Tekniset taidot CV:ssä
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 15. toukokuuta 2024

Tekniset taidot CV:ssä - mitä ne ovat ja kuinka niitä voi korostaa

Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, joten työnantajilla on usein mahdollisuus esittää joukko vaatimuksia hakijoille. Teknisten taitojen eli IT-osaamisen rooli on viime vuosina korostunut alalla kuin alalla, vaikka työ ei itsessään liittyisikään teknologiaan. Joissakin tapauksissa tekninen osaaminen voi olla jopa ratkaisevassa asemassa työnhakuprosessissa. Kerromme tässä artikkelissa mitä tekniset taidot ovat ja kuinka tekniset taidot voi tuoda CV:ssä esille siten, että niistä on sinulle etua työnhaussa.

Mitä ovat tekniset taidot? 

Tekniset taidot eli IT-osaaminen ovat tärkeää työelämän osaamista, jota vaaditaan nykyisin lähes kaikilta. Teknisillä taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen ja laitteiden käyttöä työn suorittamisen yhteydessä. Monessa tilanteessa tekniset taidot ovat kriittisessä asemassa työn kannalta, sillä vaikkapa asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön on osattava käyttää työhön liittyviä tietojärjestelmiä riittävän hyvin voidakseen auttaa asiakasta vaikkapa puhelun aikana. 

Elinkeinoelämässä tietojärjestelmien rooli on kasvanut entisestään, ja esimerkiksi erilaiset henkilöstöhallintoon, taloushallintoon, myyntiin, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyvät järjestelmät edellyttävät kaikki teknisiä taitoja.

Teknisten taitojen merkitys on kasvanut myös aloilla, joilla ei perinteisesti ole käytetty paljon tekniikkaa. Esimerkiksi vanhusten kotihoidon parissa työskentelevä lähihoitaja voi tarvita työssään useita erilaisia laitteita ja järjestelmiä, joihin kirjataan asiakkaan tai potilaan hoitoon liittyviä tietoja tai tarkistetaan erilaisia terveydentilaan liittyviä lukuja, kuten verenpaine. 

Tekninen eli IT-osaaminen on niin kutsuttua siirrettävää osaamista, eli samasta osaamista on usein hyötyä myös toisen työnantajan palveluksessa. Tekniseen osaamiseen satsaaminen mahdollistaa siis oman aseman parantamisen työmarkkinoilla. CV:ssä tekninen osaaminen on tärkeää tuoda esille ensinnäkin sen vuoksi, että työpaikkailmoituksissa mainitaan usein tekniseen osaamiseen liittyviä vaatimuksia tai toivomuksia, ja CV:n sisällön on tärkeää heijastaa työpaikkailmoituksen sisältöä. Toisaalta moni työnantaja käyttää rekrytoinnin apuna rekrytointijärjestelmää, joka osaa tulkita CV:n sisältöä ja verrata sitä työpaikkailmoitukseen. Mikäli tekninen osaaminen puuttuu CV:stäsi, voi järjestelmä tulkita ettei sinulla ole vaadittua osaamista. 

Teknisen osaamisen rooli työmarkkinoilla

Teknisen osaamisen merkitys on kasvamassa työmarkkinoilla, myös aloilla joilla tietoteknistä osaamista ei aiemmin ole erityisesti vaadittu tai rooleissa, joissa tekniikkaa ei ole juurikaan käytetty. Digitalisaatio ja työprosessien sähköistyminen muuttaa monta työnkuvaa myös tulevaisuudessa, joten teknisen osaamisen rooli tule todennäköisesti korostumaan entisestään. Kaikilta vaaditaan nykyisin perus-tietoteknisiä taitoja, kuten sähköpostin, tekstinkäsittelyohjelman ja vaikkapa Excelin käyttöä. 

Työnantajilla oli aiemmin tapana järjestää koulutuksia ja kursseja esimerkiksi kun yrityksessä otettiin käyttöön uusi tietojärjestelmä, mutta nykyisin työntekijöiltä odotetaan näitä taitoja jo entuudestaan, ja että taitoja pidetään yllä oma-aloitteisella oppimisella. Esimerkiksi markkinoinnin ammattilaisten parissa koulutus pitää usein sisällään teoreettista taustaa markkinointiteknologiaan liittyen, mutta vaikkapa asiakkuuksienhallinta- tai julkaisujärjestelmien käyttö on teknistä osaamista, jota työnantaja usein edellyttää hakijoilta. Myös kuvankäsittelyohjelman osaaminen voi olla työnhaun yhteydessä kovaa valuuttaa. 

Koska ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti, on itse ohjelmiston käytön opettelun lisäksi usein tärkeää pitää yllä omaa osaamista vaikkapa kurssein tai opetellen uusien toimintojen käyttö. Nämä ovat joskus jopa avainasemassa kun ollaan palkkaamassa uutta työntekijää, sillä työnantajalla ei välttämättä ole aikaa perehdyttää työntekijää ohjelmiston käyttöön, ja toisaalta perehdyttäminen on kallista. Tämä tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevaa teknistä osaamista ja tietojen päivittämistä vaikkapa kurssien avulla on tärkeää korostaa CV:ssä. 

VINKKI

Tekniset taidot on tärkeää mainita CV:ssä, jotta työnantajien käyttämät rekrytointijärjestelmät löytävät ne - ensimmäisen karsinnan tekee nimittäin usein tietojärjestelmä eikä ihminen. Mikäli tekniset taidot puuttuvat ansioluettelosta, järjestelmä voi tulkita että sinulla ei ole peräänkuulutettua teknistä osaamista. Listaa siis CV:ssä esimerkiksi työpaikkailmoituksessa mainittuun osaamiseen liittyvä tekninen osaaminen vaikkapa tiettyjen ohjelmistojen nimiä käyttäen, jotta rekrytointijärjestelmän on helppoa löytää se CV:n sisällön joukosta.

Tekninen osaaminen CV:ssä 

Kaikilla on CV:ssä oma osionsa koulutukselle ja työkokemukselle. Samalla tapaa CV:ssä on hyvä olla oma osionsa myös tekniselle osaamiselle. Tämän voi tehdä muutamalla eri tavalla:

 • Voit ensinnäkin luoda ansioluetteloon oman osion nimeltä tekninen osaaminen. Riippuen ansioluettelosi sisällön määrästä ja tyylistä, osio voi olla samassa sarakkeessa muun sisällön kanssa, tai mikäli mallipohjassa on kaksi saraketta, voit lisätä teknisen osaamisen kaltaisia tietoja joko oikealla tai vasemmalla puolella olevaan sivusarakkeeseen. Jobseekerin CV-mallipohjat pitävät sisällään osion erilaisille tärkeille elementeille ja lisäksi voit yhdellä klikkauksella lisätä uuden osion ja sijoittaa sen haluamaasi paikkaan CV:ssä. 
 • Mikäli kyseessä on tekninen osaaminen, jonka taso voi vaihdella ja haluat korostaa oman osaamisesi olevan erityisen vahvaa, voit myös lisätä teknisen osaamisen kohdalla skaalan, joka näyttää esimerkiksi palkkien avulla kuinka vahvaa osaamisesi on. Moni käyttää samanlaista skaalaa myös vaikkapa kielitaidon tason viestittämiseen. Jobseekerin mallipohjissa on mahdollisuus valita osaamisen tason visuaalinen näyttö skaalan avulla. 
 • Moni valitsee oman tekniselle osaamiselle omistetun osion lisäksi tuoda esille keskeisemmät tekniset taidot CV:n henkilökohtaisessa tiivistelmässä eli profiilissa. Profiiliteksti on CV:n alussa olea 3-5 rivin mittainen lyhyt myyntipuhe, jossa hakija tuo esille tärkeimmät myyntivalttinsa, olipa se sitten osaamista, koulutusta, kokemusta tai näiden yhdistelmä. 
 • Teknisen osaamisen kohdalla voit myös mainita mahdolliset kurssit, joita olet suorittanut päivittääksesi tai syventääksesi osaamistasi. Monella on myös erilaisia sertifiointeja, jotka kertovat taitojen tasosta. 
 • Muista aina, että CV:ssä olevan teknisen osaamisen on tärkeää olla yhteydessä työpaikkailmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin ja toivomuksiin. Mikäli työpaikkailmoituksessa mainitaan selkeästi, että käytössä on vaikkapa Salesforce asiakkuuksienhallintajärjestelmä, on sinulle rajoitetusti hyötyä siitä mikäli korostat vaikkapa Microsoft Dynamics 365 -aiakkuuksienhallintaohjelmiston osaamista Salesforcen sijaan, vaikka molemmat ovatkin CRM-järjestelmiä. 
“Kurssit ja sertifioinnit ovat mainio tapa korostaa oman osaamisen vahvuutta. Moni ohjelmistoritys tarjoaa eri pituisia kursseja, joiden suorittaminen ja mainitseminen CV:ssä vahvistaa kuvaa osaamisestasi.” 

Esimerkkejä teknisistä taidoista CV:ssä

Työnantajat peräänkuuluttavat työnhakijoilta erilaisia teknisiä taitoja riippuen työnkuvasta ja toimialasta. Moni työnhakija on kartuttanut teknistä osaamista aivan huomaamatta, ja vaikka sen kehittämiseen ei ole tarvittu kursseja tai sertifiointeja, on se silti tärkeää mainita CV:ssä.

 • Peruslaatuinen tietotekninen osaaminen on tärkeää käytännössä alalla kuin alalla, ja toimenkuvasta riippumatta. Tällä tarkoitetaan sähköpostin ja internetin käyttöä, sekä useimmissa yrityksissä käytössä olevaa Microsoftin Office -pakettia. Näitä aivan perus-tietotekniikkaan liittyviä taitoja ei kaikkien kuitenkaan tarvitse mainita, mutta mikäli tietotekniikka on perinteisesti ollut alallasi tai tehtävässäsi vähäistä, voi nekin mainita.
 • Omaan toimenkuvaasi liittyvät erityisohjelmistot. Talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten työssä on keskeistä pystyä käyttämään omaan toimenkuvaan liittyviä ohjelmistoja, kuten taloudenhallintojärjestelmä tai HR- ja rekrytointijärjestelmät. Näiden kohdalla yritykset käyttävät hieman erilaisia järjestelmiä, joten on tärkeää että tuot CV:ssä esille osaamiesi ohjelmistojen nimet ja mielellään myös versiot, mikäli ohjelmistosta on tarjolla useita eri versioita, tai osaamisesi keskittyy vain tiettyyn osaan kyseisestä ohjelmistosta. 
 • Alakohtaiset ohjelmistot, jotka ovat tietyllä alalla tai työpaikalla useimpien työntekijöiden käytössä. Esimerkiksi pankissa tai terveydenhuollon parissa työskentelevilla henkilöillä on usein osaamista ohjelmistoista, jotka ovat käytössä vain heidän omalla alallaan. Tällöin CV:ssä kannattaa mainita ohjelmiston yleinen nimi, vaikka “sosiaalialan asiakkuusjärjestelmä” ja myös itse ohjelman nimi. 
 • Mikäli työnkuvaasi kuuluu esimerkiksi ohjelmointi tai työssä vaaditaan erityisen paljon teknistä osaamista, on tärkeää että omistat tälle osaamiselle osion CV:ssäsi. Ota huomioon työpaikkailmoituksessa mainitut vaatimukset ja toiveet, ja listaa osaamisesi siltä osin kun se vastaa työpaikkailmoituksen sisältöä. 
 • Jos tekninen osaamisesi liittyy vaikkapa tiettyyn toimintoon, esimerkiksi Microsoft Excelin makrojen käyttöön, on tärkeää mainita tämä tietoteknisten taitojen yhteydessä. Sama koskee vaikkapa asiakkuuksienhallintajärjestelmiä: usein työpaikkailmoituksessa mainitaankin millaisia tehtäviä hakijan odotetaan pystyvän suorittamaan ohjelmistossa, vaikkapa raporttien teko.

Teknisten taitojen vaikutus työnhaussa

Teknistä osaamista on tärkeää tuoda esille työnhaussa jo heti alussa, sillä monessa tapauksessa osaaminen ratkaisee pääsetkö työhaastatteluun. Työhaastatteluun pääsemiseen puolestaan vaikuttaa se, oletko onnistunut tuomaan tekniset taidot esille riittävän hyvin. Moni rekrytoija käyttää CV:n silmäilyyn vain muutaman sekunnin ennen kuin päättää pääsetkö jatkoon vai päätyykö CV:si mappi ö:hön. Jotta tekniset taitosi on helppo löytää parissa sekunnissa, kannattaa omistaa niille oma osio CV:ssä, etenkin mikäli tekninen osaaminen on tärkeässä asemassa työpaikan kannalta. 

Ihmissilmän lisäksi ensimmäisen vaiheen karsintaa tekee rekrytointijärjestelmät, jotka lukevat ansioluettelosi sisältöä ja päättelevät kuinka hyvin vastaat työpaikkailmoituksessa esitettyjä tai järjestelmään muuten syötettyjä vaatimuksia. Nämä järjestelmät toimivat melko raa’alla tavalla, sillä mikäli tekniset taidot puuttuvat ansioluettelostasi ja esimerkiksi tiettyjen ohjelmistojen nimiä ei mainita lainkaan, voi olla että järjestelmä tulkitsee että et ole erityisen pätevä hakija, ja haastattelukutsu voi jäädä tulematta sillä järjestelmä ei nosta CV:täsi esille pätevänä kandidaattina. Eli toisin sanoen tieto, joka ei ole CV:ssä, tulkitaan puuttuvaksi osaamiseksi. 

Työnantajan näkökulmasta olemassa oleva tekninen osaaminen on tärkeää siitä syystä, että voit tällöin päästä työssäsi alkuun ilman tarvetta perehdytykselle kyseiseen järjestelmään. Tämä voi olla ratkaisevassa asemassa esimerkiksi silloin kun ollaan hakemassa sijaista tai työpaikka on muutoin täytettävä nopeasti ja mieluiten henkilöllä, jolla on jo kaikki tarvittava osaaminen. 

Näin korostat teknisiä taitoja CV:ssä

Tekninen osaaminen kannattaa nostaa selkeästi esille siten, että rekrytoija näkee heti että sinulla on vaaditut taidot, tai että rekrytointiohjelmisto poimii ne ja tulkitsee että osaamisesi vastaa vaatimuksia. 

 • Lue työpaikkailmoitus huolella läpi ja paina mieleesi millaista teknistä osaamista hakijoilta edellytetään tai toivotaan. 
 • Luo ansioluetteloosi oma osio teknisille taidoille ja luettele siellä ne työpaikkailmoituksessa mainitut taidot, joita myös sinulla on. Halutessasi voit käyttää myös asteikkoa tai skaalaa viestittämään osaamisesi tasosta. 
 • Sen lisäksi, että mainitset esimerkiksi hallitsevasi Salesforcen käytön, voit kertoa lyhyesti myös mitä tehtäviä olet tyypillisesti ohjelmistossa suorittanut, vaikkapa käyttänyt Salesforcea luomaan erilaisia raportteja. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään paremmin millaisia asioita osaat ohjelmiston avulla tehdä.  
 • Mikäli ohjelmiston käyttöön liittyy sertifiointeja tai käyttäjien eri tasoja - vaikkapa peruskäyttäjä, superkäyttäjä tai admin - tämä kannattaa myös mainita. 
 • Kun mainitset ohjelmistoja nimeltä, kannattaa mainita myös ohjelmiston tyyppi ja kirjoittaa ohjelmistotyypin nimi suomeksi, mikäli olet kirjoittanut sen englanniksi. Esimerkiksi “Salesforce CRM-järjestelmä / asiakkuuksienhallintajärjestelmä”. Tämä auttaa rekrytointijärjestelmää löytämään tiedon osaamisestasi eri hakusanoilla. 

Viime hetken vinkit: Tekniset taidot CV:ssä

Erilainen tekninen osaaminen on työmarkkinoilla kovaa valuuttaa, ja työnhaun yhteydessä sitä on tärkeää korostaa. 

 • Vaikka työnkuvaasi ei perinteisesti ole kuulunut paljon tietotekniikan käyttöä, on tietotekninen osaaminen tärkeässä roolissa nykyisin lähes joka työssä. 
 • Teknisiä taitoja on erilaisia, ja etenkin ohjelmistojen osaamisen suhteen työnantaja voi peräänkuuluttaa perusosaamisen lisäksi työtehtävään liittyvän ohjelmiston osaamista, kuten taloushallinto-ohjelmisto ja toisaalta alakohtaiset ohjelmistot ovat tärkeässä roolissa. 
 • Tekniset taidot ansaitsevat usein oman osionsa CV:ssä. Myös erilaiset sertifioinnit ja kurssit ohjelmistojen käytön tai muun teknisen osaamisen kannalta on hyvä tuoda esille.
 • Teknisten taitojen lisäksi CV:ssä kannattaa korostaa myös pehmeitä taitoja
 • Mikäli tarvitset lisää inspiraatiota CV:n luomiseen, kannattaa katsoa läpi Jobseekerin CV-esimerkit
 • CV:n lisäksi työnhakijan on useimmiten tehtävä myös työhakemus. Jobseeker tarjoaa CV-mallipohjien kanssa yhteen sopivat työhakemuspohjat
Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä