttuurista potilaskuntaa.

Työharjoittelu

Jos olet hiljattain valmistunut tai sinulla on vain muutama vuosi työkokemusta, voi olla hyvä mainita myös opintoihin liittyvä työharjoittelu lähihoitajan anioluettelossa. Tämä sen vuoksi, että vaikka kyse on harjoittelusta, kartuttaa se käytännön työkokemusta. Lisäksi ottamalla mukaan työharjoittelun, annat vaikutelman siitä, että ansioluettelosi on kokonaisuutena vankempi. 

Harjoittelut

Tammikuu 2017 – Huhtikuu 2017 Lähihoitajan opintoihin liittyvä työharjoittelu,
Vaasan kaupunki, Tammikaivon terveysasema

Suoritin lähihoitajaopintoihin liittyvän pakollisen työharjoittelun Tammikaivon terveysasemalla pääasiassa ruotsinkielisten asiakkaiden parissa.

Erikoistuminen

Kun olet saanut lähihoitajan ammattioikeudet, voit harjoittaa ammattia eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä, kunhan täytät niille asetetut vaatimukset. Opintojen aikana on kuitenkin jo mahdollista erikoistua esimerkiksi ensihoitoon, vammaistyöhön tai mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Vaikka moni lähihoitaja työskentelee saman tyyppisten tehtävien parissa, on erikoistuminen hyvä tuoda esille koulutuksen yhteydessä. Tämä auttaa sinua erottumaan hakijoiden joukosta etenkin silloin, kun hakijoita on monta. 

Koulutus

Tammikuu 2016 – Joulukuu 2017 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (180 op) Vamia

Suoritin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Vamiassa ja valmistuin ensihoitoon suuntautuneeksi lähihoitajaksi joulukuussa 2017. 

Suoritin valinnaisina opintoina mm. seuraavan kokonaisuuden: Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen (15 op).

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi lähihoitajilta edellytetään usein työpaikkaan, asiakaskuntaan ja työyhteisöön liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia. Nämä on monesti kerrottu jo suoraan työpaikkailmoituksessa, joten lue ilmoitus huolella ja pohdi läpi millä tapaa itse henkilönä vastaat vaatimuksia. 

Ominaisuuksia ei useimmiten edellytetä tai toivota ihan sattumalta, vaan esimerkiksi stressinsietokykyä voidaan painottaa vaikkapa sen vuoksi, että työyhteisö on usein alimiehitetty asiakkaiden tarpeisiin nähden. Toisaalta esimerkiksi saattohoidon parissa työskentelevän lähihoitajan on tärkeää pystyä eläytymään potilaiden ja näiden läheisten tilanteisiin, joten tämän tyyppisessä työssä edellytetään usein empatiakykyä.

Huomaa, että ominaisuus, joka on vahvuus yhdessä työssä, ei välttämättä ole sitä seuraavassa työpaikassa. Esimerkiksi työyhteisön paras ja pidetyin tiimipelaaja voi kokea yksin työskentelyn haasteellisena, joten pohdi läpi millaisia ominaisuuksia nostat ansioluettelossa esille. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet

 • Stressinsietokyky
 • Organisaatiokyky
 • Viestintätaidot

Kielitaito

On erittäin tärkeää, että lähihoitaja pystyy viestimään ymmärrettävästi asiakkaiden kanssa, sillä viestinnälliset vaikeudet voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Alueesta ja lähihoitajan erikoistumisesta riippuen kielitaito voi olla hyvinkin kriittinen osa osaamista. Esimerkiksi ambulanssissa tai sairaalan päivystyksessä työskentelevän lähihoitajan on tärkeää ymmärtää mielellään ainakin englantia ja ruotsia, sillä joissakin tilanteissa asiakkaan kanssa viestiminen ei voi jäädä odottamaan toisen kielitaitoisen hoitajan saapumista paikalle.

Työssä vaadittava kielitaito on yleensä mainittu työpaikkailmoituksessa, mutta vaikka siitä ei olisikaan mainintaa, on kielitaidosta lähes aina etua lähihoitajan työssä. Suomalaiset ovat usein melko vaatimattomia kielitaitonsa suhteen, mutta käytännössä useimmat selviävät arjen tilanteista suomen lisäksi ainakin englanniksi ja ruotsiksi. Nämä kannattaa siis ottaa mukaan ansioluetteloon. Lisäksi on alueita, joilla kielitaidolle on kovemmat vaatimukset esimerkiksi sen vuoksi, että asiakaskunta on monikulttuurista. Toisaalta joillakin alueilla vastaan voi tulla asiakkaita, jotka puhuvat äidinkielenään ruotsia, ja ovat vuosien saatossa unohtaneet suomen kielen. Kaksikielisyys on erityisesti asia, jota kannattaa tuoda esille alueilla, joilla on ruotsinkielistä väestöä.

Kielet

 • Ruotsi, äidinkieli
 • Suomi, äidinkieli
 • Englanti, sujuva

Ammattioikeudet

Lähihoitajan ammatin harjoittaminen edellyttää ammattioikeuksien myöntämistä, ja tämä on tärkeää mainita myös ansioluettelossa. Ammattioikeuksien myöntäminen edellyttää esimerkiksi tutkintotodistuksen tarkistamista, joten oikeuksien saaminen on tietyllä tapaa laatumerkki. Moni työnantaja tarkistaa hakijan ammattioikeudet ja joissakin tapauksissa myös rikosrekisterin ennen työtarjouksen tekemistä, mutta ansioluettelossa kannattaa mainita milloin sinulle on ammattioikeudet myönnetty. 

Ammattioikeudet

Valvira myönsi minulle sosiaalihuollon ammattioikeudet (lähihoitaja) joulukuussa 2017.

Lähihoitajan CV:n muotoilu

Olitpa hakemassa lähihoitajan työtä kunnallisen työnantajan, yksityisen terveyspalveluyrityksen tai säätiön palveluksesta, on tärkeää että annat itsestäsi positiivisen ja ammattimaisen kuvan heti työnhaun alkuvaiheessa. Ansioluettelo on tämän vuoksi lähihoitajan tärkein työkalu työnhaussa. 

 1. Hyvin jäsennelty on helposti luettu
  Työpaikkoihin voi olla jopa kymmeniä hakijoita, joten on tärkeää että CV:n lukija löytää tarvitsemansa tiedot nopeasti. Tässä auttaa asiakirjan hyvä jäsentely. Sijoita tärkeät tiedot kuten koulutus, työkokemus ja taidot omien otsikoidensa alle. 
 2. Valokuva korostaa persoonaa
  Valokuva ei ole koskaan ansioluettelossa pakollinen, mutta koska työssä on paljon vuorovaikutusta ihmisten kanssa, auttaa hyvä valokuva yhdistämään tiedot persoonaan. Hymy voi tehdä ihmeitä, ja lisäksi on tärkeää että kuva on otettu hyvässä valaistuksessa ja mielellään neutraalia taustaa vasten. 
 3. Muista oikoluku
  Vaikka lähihoitajan työ ei olekaan perinteistä konttorityötä, korostuu kirjallisten viestintätaitojen merkitys jatkuvasti enemmän kun esimerkiksi sähköisten potilasarkistojen käyttö lisääntyy asiakkaiden ja läheisten keskuudessa. Huoliteltu kieliasu kertoo siis siitä, että pystyt vastaamaan ammatin vaatimuksia myös viestinnän osalta.

  Luo lähihoitajan CV helposti verkossa nyt!
Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä