Vilkår og betingelser

Betingelserne blev senest ændret den 18. april 2020.

Jobseeker bringes til dig af virksomheden Resumedia BV. Følgende betingelser er knyttet til brugen af ​​Jobseeker. Ved at bruge Jobseeker accepterer du dette.

Afvigelser fra eller tilføjelser til disse vilkår for brug er kun bindende, hvis de er blevet accepteret skriftligt af Jobseeker.

Artikel 1. Brug af jobseeker

1.1. Via Jobseeker kan du generere, ændre, downloade og sende CV'er og ansøgningsbreve mod betaling. Derudover kan du se relevante ledige stillinger og få dem sendt til dig baseret på CV -matchen.

1.2. Efter oprettelse af et CV har du automatisk oprettet en konto. Når din registrering er gennemført, og kontoen er blevet aktiveret af Jobseeker, kan du logge direkte på din konto og fortsætte med at bruge Jobseeker.

1.3. Du skal beskytte adgangen til din konto mod uautoriserede personer ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode. Især skal du holde adgangskoden strengt fortrolig. Jobseeker kan antage, at alt fra din konto efter at have logget ind med dit brugernavn og din adgangskode udføres under din ledelse og tilsyn. Du er derfor ansvarlig for alle disse handlinger, medmindre du har rapporteret til Jobseeker, at en anden kender din adgangskode.

1.4. Med Jobseeker behandles dine personoplysninger. Se fortrolighedserklæringen fra Resumedia BV for mere information.

Artikel 2. Regler for brug

2.1. Konti er personlige og kan ikke overføres.

2.2. Det er forbudt at bruge Jobseeker til handlinger, der er i strid med nationale eller internationale gældende love og regler. Dette omfatter, men er udtrykkeligt ikke begrænset til, lagring eller distribution via jobseeker af oplysninger, der er injurierende, ærekrænkende eller racistisk og afsendelse af uopfordrede meddelelser.

2.3. Hvis Jobseeker finder ud af, at du overtræder ovenstående betingelser, eller modtager en klage over dette, kan Jobseeker selv gribe ind for at afslutte overtrædelsen. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i 2.1 vil kontoen under alle omstændigheder blive lukket og slettet.

2.4. Hvis der efter Jobseekers opfattelse opstår hindring, skade eller anden fare for funktionaliteten af ​​edb-systemernes eller netværket for Jobseeker eller tredjeparter og/eller tjenesterne via internettet, især på grund af overdreven afsendelse af e-mail eller andre data, lækage af personoplysninger eller aktiviteter af vira, trojanske heste og lignende software, er Jobseeker berettiget til at træffe alle de foranstaltninger, det skønnes rimeligt nødvendige for at afværge eller forhindre denne fare.

2.5. Jobseeker er til enhver tid berettiget til at anmelde straffbare handlinger, der er konstateret.

2.6. Jobseeker kan inddrive skaden som følge af overtrædelse af disse adfærdsregler fra dig. Du skadesløsholder Jobseeker for alle tredjeparts krav i forbindelse med oplysninger, der er indsendt af dig.

2.7. Du er eneansvarlig for alle forhold, du arrangerer online med Jobseeker, herunder, men ikke begrænset til, at generere dit CV, udarbejde et følgebrev og sende det.

Artikel 3. Tilgængelighed og vedligeholdelse

3.1. Jobseeker gør alt for, men kan ikke garantere, at Jobseeker til enhver tid vil være tilgængelig.

3.2. Jobseeker fastholder aktivt Jobseeker. Vedligeholdelse kan foregå når som helst, selvom det kan føre til en begrænsning af tilgængeligheden. Vedligeholdelse vil blive annonceret på forhånd, hvis det er muligt.

3.3. Jobseeker kan fra tid til anden ændre funktionaliteten for Jobseeker. Din feedback og forslag er velkomne, men i sidste ende bestemmer jobseeker selv, hvilke justeringer den vil eller ikke vil foretage.

Artikel 4. Intellektuel ejendomsret

4.1. Jobseeker, CV -skabeloner, ansøgningsbreve, den tilhørende software samt alle oplysninger og billeder på webstedet er Jobseeker eller dets licensgiveres intellektuelle ejendomsret. Disse må ikke kopieres eller bruges på nogen måde uden den separate skriftlige tilladelse fra Jobseeker, medmindre det er tilladt ved lov.

4.2. Oplysninger, som du udgiver eller gemmer via jobseeker, f.eks. Teksten i dit cv eller dit pasfoto, er og forbliver din ejendom (eller dine leverandørers). Jobseeker har en begrænset ret til at bruge disse oplysninger til Jobseeker.

4.3. Du kan tilbagekalde denne brugsret ved at fjerne de relevante oplysninger og/eller opsige aftalen.

4.4. Du kan efter eget skøn ændre alle oplysninger, du sender eller gemmer via Jobseeker.

4.5. Hvis du sender oplysninger til Jobseeker, f.eks. Feedback om en fejl eller et forslag til forbedring, giver du det en ubegrænset og evig ret til at bruge disse oplysninger til Jobseeker. Dette gælder ikke for oplysninger, som du udtrykkeligt markerer som fortrolige.

4.6. Jobseeker tager ikke kendskab til private data (såsom kommunikation mellem jobsøgende og arbejdsgivere), som du gemmer og/eller distribuerer via Jobseeker, medmindre dette er nødvendigt for en god service, eller Jobseeker er forpligtet hertil i henhold til en lovbestemmelse eller retskendelse. I så fald vil Jobseeker gøre alt for at begrænse sin viden om dataene så meget som muligt, for så vidt dette er inden for dens magt.

4.7. I løbet af dit abonnement har du ret til at bruge Jobseeker og de dokumenter, der er oprettet ved hjælp af Jobseeker, f.eks. Et CV eller følgebrev. Efter afslutningen af ​​dit abonnement har du ikke længere ret til at bruge ansøgningsbrevene og/eller layoutet af de CV'er, du har genereret. Disse dokumenter må kun bruges efter købet af jobseeker rettigheder, der hviler på disse dokumenter.

Artikel 5. Refusion til jobseeker

5.1. Der vil blive opkrævet et gebyr for at downloade det CV, du har genereret.

5.2. Et abonnement er påkrævet for den første brug af Jobseeker. Abonnementet koster om måneden. Dette gebyr debiteres månedligt efter 14 dage i forvejen.

5.3. De aktuelle priser for at downloade det CV, du har genereret, og abonnementsomkostningerne kan konsulteres via Jobseeker -webstedet.

Artikel 6. Opløsningsret

6.1. Fordi CV'et leveres digitalt med det samme, bortfalder den lovbestemte ret til opløsning på din eksplicitte anmodning, efter at du har givet afkald på retten til opløsning.

6.2. Du kan opløse aftalen med hensyn til abonnementet inden for 14 dage efter indgåelsen af ​​denne aftale. Du modtager de betalinger, du har foretaget med hensyn til abonnementet, uden forsinkelse og senest inden for 14 dage efter opsigelsen. Hvis der ikke opkræves nogen kompensation for abonnementet inden for kølingsperioden, modtager du ikke refusion ved ophør.

Artikel 7. Betalingsbetingelser

7.1. Betaling foretages via iDEAL, direkte debitering, kreditkort, PayPal eller i henhold til betalingsinstruktionerne på webstedet. Når betalingen er modtaget af Jobseeker, aktiveres kontoen.

7.2. Det skyldige beløb for abonnementet indsamles månedligt fra den anvendte betalingsmetode.

7.3. I tilfælde af forsinket betaling sender Jobseeker dig en betalingspåmindelse med en periode på 14 dage til stadig at foretage betalingen. Hvis du ikke opfylder din betalingsforpligtelse efter denne påmindelse, er du lovligt misligholdt, uden at der kræves en yderligere meddelelse om misligholdelse. Fra det øjeblik har Jobseeker ret til at begrænse sine tjenester, for eksempel ved at begrænse adgangen til Jobseeker.

7.4. Hvis Jobseeker ikke er i stand til at opkræve det skyldige beløb og/eller hvis du ikke betaler til tiden, er du forpligtet til at betale fuld erstatning for de udenretslige omkostninger ud over det skyldige beløb og de påløbne renter.

Artikel 8. Varighed og annullering af abonnement

8.1. Abonnementet starter, så snart din konto er oprettet, som nævnt i artikel 1 i disse vilkår og betingelser.

8.2. Hvis du indgår abonnementet som forbruger, kan du til enhver tid opsige abonnementet via din konto. For at forhindre fornyelse af abonnementet skal annullering under alle omstændigheder foretages inden dagen for den nye periode.

8.3. I tilfælde af annullering af abonnementet refunderes det forudbetalte beløb under ingen omstændigheder til brugeren.

Artikel 9. Ansvar

9.1. I det omfang en lovbestemmelse ikke modsætter sig dette, gælder følgende ansvarsbestemmelser for brug af Jobseeker.

9.2. Bortset fra i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed er Jobseekers ansvar begrænset til det beløb, du betalte i de tre måneder forud for tidspunktet for den skadelige begivenhed.

9.3. Jobseeker er udtrykkeligt ikke ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tabt fortjeneste, tabte job, tabte besparelser og skader som følge af forretningsafbrydelse.

9.4. I tilfælde af force majeure er Jobseeker aldrig forpligtet til at betale erstatning for den skade, der er forvoldt dig som følge heraf. Force majeure omfatter fejl eller fejl på internettet, telekommunikationsinfrastrukturen, strømsvigt, interne forstyrrelser, mobilisering, krig, transportforstyrrelser, strejke, lockout, forretningsforstyrrelser, stagnation i forsyning, brand og oversvømmelser.

Artikel 10. Ændringer i priser og betingelser

10.1. Jobseeker kan justere disse vilkår og betingelser samt priserne i det omfang det er tilladt ved lov.

10.2. Jobseeker meddeler ændringer eller tilføjelser mindst tredive dage, før de træder i kraft via Jobseeker -webstedet, så du kan tage dem til efterretning.

10.3. Hvis du ikke ønsker at acceptere en ændring eller tilføjelse, kan du annullere aftalen frem til ikrafttrædelsesdatoen. Brug af Jobseeker efter ikrafttrædelsesdatoen betragtes som accept af de ændrede eller supplerede vilkår og betingelser.

Artikel 11. Andre bestemmelser

11.1. Hollandsk lov finder anvendelse på denne aftale.

11.2. For så vidt som ikke obligatorisk lovgivning foreskriver andet, vil alle tvister vedrørende Jobseeker blive forelagt den kompetente nederlandske domstol for det distrikt, hvor Jobseeker er etableret.

11.3. Hvis en bestemmelse i disse vilkår for brug kræver, at en kommunikation skal foretages "skriftligt", er den også tilfreds, hvis kommunikationen sker via e-mail eller kommunikation via Jobseeker, forudsat at det er tilstrækkeligt godtgjort, at meddelelsen faktisk stammer fra den påståede afsender, og at meddelelsens integritet ikke er blevet kompromitteret.

11.4. Jobseeker er berettiget til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen samt de personoplysninger, der behandles af den, til en tredjemand, der overtager Jobseeker eller den relevante forretningsaktivitet fra den.