Vilkår og betingelser

De generelle vilkårene ble sist endret 18. april 2020.

Jobseeker blir tilbudt av selskapet Resumedia BV. Følgende vilkår er knyttet til bruk av Jobseeker. Ved å bruke Jobseeker godtar du disse.

Avvik fra eller tillegg til disse brukervilkårene er bare bindende hvis de er godtatt skriftlig av Jobseeker.

Artikkel 1. Bruk av Jobseeker

1.1. Via Jobseeker kan du generere, endre, laste ned og sende CV-er og følgebrev mot en avgift. I tillegg kan du se relevante ledige stillinger og få dem tilsendt, basert på CV-en din.

1.2. Etter å ha laget en CV har du automatisk opprettet en brukerkonto. Etter fullført registrering og kontoen din er aktivert av Jobseeker, kan du logge deg på og fortsette å bruke Jobseeker.

1.3. Du må beskytte tilgangen til kontoen din fra uautoriserte personer ved hjelp av et brukernavn og passord. Spesielt passordet må holdes strengt konfidensielt. Jobseeker går ut fra at alle handlinger fra kontoen din etter at du har logget deg på med brukernavn og passord, er gjort under din ledelse og ditt tilsyn. Du er derfor ansvarlig for alle disse handlingene, med mindre du har meldt ifra til Jobseeker at noen andre kjenner til passordet ditt.

1.4. Med Jobseeker blir dine personopplysninger behandlet. Se personvernerklæringen til Resumedia BV for mer informasjon.

Artikkel 2. Bruksregler

2.1. Kontoen er personlig og kan ikke overføres.

2.2. Det er forbudt å bruke for handlinger som er i strid med nasjonale eller internasjonale gjeldende lover og forskrifter. Dette inkluderer, men er uttrykkelig ikke begrenset til, lagring eller distribusjon via Jobseeker av informasjon som er injurierende, ærekrenkende eller rasistiske, samt sending av uønskede meldinger.

2.3. Hvis Jobseeker oppdager at du bryter vilkårene ovenfor, eller mottar en klage på dette, kan Jobseeker gripe inn selv for å stoppe overtredelsen. I tilfelle brudd på bestemmelsen i 2.1, vil kontoen uansett bli stengt og slettet.

2.4. Hvis det etter Jobseekers mening oppstår hindring, skade eller annen fare for funksjonen til datasystemene eller nettverket til Jobseeker eller tredjeparter og/eller tjenestene via nettet, særlig på grunn av overdreven sending av e-post eller andre data, lekkasje av personopplysninger, eller virusaktiviteter, trojanere eller lignende programvarer, har Jobseeker rett til å treffe alle tiltak som anses rimelige og nødvendige for å avverge eller forhindre faren.

2.5. Jobseeker har til enhver tid rett til å melde fra om konstaterte straffbare handlinger.

2.6. Jobseeker kan kreve at du erstatter skader som har oppstått som følge av ditt brudd på brukervilkårene. Du vil frita Jobseeker for alle krav fra tredjeparter i forbindelse med informasjon som du har lagt ut.

2.7. De er eneansvarlig for alle saker du ordner på nettet med Jobseeker, inkludert, men ikke begrenset til, generering av CV-er, følgebrev og sending av disse.

Artikkel 3. Vedlikehold og tilgjengelighet

3.1. Jobseeker gjør sitt ytterste, men kan ikke garantere at Jobseeker vil være tilgjengelig til enhver tid.

3.2. Jobseeker vedlikeholder nettstedet Jobseeker aktivt. Vedlikehold kan skje når som helst, selv om dette kan føre til begrensning av tilgjengeligheten. Vedlikehold vil bli kunngjort på forhånd om mulig.

3.3 Jobseeker kan endre funksjonaliteten til Jobseeker fra tid til annen. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og forslag, men det er Jobseeker selv som til slutt bestemmer hvilke justeringer som gjennomføres og ikke gjennomføres.

Artikkel 4. Immaterielle rettigheter

4.1. Jobseeker, CV-malene, følgebrev-malene, tilhørende programvare samt all informasjon og alle bilder på nettsidene våre er immaterielle rettigheter tilhørende Jobseeker eller dets lisensgivere. Disse kan aldri kopieres eller brukes på noen måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Jobseeker, bortsett fra i tilfeller der det er tillatt etter loven.

4.2. Informasjon du publiserer eller lagrer via Jobseeker, for eksempel teksten i CV-en din eller (profil)bildet ditt, er og forblir din eiendom (eller leverandørenes). Jobseeker har begrenset rett til å bruke denne informasjonen for nettstedet Jobseeker.

4.3. Du kan tilbakekalle denne bruksretten ved å fjerne relevant informasjon og/eller si opp avtalen.

4.4. Du kan endre all informasjon som du publiserer eller lagrer gjennom Jobseeker etter eget skjønn.

4.5. Hvis du sender en henvendelse til Jobseeker, for eksempel tilbakemelding om en feil eller et forslag til forbedring, gir du Jobseeker ubegrenset og evig rett til å bruke denne informasjonen. Dette gjelder ikke informasjon som du uttrykkelig markerer som konfidensiell.

4.6. Jobseeker vil ikke ta hensyn til private opplysninger (for eksempel kommunikasjon mellom jobbsøkere og arbeidsgivere) som du lagrer og/distribuerer via Jobseeker, med mindre dette er nødvendig for god tjenesteytelse eller Jobseeker er forpliktet til å gjøre dette i henhold til en lovbestemmelse eller rettskjennelse. I så fall vil Jobseeker gjøre sitt ytterste for å begrense sin kunnskap om opplysningene så mye som mulig.

4.7. I løpet av abonnementet ditt har du rett til å bruke Jobseeker og dokumentene som er opprettet ved hjelp av Jobseeker, for eksempler CV-er og/eller følgebrev. Etter at abonnementet er avsluttet, har du ikke lenger rett til å bruke følgebrevene og/eller designet til CV-ene du har opprettet med Jobseeker. Disse dokumentene kan kun brukes etter kjøp av Jobseekers rettigheter som hviler på disse dokumentene.

Artikkel 5. Avgifter for Jobseeker

5.1. Du vil bli belastet en avgift for nedlasting av CV-en du har generert.

5.2. Et abonnement kreves for første gang du bruker Jobseeker. Det er en månedlig avgift knyttet til abonnementet. Etter 14 dager belastes denne avgiften belastes månedlig på forskudd.

5.3. Gjeldende priser for nedlasting av CV-er generert av deg og abonnementsavgiftene kan konsulteres på nettstedet Jobseeker.

Artikkel 6. Angrerett

6.1. Fordi CV-en leveres digitalt umiddelbart og på din eksplisitte forespørsel, bortfaller den lovfestede angreretten.

6.2. Du kan oppløse avtalen med hensyn til abonnementet ditt innen 14 dager etter inngåelse av denne avtalen. Foretatte betalinger for abonnementet vil tilbakebetales deg uten forsinkelse og senest innen 14 dager etter oppsigelsen. Hvis det ikke belastes abonnementsavgifter innen en viss periode, vil du ikke motta refusjon ved avslutning.

Artikkel 7. Betalingsbetingelser

7.1. Betaling skjer via iDEAL, direkte belastning, kredittkort, PayPal eller i henhold til betalingsinstruksjonene på nettstedet. Etter at betalingen er mottatt av Jobseeker, blir kontoen aktivert.

7.2. Du belastes månedlig for abonnementet via valgt betalingsmåte.

7.3. Ved forsinkede betalinger vil Jobseeker sende deg en betalingspåminnelse med en betalingsfrist på 14 dager. Hvis du etter denne påminnelsen fortsatt ikke oppfyller betalingsforpliktelsen din, vil det foreligge juridisk mislighold av avtalen, uten at det kreves nærmere tilbakemelding om dette. Fra dette øyeblikket har Jobseeker rett til å begrense bruk av sine tjenester, for eksempel ved å begrense tilgangen til Jobseeker.

7.4. Hvis Jobseeker ikke er i stand til å belaste bankkontoen din og/eller du ikke betaler i tide, er du pliktig til å betale full erstatning for de utenrettslige kostnadene i tillegg til skyldig beløp og påløpte renter.

Artikkel 8. Varighet og oppsigelse av abonnement

8.1. Abonnementet begynner så snart kontoen din er opprettet, som nevnt i artikkel 1 i disse vilkårene.

8.2. Hvis du inngår et abonnement som forbruker, kan du når som helst si opp abonnementet via kontoen din. For å unngå fornyelse av abonnementet, må du si opp medlemskapet ditt før datoen for fornyelse for den nye perioden.

8.3. Ved avslutting av abonnementet returneres aldri forhåndsbetalte midler.

Artikkel 9. Ansvar

9.1. Med mindre lovbestemmelser ikke utelukker dette, gjelder følgende ansvarsbestemmelser for bruk av Jobseeker.

9.2. Ved tilfeller av forsettlig eller grov uaktsomhet, er Jobseekers ansvar begrenset til det beløp du har betalt for de tre siste månedene før hendelsen skjedde.

9.3. Jobseeker er ikke ansvarlig for indirekte tap, følgetap, tap av fortjeneste, tapte arbeidsmuligheter, tapte besparelser og skader på grunn av stagnasjon av selskapet.

9.4. Jobseeker vil aldri være ansvarlig for å betale erstatning for skade utenfor vår kontroll. Dette inkluderer avbrudd, ikke-fungerende nettverk, skade på telekommunikasjonsinfrastrukturen, strømbrudd, innenlandske forstyrrelser, mobilisering, krig, trafikkproblemer, streik, eksklusjon, forstyrrelser i selskapet, stagnasjon i forsyning, brann og flom.

Artikkel 10. Endringer i priser og betingelser

10.1. Jobseeker kan justere vilkårene og prisene, med mindre det er tillatt etter loven.

10.2. Jobseeker vil varsle deg om endringer eller tillegg minst tretti dager før ikrafttredelsen på nettstedet Jobseeker, slik at du kan ta hensyn og stilling til dette.

10.3. Hvis du ikke ønsker å godta disse endringene, kan du si opp avtalen frem til endringene trer i kraft. Bruk av Jobseeker etter gyldighetsdatoen regnes som aksept av endrede eller tilleggsbetingelser.

Artikkel 11. Andre bestemmelser

11.1. Nederlandsk lov gjelder for denne avtalen.

11.2. I den grad loven ikke bestemmer noe annet, vil alle tvister angående Jobseeker bli forelagt den nederlandske domstolen for det spesifikke distriktet som Jobseeker befinner seg i.

11.3. Hvis en forskrift eller bestemmelse av disse brukervilkårene krever en «skriftlig» melding, følges den også hvis meldingen gis via e-post eller kommunikasjon via Jobseeker, forutsatt at det er tilstrekkelig fastslått at meldingen faktisk kommer fra avsender som spesifisert, og at innholdet og integriteten til meldingen ikke påvirkes.

11.4. Jobseeker har rett til å overføre sine rettigheter og plikter i henhold til avtalen, så vel som personopplysninger som behandles, til en tredjepart som overtar Jobseeker eller den aktuelle forretningsdrift.