Farmaseutin CV - esimerkki ja parhaat vinkit
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 1. heinäkuuta 2024

Farmaseutti CV esimerkki

Suomessa on lähes 10 000 farmaseuttia, jotka työskentelevät apteekkien lisäksi esimerkiksi sairaaloissa ja lääketeollisuuden parissa muun muassa tuotekehitys- ja laadunvarmistustyössä. Farmaseuteilla on kolmivuotinen yliopistokoulutus, ja viranomaisten myöntämät ammattioikeudet liittyvät vahvasti koulutukseen. Farmaseutin työtä ei siis saa tehdä muu kuin farmaseutti. Farmaseuttien työllisyystilanne on keskimäärin hyvä, mutta etenkin suosituimpiin työpaikkoihin on usein paljon hakijoita.

Farmaseutin CV:n tärkeimmät osiot

Useimmilla aloilla on erityispiirteitä, jotka heijastuvat siihen mitä asioita työnhaussa painotetaan, eikä farmasian ala ole tästä poikkeus. Farmaseuttien kohdalla koulutuksen lisäksi on olemassa erilaisia täydennyskoulutuksia, taitoja ja osaamista jotka ovat työnantajien näkökulmasta tärkeitä rekrytointivaiheessa. 

Henkilökohtainen profiili

Lyhyt tiivistelmä eli henkilökohtainen profiili on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa CV:ssä. Kyseessä on 3-5 rivin mittainen tiivistelmä, joka painottaa myyntivalttejasi hakijana, mutta myös toiveitasi urasi suhteen, esimerkiksi mikäli olet kiinnostunut kehittymään työssäsi tietyn osaamisalueen asiantuntijaksi. 

Esimerkki:

Olen apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen omaava, asiakaspalveluhenkinen apteekkifarmaseutti, jolla on lähes 10 vuoden kokemus lääkeneuvonnasta ja apteekin päivittäisestä asiakastyöstä. Olen kiinnostunut kehittämään osaamistani myös tiiminvetäjän roolissa, josta olen kartuttanut kokemusta sijaistamalla tiimini esihenkilöä loma-aikoina

Työkokemus

Farmaseutit työllistyvät apteekkien lisäksi muun muassa lääketeollisuuden pariin, ja työnkuvat voivat vaihdella jonkin verran riippuen alasta, jolla työskentelet. Myös eri apteekkien välillä voi olla suuriakin eroja sen suhteen, millainen asiakaskunta on ja millaisia palveluja apteekit tarjoavat. Suurissa apteekeissa farmaseutit tekevät usein työtä tiimeissä ja työnkuvaan voi kuulua myös neuvontatyötä esimerkiksi asiakkaan eri lääkitysten kartoittamiseksi. Työkokemuksesta ansioluettelossa on tärkeää mainita luonnollisesti työnkuva tai titteli, ja tämän lisäksi työnantajan nimi, työsuhteen kesto. Usein kannattaa mainita muutamalla sanalla myös jotakin työtehtävistä, etenkin jos niihin on liittynyt jotakin erityistä tai ne muuten ovat oleellisia hakemasi työn kannalta, vaikkapa jos olet työskennellyt sairaala-apteekissa, jossa tehdään vuorotyötä ja asiakkaat ovat usein itse terveysalan ammattilaisia. 

Yhä useampaa on, että myös farmaseutit osallistuvat apteekin muihin työtehtäviin, kuten esimerkiksi apteekin osaamisen markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Tällöin farmaseutti voi toimia sisällöntuottajana ja asiantuntijana. Mikäli tämän tyyppistä osaamista peräänkuulutetaan työpaikkailmoituksessa ja sinulla on siitä kokemusta, on tärkeää että mainitset sen CV:ssäsi. 

Esimerkki:

Farmaseutti 
Vantaan keskusapteekki
Heinäkuu 2014 - Marraskuu 2019

Työskentelin farmaseuttina Vantaan keskusapteekissa vuosina 2014-2019. Vastuullani oli reseptilääkkeiden toimitus ja itsehoitolääkkeiden neuvonta. 

Koulutus

Farmaseuteilla on melko standardisoitu, kolmivuotinen yliopistokoulutus, mutta tämän lisäksi alalla on erittäin tärkeää ylläpitää omaa osaamista erilaisten täydennyskoulutusten avulla. Lisäksi tarjolla on erikoistumiskoulutuksia, jotka syventävät ja laajentavat osaamista entisestään. Muun muassa Farmasian oppimiskeskuksen ja yliopistojen tarjoamat täydennyskoulutukset ovat arvokkaita urakehityksen ja oman osaamisen ylläpitämisen kannalta, mutta tämän lisäksi LHA- eli lääkehoidon arvioinnin portfolio on entistä tärkeämmässä roolissa etenkin apteekeissa työskentelevien farmaseuttien osalta. 

Koulutuksen osalta CV:ssä tulee mainita tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi, ajankohta jolloin tutkinto on suoritettu ja mielellään muutamalla sanalla itse opinnoista. Mikäli sinulla on perustutkinnon lisäksi täydennyskoulutus tai -koulutuksia, nämä mainitaan aina CV:ssä ennen peruskoulutusta siten, että tuorein koulutus on ylimpänä. 

Esimerkki: 

LHKA-erityispätevyyskoulutus
Itä-Suomen yliopisto
Tammikuu 2016 - Kesäkuu 2016

Suoritin 20 opintopisteen laajuiset lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden antavat opinnot Itä-Suomen yliopistossa. 

Farmaseutin koulutusohjelma
Helsingin yliopisto
Elokuu 2011 - Kesäkuu 2014

Suoritin farmaseutin koulutusohjelman (180 opintopistettä) Helsingin yliopistossa. 

Kurssit

Tutkintoon tai sertifiointiin johtavan koulutuksen lisäksi farmaseuteille on tarjolla runsaasti erilaista täydennyskoulutusta kurssien muodossa. Alan toimijat, kuten ammattiliitto, tarjoaa erilaisia kursseja joiden avulla farmaseutti voi syventää omaa osaamistaan esimerkiksi tietyn tyyppisen asiakasryhmän lääkintätarpeiden palvelun, tai esimerkiksi astmapotilaiden lääkityksen suhteen. Mikäli sinulla on paljon suoritettuja kursseja, mainitse CV:ssä vain tuoreimmat tai ne jotka ovat oleellisimpia hakemasi työn kannalta - kaikkia kursseja ei siis välttämättä kannata mainita jo senkin vuoksi, että kurssit eivät vie ansioluettelossa liian paljon tilaa. Keskity siis tärkeimpiin. 

Esimerkki

LHA - Iäkkäiden järkevä lääkehoito
Farmasialiitto
Syyskuu 2023
Koulutus antoi yleiskuvan siitä kuinka ikääntyminen tuo muutoksia fysiologiaan ja kuinka se vaikuttaa lääkehoitoihin.

Taidot eli osaaminen

Kurssien ja muun täydennyskoulutuksen lisäksi työnantajat peräänkuuluttavat farmaseuteilta usein tiettyjä kovia taitoja, kuten apteekkijärjestelmien tuntemista. Nämä työkalut ovat keskeisessä asemassa farmaseutin työn arjessa, joten hallitsemasi apteekkien tietojärjestelmät kannattaa ottaa esille ansioluettelossa. Taitojen suhteen on usein hyvä mainita muutama työn kannalta keskeinen alue, ja taidot voi hyvin ottaa mukaan CV:een omana osionaan. 

Esimerkki:

Apteekkijärjestelmä Mixx 
Olen käyttänyt Mixx-järjestelmää työssäni yli viiden vuoden ajan ja tunnen järjestelmän versiot 2.3 ja 3.1. 

Henkilökohtaiset vahvuudet

Henkilökohtaisia vahvuuksia kutsutaan joskus myös pehmeiksi taidoiksi, sillä kyseessä on pikemminkin henkilöön ja vuorovaikutukseen liittyviä ominaisuuksia sen sijaan, että puhuttaisiin kovien taitojen tyyppisistä selkeästi määriteltävistä osaamisalueista. Pehmeistä taidoista hyvänä esimerkkinä on hyvät vuorovaikutustaidot, kyky hallita stressiä ja aikatauluja, järjestelmällisyys ja empatia. Etenkin asiakastyössä on tärkeää, että farmaseutilla on hyvät vuorovaikutustaidot, ja lisäksi työssä tarvitaan usein kykyä hallita stressiä sillä asiakkaita voi olla ruuhkaksi asti ja kaikkia on palveltava huolellisesti. Työnantajat painottavat nykyisin pehmeitä taitoja ja työpaikkailmoituksissa onkin usein lueteltu toiveita se suhteen, millaisia ominaisuuksia toivotulta hakijalta 

Esimerkki

Tiimityötaidot - Olen joustava ja positiivinen tiimityöskentelijä.

Viestintätaidot - Viestin selkeästi ja ymmärrettävästi erilaisten asiakasryhmien kanssa ja osaan mukauttaa viestintääni erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. 

Stressinsietokyky - Pystyn työskentelemään paineen alla myös kiireisinä työpäivinä 

Kielitaito

Koska lääkehoitoon voi aina sisältyä riskejä, on tärkeää että farmaseutti pystyy kommunikoimaan asiakkaiden kanssa tarvittaessa muilla kielillä kuin suomeksi. Työpaikan sijainnista riippuen etenkin englannin ja ruotsin kielen osaaminen ovat tärkeitä. Koska farmaseutin työssä on tärkeää tulla ymmärretyksi etenkin reseptilääkkeitä toimittaessa, kannattaa kielitaidon kohdalta painottaa etenkin kieliä joiden osaaminen on sujuvaa ja riittävää asiakaspalvelu- ja neuvontatilanteista selviämiseksi. Kielten kohdalta on hyvä mainita itse osaamasi kielen lisäksi jonkin tyyppinen määritelmä kielitaitosi tasosta, esimerkiksi hyvä tai sujuva. Voit halutessasi ottaa mukaan myös kielet, joiden kohdalta hallitset vain perusteet. 

Esimerkki:

Suomi - äidinkieli
Ruotsi - hyvä
Englanti - sujuva

Näillä vinkeillä laadit myyvän farmaseutin CV:n 

Vaikka farmaseuttien työtilanne on melko hyvä, etenkin suosituimpiin työpaikkoihin on usein suuri määrä hakijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että työnhaun asiakirjat eli CV ja työhakemus, on osattava tehdä viimeisen päälle - saat vain yhden mahdollisuuden antaa hyvä ensivaikutelma. 

Räätälöi CV jokaista työpaikkailmoitusta varten

Oletko koskaan nähnyt kahta identtistä työpaikkailmoitusta? Et varmaankaan ole, joten miksi sama CV toimisi useaa eri työpaikka hakiessa? Yksi työnhaun menestyksen kulmakivi on hakijan kyky kohdentaa oma CV haettua työpaikka varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että CV:si on heijastettava työpaikkailmoituksessa painotettuja vaatimuksia, toiveita ja muita tekijöitä. Esimerkiksi 24 tuntia vuorokaudessa avoinna oleva lentokenttäapteekki kertoo varmasti työpaikkailmoituksessa työn hektisestä luonteesta ja vaatimuksista farmaseutin kielitaidon suhteen, ja tällöin on tärkeää että ansioluettelossasi heijastaa näitä asioita tavalla tai toisella. CV:n kohdentamisen voi tehdä konkreettisesti siten, että poimit työpaikkailmoituksesta joukon sanoja ja ilmaisuja, jotka osuvat sinuun ja käytät niitä CV:ssäsi. 

Selkeä rakenne tuo päivitetyn osaamisen esille

Farmasian alalla on tärkeää pitää omaa osaamista ajan tasalla, ja valtaosa farmaseuteista osallistuukin säännöllisesti kursseille tai muunlaiseen täydennyskoulutukseen. Osaamisen päivittäminen on tärkeää nostaa esille CV:ssä siten, että se ei huku muun sisällön joukkoon, joten hyödynnä rohkeasti väliotsikoita ja jäsentele CV:si niiden avulla siten, että ansioluettelon lukija löytää tiedot nopeasti. 

Korosta henkilökohtaisia vahvuuksia 

Sen lisäksi, että farmaseuttien koulutus on standardoitu ja on tärkeää korostaa osaamisen ylläpitämistä, entistä useampi työnantaja pitää henkilökohtaisia vahvuuksia tärkeänä työpaikan viihtyvyyden kannalta ja toisaalta ne ovat avainasemassa työssä menestymisen kannalta. Esimerkiksi pienen paikkakunnan apteekissa työskentelevän farmaseutin on todennäköisesti pystyttävä pärjäämään itsenäisesti ilman suuren tiimin tukea ja osattava neuvoa asiakkaita laajasti, kun taas lääkeyhtiön tuotekehityksen parissa työskentelevän farmaseutin on tärkeää olla erityisen pitkäjänteinen ja omattava hyvät kirjalliset viestintätaidot. 

Lisäosaaminen

On entistä tavallisempaa, että farmaseutin työhön voi kuulua muutakin kuin lääkkeiden toimittamista ja neuvontaa. Esimerkiksi ihonhoitotuotteisiin panostavassa apteekissa työskentelevältä farmaseutilta voidaan edellyttää kattavaa ihonhoitotuotteiden tuntemusta, tai jopa sosiaalisen median osaamista, sillä yhä useampi apteekki haluaa jakaa omaa osaamistaan sosiaalisen median palveluissa. Korosta siis CV:ssäsi myös sinulla mahdollisesti olevaa lisäosaamista, jota peräänkuulutetaan työpaikkailmoituksessa. 

Lisäinspiraatiota farmaseutin CV:een

Huolella tehty CV on avainasemassa työnhaussa onnistumisen kannalta, ja tämän vuoksi on tärkeää että sekä ansioluettelon sisältö että sen ulkomuoto ovat viimeistelty. Jobseeker tarjoaa työnhakijoille joukon käteviä työkaluja, joiden avulla kasvatat mahdollisuuksiasi päästä työhaastatteluun ja napata unelmiesi työpaikan. Jobseeker tarjoaa tyylikkäät ja helppokäyttöiset CV-mallipohjat. Mikäli kaipaat lisäinspiraatiota itse CV:n sisältöön, voit myös katsoa läpi eri aloille ja tehtäviä varten luodut CV-esimerkit

CV-työkalujen lisäksi Jobseeker tarjoaa työkalut työhakemuksen tekemiseen. Tarjolla on CV-mallipohjien kanssa yhteen sopivat työhakemuspohjat, ja suuri joukko esimerkkityöhakemuksia. Näiden joukossa on luonnollisesti myös ammattimaisesti suunniteltu farmaseutin esimerkkityöhakemus

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä