Pehmeät taidot CV:ssä - opas työelämätaitoihin

Pehmeät taidot CV:ssä - opas työelämätaitoihin

Olet todennäköisesti kuullut pehmeistä ja kovista taidoista, mutta monelle on epäselvää mitä ne ovat ja toisaalta niiden määrittely on vaihtelevaa. Koulutuksen lisäksi työntekijöillä ja hakijoilla on niin kutsuttuja pehmeitä taitoja, jotka ovat pitkälti persoonaan liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksia ja osaamista, joka liittyy esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin sekä kykyihin hallita työelämään liittyviä tilanteita. Työnantajat arvostavat pehmeitä taitoja, sillä niitä voi olla vaikea oppia ja niiden avulla esimerkiksi koulutuksen suhteen samanlaiset hakijat on mahdollista laittaa paremmuusjärjestykseen sen suhteen, millaisia ominaisuuksia hakijoilta vaaditaan työssä ja työyhteisössä menestymiseksi.

Mitä ovat pehmeät taidot?

Jokainen työnhakija ja työntekijä tuo työpaikalle ja työyhteisöön mukanaan monenlaista osaamista. Valtaosalla työntekijöistä on koulutus, joka on muodollista osaamista ja joissakin työpaikoissa jopa laissa määritelty edellytys työpaikan saamiselle, esimerkiksi sairaanhoitajien tai sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Osaaminen voidaan kuitenkin jakaa myös pehmeisiin ja koviin taitoihin. Työntekijöillä on olemassa kovia taitoja, jotka ovat esimerkiksi teknistä osaamista, jota voi omaksua joko opintojen tai työkokemuksen kautta. Hyvänä esimerkkinä kovista taidoista voi olla vaikkapa tiettyjen ohjelmistojen hallinta, tai IT-alalla työskentelevien kohdalla ohjelmointikielten tai teknologioiden osaaminen. 

Pehmeät taidot puolestaan ovat esimerkiksi henkilön kykyjä toimia työyhteisön jäsenenä ja suoriutua omasta työstä. Vaikkapa kyky viestiä selkeästi ja motivoida muita ovat taitoja, joista on hyötyä monessa työpaikassa. Stressinsietokyky ja järjestelmällisyys ovat puolestaan pehmeää osaamista, josta on etua monessa työpaikassa. Nämä taidot ovat usein synnynnäisiä ja ne liittyvät perusluonteeseen. Suomessa pehmeisiin taitoihin viitataan usein työpaikkailmoituksessa etenkin sanoin “henkilökohtaiset vahvuudet” tai “henkilökohtaiset ominaisuudet”. Kun näet tämän tyyppisen ilmaisun työpaikkailmoituksessa, tiedät että työnantaja viittaa pehmeisiin taitoihin. Pehmeät taidot ovat viime vuosina olleet entistä tärkeämmässä asemassa, sillä ne ovat usein erittäin tärkeitä työyhteisön ja yksilön työssään menestymisen kannalta, ja toisaalta pehmeitä taitoja voi olla vaikea oppia tai opettaa. Monessa tilanteessa onkin niin, että valinta kahden kokemuksen ja koulutuksen kannalta tasa-arvoisen kandidaatin välillä tehdään nimenomaan pehmeiden taitojen perusteella, eli kenellä on parhaat edellytykset soveltua työyhteisöön ja suoriutua työstään vahvuuksien avulla. 

Tyypillisiä pehmeitä taitoja ovat oppimiskyky, vuorovaikutustaidot, luovuus, sopeutumiskyky, keskittymis- ja huomiokyky, johtamistaidot ja kyky työskennellä osana ryhmää.  

Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä CV:ssä

Vaikka arjessa termi pehmeät taidot ei olekaan niin yleinen, työpaikoilla se nousee esille takuulla aina silloin kun ollaan palkkaamassa uutta työntekijää. Vaikka Suomessa puhutaankin mieluummin henkilökohtaisista vahvuuksista, kyse on käytännössä samasta asiasta. Työpaikkailmoitusten listat henkilökohtaisista vahvuuksista vastaavat siis työnantajan toiveita hakijan pehmeistä taidoista. Ja tämän vuoksi ne on tärkeää mainita myös CV:ssä.

Kun työnantaja on palkkaamassa uutta työntekijää ja käy läpi hakijoiden CV:tä, useimmat täyttävät vaatimukset esimerkiksi koulutuksen suhteen ja moni myös työkokemuksen ja osaamisen kannalta. Tällöin on tavallista, että syntyy tilanteita, joissa on kaksi tai useampi hakija, joilla on periaatteessa samanlaiset edellytykset suoriutua työstä. Koska työelämä on kuitenkin jatkuvassa murroksessa ja työntekijät tuovat työpaikalle muodollisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi oman persoonansa, ovat työnantajat entistä kiinnostuneempi hakijoiden henkilökohtaisista vahvuuksista eli pehmeistä taidoista. Voi olla, että toimialalla tarvitaan erityisen paljon joustavuutta ja positiivista asennetta uuden oppimista kohtaan. Nämä eivät ole ominaisuuksia, joita voi oppia koulussa, mutta jotkut hakijat voivat olla synnynnäisesti luonteeltaan joustavampia ja sopeutumistaitoisia muuttuvassa ympäristössä. Moni pehmeistä taidoista liittyy kykyyn vuorovaikuttaa ja sekä luoda että vaalia suhteita muihin ihmisiin. Näitä kykyjä peräänkuulutetaan entistä useammassa työpaikkailmoituksessa. Kun näet työpaikkailmoituksessa listan toivotuista henkilökohtaisista vahvuuksista tai ominaisuuksista, on tärkeää että oma CV:si heijastaa tätä listaa. Henkilökohtaiset vahvuudet voi nostaa esille jo CV:n henkilökohtaisessa profiilissa eli tiivistelmässä, ja lisäksi voit lisätä ansioluetteloon oman osion henkilökohtaisille vahvuuksille. Pehmeiden taitojen mainitseminen CV:ssä on tärkeää siitä syystä, että kasvava osa yrityksistä käyttää rekrytoinnin apuna rekrytointijärjestelmää, eli ATS-järjestelmää (applicant tracking system), joka monessa tapauksessa osaa “lukea” CV:n sisällön ja verrata sitä työpaikkahakemuksessa mainittuihin vaatimuksiin. Mikäli et mainitse omalta osaltasi osuvia vahvuuksia eli pehmeitä taitoja CV:ssäsi, järjestelmä todennäköisesti tulkitsee CV:si niin, että sinulla ei ole vaadittuja ominaisuuksia eikä nosta ansioluetteloasi esille vaatimukset täyttävien hakijoiden joukossa. Tämä olisi varsin harmillinen tilanne, etenkin mikäli sinulla on kyseiset ominaisuudet. Muista siis tuoda pehmeät taidot esille ansioluettelossasi aina etenkin kun niitä mainitaan työpaikkailmoituksessa.

VINKKI

Linkedinin vuonna 2024 tekemän kyselyn mukaan 90 % yritysten johtajista arvostaa pehmeitä taitoja enemmän kuin koskaan. Pehmeät taidot ovatkin keskeisessä asemassa uralla etenemisen kannalta. Kyselyn mukaan työnantajat peräänkuuluttavat eniten viestintätaitoja, jotka ovat luonnollisesti tärkeässä asemassa missä tahansa työssä. Toisaalta tekoälyn mukanaan tuomat muutokset työelämässä ovat saaneet työnantajat arvostamaan entistä enemmän sopeutuvuutta, sillä moni toimiala ja työtehtävä voikin olla suuren murroksen edessä.

Näitä pehmeitä taitoja työnantajat peräänkuuluttavat tänään

Moni toimiala käy läpi nopeaa murrosta ja sen vuoksi työnantajat peräänkuuluttavat taitoja, joiden avulla työntekijät selviytyvät työstään ja onnistuvat työyhteisön jäseninä. Pehmeitä taitoja on usein vaikea opettaa, joten on luonnollista että toiveet ja vaatimukset henkilökohtaisten vahvuuksien suhteen korostuvat etenkin rekrytointitilanteessa. Euroopan työviranomaisen mukaan pehmeät taidot ovat nykyisin tärkeämmässä asemassa kuin koskaan. Arvossaan ovat etenkin etätyön lisääntymisen vuoksi itsenäisyys ja vastuu, jotta etänä työskentelevät työntekijät onnistuvat järjestelemään työnsä onnistuneesti kaukana muusta työyhteisöstä. Etätyön yleistymisen seurauksena myös oma-aloitteinen omien taitojen päivittäminen on avainasemassa, joten halu ja kyky oppia uutta ovat tämän seurauksena monen työnantajan toivelistalla. Myös empatiakyvyn ja tunneälyn merkitys on korostunut pandemian jälkeisenä aikana, ja heikon taloustilanteen seurauksena näille ominaisuuksille on kysyntää yhä useammassa ammatissa. Sopeutumiskykyä puolestaan tarvitaan entistä enemmän sen vuoksi, että tekoälyn mukanaan tuomat muutokset voivat vaikuttaa ei ainoastaan yksilöiden työnkuvaan, vaan koko toimialan tulevaisuudennäkymiin. On siis tärkeää, että työntekijät pystyvät sopeutumaan uusiin työtehtäviin, oman organisaation muutoksiin tai koko toimialan suunnan muuttumiseen. 

“Etätyöhön siirtyminen on monella alalla vaikuttanut siihen, millaisia pehmeitä taitoja työnantajat arvostavat. Itsenäisyys, viestintätaidot, oma-aloitteisuus ja sopeutumiskyky ovat henkilökohtaisia vahvuuksia, joita yhä useampi työnantaja arvostaa.” 

Mitä pehmeitä taitoja kannattaa ottaa mukaan CV:een? 

Pehmeät taidot ovat siitä mukavia työntekijän kannalta, että kaikilla on omat henkilökohtaiset vahvuutensa. Voi nimittäin olla, että hakijalta puuttuu koulutus, kokemusta tai molemmat, mutta kyseisellä henkilöllä on oikea asenne ja vahvuudet, joiden avulla työssä voi kehittyä vahvaksi osaajaksi. Kun luot omaa ansioluetteloasi, on tärkeää että sen sisältö heijastaa työpaikkailmoituksessa mainittuja edellytyksiä ja toiveita. Ihan mitä tahansa omia henkilökohtaisia vahvuuksia CV:ssä ei siis kannata listata. 

Kun olet luomassa ansioluetteloa tiettyä työpaikkaa varten, lue työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja kiinnitä huomiota siihen mitä ilmoituksessa sanotaan henkilökohtaisista vahvuuksista tai ominaisuuksista, sillä nämä viittaavat usein pehmeisiin taitoihin. Suomessa ei ole tavallista kutsua vahvuuksia pehmeiksi taidoiksi, vaikka kyse onkin samasta asiasta. Työpaikkailmoituksessa mainitaan todennäköisesti vahvuuksia ja ominaisuuksia, jotka osuvat sinuun: nämä ovat nimenomaan ne vahvuudet eli pehmeät taidot, joita kannattaa korostaa CV:ssä. Voit mainita ne henkilökohtaisen tiivistelmän yhteydessä tai omana osionaan, jonka otsikko on Henkilökohtaiset vahvuudet, Pehmeät taidot tai Vahvuudet, riippuen siitä mitä työpaikkailmoituksessa on sanottu. 

Mikäli työpaikkailmoituksessa ei jostakin syystä ole mainittu henkilökohtaisia ominaisuuksia tai vahvuuksia, voit käyttää omaa päättelykykyäsi ja mainita vahvuuksia, joista on yleisesti hyötyä omassa ammatissasi. Esimerkiksi asiakaspalvelutyössä tarvitaan todennäköisesti hyviä viestintätaitoja, kykyä hallita odottamattomia tilanteita ja stressinsietokykyä. Myyntityössä puolestaan on usein tärkeää olla peräänantamaton, pystyä olemaan vakuuttava ja luomaan kestäviä suhteita asiakkaisiin. 

Kuinka tuoda pehmeät taidot esille CV:ssä

Kaikki tietävät, että työkokemus ja koulutus ansaitsevat omat osionsa CV:ssä. Mutta kuinka on pehmeiden taitojen laita? Pehmeät taidot eli henkilökohtaiset vahvuudet ovat nykyisin niin tärkeässä roolissa työnhaun yhteydessä, että niille kannattaa omistaa oma osionsa ansioluettelossa. 

On hyvä tuoda esille 3-5 pehmeää taitoa, jotka joko tulevat esille jo työpaikkailmoituksessa tai joista tiedät olevan hyötyä hakemassasi työssä. Tätä useampaa pehmeää taitoa ei kannata listata, sillä on tärkeää keskittyä vain kaikkein keskeisimpiin taitoihin jo senkin takia ettei yksi osio vie liikaa tilaa CV:ssä. 

Mikäli tuot henkilökohtaiset vahvuutesi esille henkilökohtaisen tiivistelmän yhteydessä, voit tekstin lomassa mainita, että vahvuuksiasi ovat vaikkapa stressinsietokyky, taito ratkaista vaativia asiakaspalvelutilanteita positiivisella tavalla ja kyky esiintyä vakuuttavasti. Toisaalta mikäli et aio liittää ansioluetteloosi tiivistelmää, voit tuoda vahvuudet esille omana osionaan. Tällöin voi olla hyvä kertoa hieman siitä, millä tapaa vahvuutesi tulevat esille. Voit esimerkiksi kertoa hallitsevasi hyvin kovaa työpainetta, ja antaa tästä esimerkkinä vaikkapa työpaikkasi hektisen sesongin asiakasmäärät tai mikäli olet osallistunut palvelemaan asiakkaita jonkin erityisen tapahtuman jälkeen kun yhteydenottoja on tullut epätavallisen paljon. Työnantajan kannalta on erityisen positiivista ymmärtää millä tapaa vahvuutesi tulevat esille ja mikäli pystyt tarjoamaan esimerkin, joka liittyy hakemasi työn arkeen, työnantaja pystyy helposti kuvittelemaan kuinka vahvuutesi auttaa sinua työssä onnistumisessa. 

Vältä näitä virheitä listatessasi pehmeät taidot CV:ssä

Pehmeät taidot ovat tärkeää sisältöä CV:ssä, mutta on hyvä osata välttää tyypillisiä virheitä, joiden ansiosta pehmeät taidot antavat ansioluettelolle vähemmän arvoa.

  • Ensinnäkin CV:n sisällön on tärkeää heijastaa työpaikkailmoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että CV:ssä ei kannata painottaa omia vahvuuksia, jotka eivät sovellu hakemaasi työhön tai jotka pahimmassa tapauksessa ovat päinvastaisia kuin mitä työssä vaaditaan. On luonnollisesti vaikeaa mainita “oikeita” vahvuuksia eli pehmeitä taitoja, mikäli niitä ei ole työpaikkailmoituksessa listattu, mutta useimmiten työtehtävän kannalta eduksi olevat pehmeät taidot on helppo päätellä. Mikäli listaat joko aivan eri taitoja kuin työpaikkailmoituksessa on peräänkuulutettu tai taitoja, jotka sotivat työn luonnetta vastaan, on mahdollista että pehmeiden taitojen listaaminen kääntyy heikkoudeksi. Esimerkiksi työtehtävä, joka vaatii erityisen hyviä tiimityötaitoja: et välttämättä anna itsestäsi parasta mahdollista kuvaa, mikäli korostat olevasi parhaimmillasi työskennellessäsi yksin. 
  • Toisekseen henkilökohtaiset vahvuudet vaativat usein jonkin verran kontekstia, sillä taitoja on usein vaikea määritellä. Pohdi siis mikä olisi sopiva käytännön esimerkki siitä, kun taidosta on ollut sinulle apua. Voit vaikka kertoa olevasi asiakaspalvelun ammattilaisena erityisen ratkaisukeskeinen ja tästä todisteena se, että saamasi palautteiden keskiarvo ei muuttunut edes silloin kun työnantajasi oli mokannut ja asiakaspalveluun tuli erityisen paljon negatiivisia palautteita. Älä siis listaa vahvuuksia sokeasti ilman, että pystyt kertomaan kuinka vahvuudet ilmenevät käytännössä. On mahdollista, että työnantaja ottaa esille kysymyksen vahvuuksiin liittyen myös työhaastattelussa ja pyytää sinua antamaan esimerkin tilanteesta, jolloin vahvuus on tullut ilmi tai ollut hyödyksi. 

Viime hetken vinkit: Pehmeät taidot CV:ssä

Pehmeät taidot ovat siis nykyisin entistä tärkeämmässä asemassa ja voivat jopa ratkaista rekrytointiprosessin eduksesi. Tämän vuoksi niitä kannattaa korostaa CV:ssä.

  • Ansioluettelossa olevat taidot on tärkeää liittyä jotenkin hakemaasi työhön. 
  • Mikäli työpaikkailmoituksessa ei ole mainintaa toivotuista vahvuuksista tai pehmeistä taidoista, voit itse päätellä millaisista taidoista työssä on hyötyä.
  • On hyvä pystyä antamaan omille pehmeille taidoillesi konteksti eli kerro millä tapaa taitosi tulevat ilmi työn arjessa. 
  • Mainio tapa korostaa omia pehmeitä taitoja on käyttää valmista CV-mallipohjaa, jossa on valmiiksi osio vahvuuksille, tai mahdollista lisätä sellainen yhdellä klikkauksella. Jobseekerin CV-mallipohjat tarjoavat tämän mahdollisuuden. 
  • Mikäli kaipaat lisää inspiraatiota taitojen lisäämiseen ansioluetteloon, voit katsoa läpi valmiit CV-esimerkit, joissa on usein vahvuudet mukana. 
  • Muista, että CV:n lisäksi työhakemus on tärkeä mahdollisuus korostaa vahvuuksiasi. Jobseeker tarjoaa joukon työhakemuspohjia, joiden avulla voit luoda CV:n kanssa yhteen sopivan hakemuksen.

Lähteet:

(1) EURES (European Employment Services): Miksi pehmeät taidot ja tunneäly ovat nykyään tärkeämpiä kuin koskaan

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä