Общи условия

Последната редакция на нашите Общи условия е извършена на 18 април 2020 г.

Общи условия Общите условия са последно променени на 18 април 2020 г.

Jobseeker ви е предоставен от компанията Resumedia BV, регистрирана в Холандия под номер на търговската камара 66341817. Следните условия са приложими към използването на Jobseeker. Като използвате Jobseeker, вие се съгласявате с това.

Отклонения или допълнения към тези условия за използване са обвързващи само ако са приети писмено от Jobseeker.

Член 1. Използване на Jobseeker

1.1. Чрез Jobseeker можете да генерирате, модифицирате, изтеглите и изпращате автобиографии и мотивационни писма срещу заплащане. Освен това можете да разглеждате актуални обяви за работа и да ги получавате на база съвпадение с автобиографията ви.

1.2. След създаване на автобиография автоматично сте създали акаунт. След завършване на регистрацията ви и активиране на акаунта от Jobseeker, можете директно да влезете в акаунта си и да продължите да използвате Jobseeker.

1.3. Трябва да защитите достъпа до акаунта си от неоторизирани лица чрез потребителско име и парола. В частност, паролата трябва да се пази строго конфиденциално. Jobseeker може да предположи, че всичко от акаунта ви след влизане с потребителското име и паролата се извършва под ваше ръководство и надзор. Затова сте отговорни за всички тези действия, освен ако сте съобщили на Jobseeker, че някой друг знае паролата ви.

1.4. С Jobseeker се обработват вашите лични данни. За повече информация, консултирайте се с декларацията за поверителност на Resumedia BV.

Член 2. Правила за използване

2.1. Акаунтите са лични и непрехвърлими.

2.2. Забранено е използването на Jobseeker за действия, които са в разрез с националните или международните приложими закони и разпоредби. Това включва, но не е ограничено само до, съхранение или разпространение чрез Jobseeker на информация, която е клеветническа, дифаматорска или расистка, и изпращането на непоискани съобщения.

2.3. Ако Jobseeker установи, че нарушавате горните условия или получи жалба за това, Jobseeker може сам да намеси, за да прекрати нарушението. В случай на нарушение на разпоредбите на 2.1, акаунтът ще бъде затворен и изтрит.

2.4. Ако според мнението на Jobseeker възникне пречка, щета или друга опасност за функционирането на компютърните системи или мрежата на Jobseeker или на трети страни и/или за услугите чрез интернет, по-специално поради прекомерно изпращане на имейли или други данни, изтичане на лични данни или дейности на вируси, троянци и подобен софтуер, Jobseeker има право да предприеме всички мерки, които счита за разумно необходими, за да предотврати или предпази от тази опасност.

2.5. Jobseeker по всяко време има право да съобщи за установени престъпления.

2.6. Jobseeker може да възстанови щетите в резултат от нарушения на тези правила за поведение от вас. Вие обезщетявате Jobseeker срещу всички искове от трети страни във връзка с информация, публикувана от вас.

2.7. Вие сте единствено отговорни за всички въпроси, които уреждате онлайн с Jobseeker, включително, но не само, генерирането на автобиографията си, подготовката на мотивационно писмо и изпращането му.

Член 3. Наличност и поддръжка

3.1. Jobseeker полага всички усилия, но не може да гарантира, че Jobseeker ще бъде наличен по всяко време.

3.2. Jobseeker активно поддържа Jobseeker. Поддръжката може да се извършва по всяко време, дори ако това може да доведе до ограничение на наличността. Поддръжката ще бъде обявена предварително, ако е възможно.

3.3. Jobseeker може от време на време да променя функционалността на Jobseeker. Обратната ви информация и предложения са добре дошли, но в крайна сметка Jobseeker сам решава кои промени ще направи или няма да направи.

Член 4. Интелектуална собственост

4.1. Jobseeker, шаблоните за автобиографии, мотивационните писма, съответният софтуер, както и цялата информация и изображения на уебсайта са интелектуална собственост на Jobseeker или на неговите лицензодатели. Те не могат да бъдат копирани или използвани по какъвто и да е начин без отделното писмено разрешение на Jobseeker, освен ако законът не го позволява.

4.2. Информацията, която публикувате или съхранявате чрез Jobseeker, като например текста на автобиографията ви или паспортната ви снимка, е и остава ваша собственост (или на вашите доставчици). Jobseeker има ограничено право да използва тази информация за Jobseeker.

4.3. Можете да отмените това право на използване, като премахнете съответната информация и/или прекратите споразумението.

4.4. Можете да модифицирате информацията, която публикувате или съхранявате чрез Jobseeker, по ваша преценка.

4.5. Ако изпратите информация до Jobseeker, например обратна информация за грешка или предложение за подобрение, вие му предоставяте неограничено и постоянно право да използва тази информация за Jobseeker. Това не се отнася за информация, която сте изрично маркирали като конфиденциална.

4.6. Jobseeker няма да се запознава с частни данни (като комуникация между търсещи работа и работодатели), които съхранявате и/или разпространявате чрез Jobseeker, освен ако това не е необходимо за добро обслужване или Jobseeker е задължен да го направи по силата на законова разпоредба или съдебно решение. В този случай, Jobseeker ще положи всички усилия да ограничи познанието си за данните колкото е възможно, доколкото това е в неговата власт.

4.7. През срока на абонамента си имате право да използвате Jobseeker и документите, създадени с помощта на Jobseeker, като автобиография или мотивационно писмо. След прекратяване на абонамента си, вече нямате право да използвате мотивационните писма и/или оформлението на автобиографиите, генерирани от вас. Тези документи могат да бъдат използвани само след закупуване на правата на Jobseeker, почиващи върху тези документи.

Член 5. Възнаграждения за Jobseeker

5.1. Ще бъде начислена такса за изтегляне на автобиографията, генерирана от вас.

5.2. За първата употреба на Jobseeker е необходим абонамент. Месечната такса за абонамента се дебитира месечно след 14 дни напред.

5.3. Актуалните цени за изтегляне на автобиографията, генерирана от вас, и разходите по абонамента могат да бъдат консултирани чрез уебсайта на Jobseeker.

Член 6. Право на разтриване

6.1. Тъй като автобиографията се доставя дигитално незабавно, по ваше изрично искане, след като сте се отказали от правото на разтриване, законното право на разтриване прекъсва.

6.2. Можете да прекратите споразумението относно абонамента в рамките на 14 дни след сключването на това споразумение. Ще получите плащанията, които сте направили по отношение на абонамента, без забавяне и най-късно в рамките на 14 дни след прекратяване. Ако в рамките на охлаждащия период не се начислява такса за абонамента, при прекратяване няма да получите възстановяване.

Член 7. Условия за плащане

7.1. Плащането се извършва чрез iDEAL, директен дебит, кредитна карта, PayPal или според инструкциите за плащане на уебсайта. След като плащането е получено от Jobseeker, акаунтът ще бъде активиран.

7.2. Сумата, дължима за абонамента, ще бъде събрана месечно от използвания метод на плащане.

7.3. При закъснение в плащането, Jobseeker ще ви изпрати напомняне за плащане със срок от 14 дни за извършване на плащането. Ако не изпълните задължението си за плащане след това напомняне, сте законно в просрочие без допълнително известие за просрочие да бъде изисквано. От този момент нататък, Jobseeker има право да ограничи услугите си, например като ограничи достъпа до Jobseeker.

7.4. Ако Jobseeker не може да събере дължимата сума и/или ако не платите навреме, сте задължени да платите пълното обезщетение за извънсъдебните разходи, освен дължимата сума и натрупаната лихва върху нея.

Член 8. Продължителност и прекратяване на абонамента

8.1. Абонаментът започва, веднага щом акаунтът ви е създаден, както е посочено в член 1 от тези общи условия.

8.2. Ако сключите абонамента като потребител, можете да го прекратите по всяко време чрез акаунта си. За да предотвратите подновяване на абонамента, прекратяването трябва да се извърши преди деня на новия период.

8.3. При прекратяване на абонамента, предварително платената сума няма да бъде възстановена на потребителя.

Член 9. Отговорност

9.1. Доколкото законова разпоредба не се противопоставя на това, следните разпоредби за отговорност се прилагат за използването на Jobseeker.

9.2. Освен в случай на умишлено или грубо небрежно поведение, отговорността на Jobseeker е ограничена до сумата, която сте платили за три месеца преди времето на възникналото щетно събитие.

9.3. Jobseeker изрично не носи отговорност за непреки щети, последващи щети, изгубена печалба, изгубени работни места, изгубени спестявания и щети поради прекъсване на дейността.

9.4. При форсмажор, Jobseeker никога не е задължен да ви обезщети за възникналата щета. Форсмажор включва сривове или неизправности на интернет, телекомуникационната инфраструктура, сривове на тока, вътрешни разстройства, мобилизация, война, прекъсвания на транспорта, стачки, затваряния, прекъсвания на дейността, забавяне в доставките, пожари и наводнения.

Член 10. Промени в цените и условията

10.1. Jobseeker може да коригира тези общи условия, както и цените, до степента, допустима от закона.

10.2. Jobseeker ще обяви промените или допълненията поне тридесет дни преди тяхното влизане в сила чрез уебсайта на Jobseeker, така че да можете да се запознаете с тях.

10.3. Ако не желаете да приемете промяна или допълнение, можете да прекратите споразумението до деня на влизане в сила. Използването на Jobseeker след деня на влизане в сила се счита за приемане на променените или допълнените условия.

Член 11. Други разпоредби

11.1. На това споразумение се прилага холандското право.

11.2. Доколкото не е определено друго от задължителен закон, всички спорове, свързани с Jobseeker, ще бъдат предадени на компетентния холандски съд за окръга, в който Jobseeker е установен.

11.3. Ако разпоредба в тези условия за използване изисква комуникация да бъде направена "писмено", тя също е изпълнена, ако комуникацията е направена чрез електронна поща или комуникация чрез Jobseeker, при условие че е достатъчно установено, че съобщението наистина произхожда от предполагаемия подател и че целостта на съобщението не е била нарушена.

11.4. Jobseeker има право да прехвърли своите права и задължения по споразумението, както и обработваните от него лични данни, на трета страна, която поема Jobseeker или съответната бизнес дейност от него.