Regulamin

Warunki zostały ostatnio zmienione 18 kwietnia 2020 r.

Jobseeker jest dostarczany przez firmę Resumedia BV. Poniższe warunki dotyczą korzystania z Jobseeker. Korzystając z Jobseeker, zgadzasz się na to.

Odstępstwa lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania są wiążące tylko wtedy, gdy zostały zaakceptowane na piśmie przez Jobseeker.

Artykuł 1. Korzystanie z Jobseeker

1.1. Za pośrednictwem Jobseeker możesz generować, modyfikować, pobierać i wysyłać CV i listy motywacyjne za opłatą. Ponadto możesz przeglądać odpowiednie oferty pracy i wysyłać je do Ciebie na podstawie dopasowania CV.

1.2. Po utworzeniu CV automatycznie utworzyłeś konto. Po zakończeniu rejestracji i aktywowaniu konta przez Jobseeker, możesz zalogować się bezpośrednio na swoje konto i nadal korzystać z Jobseeker.

1.3. Musisz chronić dostęp do swojego konta przed niepowołanymi osobami za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W szczególności hasło musi być ściśle poufne. Jobseeker może założyć, że wszystko z Twojego konta po zalogowaniu się przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła odbywa się pod Twoim kierunkiem i nadzorem. W związku z tym ponosisz odpowiedzialność za wszystkie te działania, chyba że zgłosiłeś Jobseeker, że ktoś inny zna Twoje hasło.

1.4. Z Jobseeker przetwarzane są Twoje dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Resumedia BV.

Artykuł 2. Zasady użytkowania

2.1. Konta są osobiste i niezbywalne.

2.2. Zabrania się korzystania z Jobseeker do działań sprzecznych z obowiązującymi krajowymi lub międzynarodowymi przepisami i regulacjami. Obejmuje to między innymi przechowywanie lub dystrybucję za pośrednictwem Jobseeker informacji oszczerczych, zniesławiających lub rasistowskich oraz wysyłanie niechcianych wiadomości.

2.3. Jeśli Jobseeker stwierdzi, że naruszasz powyższe warunki lub otrzyma skargę w tej sprawie, Jobseeker może interweniować, aby zakończyć naruszenie. W przypadku naruszenia postanowień pkt 2.1 konto zostanie w każdym przypadku zamknięte i usunięte.

2.4. Jeżeli zdaniem Jobseeker wystąpi utrudnienie, uszkodzenie lub inne zagrożenie dla funkcjonowania systemów komputerowych lub sieci Jobseeker lub osób trzecich i/lub usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, w szczególności poprzez nadmierne wysyłanie e-mail lub inne dane, wyciek danych osobowych lub działania wirusów, trojanów i podobnego oprogramowania, Jobseeker jest uprawniony do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za konieczne, aby zapobiec lub zapobiec temu niebezpieczeństwu.

2.5. Jobseeker jest zawsze uprawniony do zgłaszania stwierdzonych przestępstw kryminalnych.

2.6. Jobseeker może odzyskać od Ciebie szkody wynikające z naruszenia niniejszych zasad postępowania. Zabezpieczasz Jobseeker przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z opublikowanymi przez Ciebie informacjami.

2.7. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie sprawy, które załatwiłeś online z Jobseeker, w tym między innymi za wygenerowanie CV, przygotowanie listu motywacyjnego i przesłanie go.

Artykuł 3. Dostępność i utrzymanie

3.1. Jobseeker dokłada wszelkich starań, ale nie może zagwarantować, że Jobseeker będzie dostępny przez cały czas.

3.2. Jobseeker aktywnie utrzymuje Jobseeker. Konserwacja może mieć miejsce w dowolnym momencie, nawet jeśli może to prowadzić do ograniczenia dostępności. Jeśli to możliwe, konserwacja zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem.

3.3. Jobseeker może od czasu do czasu zmieniać funkcjonalność Jobseeker. Twoje opinie i sugestie są mile widziane, ale ostatecznie Jobseeker decyduje, jakie zmiany wprowadzi, a jakich nie.

Artykuł 4. Własność intelektualna

4.1. Jobseeker, szablony CV, listy motywacyjne, powiązane oprogramowanie, a także wszystkie informacje i obrazy na stronie internetowej stanowią własność intelektualną Jobseeker lub jej licencjodawców. Zabrania się ich kopiowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób bez oddzielnej pisemnej zgody Jobseeker, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

4.2. Informacje, które publikujesz lub przechowujesz za pośrednictwem Jobseeker, takie jak tekst CV lub zdjęcie paszportowe, są i pozostają Twoją własnością (lub własnością Twoich dostawców). Jobseeker ma ograniczone prawo do wykorzystywania tych informacji dla Jobseeker.

4.3. Możesz odwołać to prawo użytkowania, usuwając odpowiednie informacje i/lub wypowiadając umowę.

4.4. Możesz modyfikować wszelkie informacje, które zamieszczasz lub przechowujesz za pośrednictwem Jobseeker według własnego uznania.

4.5. Jeśli wyślesz informacje do Jobseeker, na przykład informację zwrotną o błędzie lub sugestię poprawy, udzielasz jej nieograniczonego i wieczystego prawa do wykorzystania tych informacji dla Jobseeker. Nie dotyczy to informacji, które wyraźnie oznaczysz jako poufne.

4.6. Jobseeker nie będzie uwzględniać prywatnych danych (takich jak komunikacja między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami), które przechowujesz i/lub rozpowszechniasz za pośrednictwem Jobseeker, chyba że jest to konieczne dla dobrej obsługi lub Jobseeker jest do tego zobowiązany zgodnie z przepis prawa lub nakaz sądowy. W takim przypadku Jobseeker dołoży wszelkich starań, aby jak najbardziej ograniczyć znajomość danych, o ile jest to w jego mocy.

4.7. W okresie trwania subskrypcji masz prawo do korzystania z Jobseeker oraz dokumentów utworzonych za pomocą Jobseeker, takich jak CV lub list motywacyjny. Po zakończeniu subskrypcji nie jesteś już uprawniony do korzystania z listów motywacyjnych i/lub układu CV wygenerowanych przez Ciebie. Dokumenty te mogą być wykorzystywane wyłącznie po zakupie praw Jobseeker opartych na tych dokumentach.

Artykuł 5. Opłaty za Jobseeker

5.1. Za pobranie wygenerowanego przez Ciebie CV zostanie naliczona opłata.

5.2. Subskrypcja jest wymagana do pierwszego użycia Jobseeker. Abonament kosztuje miesięcznie. Opłata ta jest pobierana co miesiąc z 14-dniowym wyprzedzeniem.

5.3. Aktualne ceny za pobranie wygenerowanego przez Ciebie CV oraz koszty subskrypcji można sprawdzić na stronie Jobseeker.

Artykuł 6. Prawo do rozwiązania

6.1. Ponieważ CV jest dostarczane w formie cyfrowej natychmiast, na twoją wyraźną prośbę po zrzeczeniu się prawa do rozwiązania, ustawowe prawo do rozwiązania wygasa.

6.2. Umowę dotyczącą abonamentu możesz rozwiązać w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy. Płatności dokonane w związku z abonamentem otrzymasz niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od wypowiedzenia. Jeśli w okresie odstąpienia od umowy nie zostanie naliczona żadna rekompensata za subskrypcję, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy po wypowiedzeniu.

Artykuł 7. Warunki płatności

7.1. Płatności dokonuje się za pośrednictwem iDEAL, polecenia zapłaty, karty kredytowej, PayPal lub zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności na stronie internetowej. Po otrzymaniu płatności przez Jobseeker konto zostanie aktywowane.

7.2. Należność za subskrypcję będzie pobierana co miesiąc z użytej metody płatności.

7.3. W przypadku opóźnienia w płatności Jobseeker wyśle Ci przypomnienie o płatności w terminie 14 dni na dokonanie płatności. Jeśli nie wywiążesz się ze swojego zobowiązania płatniczego po tym przypomnieniu, popadniesz w zwłokę z mocy prawa bez konieczności dodatkowego zawiadomienia o zwłoce. Od tego momentu Jobseeker może ograniczyć swoje usługi, na przykład ograniczając dostęp do Jobseeker.

7.4. Jeśli Jobseeker nie jest w stanie odebrać należnej kwoty i/lub jeśli nie płacisz na czas, jesteś zobowiązany do zapłaty pełnej rekompensaty za koszty pozasądowe oprócz należnej kwoty i naliczonych odsetek.

Artykuł 8. Czas trwania i anulowanie subskrypcji

8.1. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po utworzeniu konta, jak wspomniano w artykule 1 niniejszych warunków.

8.2. Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję jako konsument, możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta. Aby zapobiec odnowieniu abonamentu, anulowanie musi w każdym przypadku nastąpić przed dniem nowego okresu.

8.3. W przypadku anulowania subskrypcji, przedpłacona kwota w żadnym wypadku nie zostanie zwrócona użytkownikowi.

Artykuł 9. Odpowiedzialność

9.1. O ile jakiekolwiek przepisy prawa tego nie wykluczają, w przypadku korzystania z Jobseeker zastosowanie mają następujące postanowienia dotyczące odpowiedzialności.

9.2. Z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Jobseeker jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Ciebie za trzy miesiące przed wystąpieniem szkodliwego zdarzenia.

9.3. Jobseeker wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, następcze, utracone zyski, utracone miejsca pracy, utracone oszczędności i szkody spowodowane przerwami w działalności.

9.4. W przypadku działania siły wyższej Jobseeker nigdy nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za wyrządzoną Tobie szkodę. Siła wyższa obejmuje awarie lub awarie Internetu, infrastruktury telekomunikacyjnej, awarie zasilania, zakłócenia wewnętrzne, mobilizację, wojnę, zakłócenia transportu, strajk, lokaut, zakłócenia działalności, stagnację dostaw, pożary i powodzie.

Artykuł 10. Zmiany cen i warunków

10.1. Jobseeker może zmienić niniejsze warunki oraz ceny w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.2. Jobseeker poinformuje o zmianach lub uzupełnieniach co najmniej trzydzieści dni przed ich wejściem w życie za pośrednictwem strony internetowej Jobseeker, abyś mógł je odnotować.

10.3. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmiany lub uzupełnienia, możesz anulować umowę do dnia wejścia w życie. Korzystanie z Jobseeker po dacie wejścia w życie oznacza akceptację zmienionych lub uzupełnionych warunków.

Artykuł 11. Inne postanowienia

11.1. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo holenderskie.

11.2. O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory związane z Jobseeker będą kierowane do właściwego sądu holenderskiego dla okręgu, w którym Jobseeker się znajduje.

11.3. Jeżeli postanowienie w niniejszych warunkach użytkowania wymaga, aby komunikacja miała formę „pisemną”, jest to również spełnione, jeśli komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikacji za pośrednictwem Jobseeker, pod warunkiem, że zostało wystarczająco ustalone, że wiadomość rzeczywiście pochodzi od domniemanego nadawcy i że integralność wiadomości nie została naruszona.

11.4. Jobseeker jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy, jak również danych osobowych, które przetwarza na podmiot trzeci, który przejmuje Jobseeker lub odpowiednią działalność gospodarczą od niego.