Lähihoitaja työhakemus esimerkki
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 5. helmikuuta 2024

Lähihoitaja työhakemus esimerkki

Suomessa on lähes 150 000 lähihoitajaa, joista melkein kolme neljästä työskentelee sosiaalipalvelujen parissa ja joka neljäs terveyspalveluissa. Lähihoitaja on suojattu terveydenhuollon ammattinimike, jota voi käyttää vain vaatimukset täyttävän koulutuksen omaava henkilö, jolle viranomaiset ovat lisäksi myöntäneet lähihoitajan ammattioikeudet. Lähihoitajat työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä, ja heitä työllistyy muun muassa mielenterveys- ja päihdetyöhön, suun terveydenhuoltoon, lastenhoitajiksi varhaiskasvatukseen, vammaispalveluihin ja erikoissairaanhoidon pariin.

Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä, mutta etenkin suosittuihin työpaikkoihin on usein paljon hakijoita, erityisesti kun kyse on vakituisesta työpaikasta. Lähihoitajan ammatissa toimivan onkin tämän vuoksi hyvä hallita työnhakijan perustaidot, kuten kuinka kirjoittaa hyvä työhakemus ja CV.

Miksi lähihoitajan työhakemus on tärkeää räätälöidä

Joka ammattiryhmällä on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat siihen kuinka esimerkiksi työnantaja määrittelee onko henkilö pätevä avoimeen työpaikkaan, tai ovatko hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet sopivia työyhteisöön tai työnantajan asiakaskuntaa palvelemaan. Näin on myös lähihoitajien suhteen, ja tämän vuoksi on hyvä ymmärtää että tiettyjen asioiden korostaminen lähihoitajan työhakemuksessa on tärkeää.

Koska kiinnostavista lähihoitajan työpaikoista on kova kilpailu, työhakemuksella on suuri rooli työnhaussa menestymisen kannalta. Pelkkä koulutus ja aiempi työkokemus ei välttämättä riitä, sillä monella muullakin hakijalla on sama pätevyys ja kokemus - sinun on osattava myydä itsesi avoinna olevaan tehtävään. Tämän vuoksi etenkin työhakemuksen sisällön räätälöinti työpaikkailmoitusta varten on ensisijaisen tärkeää. Lukijalle on muodostuttava selkeä kuva siitä, miksi olet kiinnostunut avoinna olevasta työpaikasta ja mitkä ovat keskeisimmät vahvuutesi hakijana.

Lähihoitajan työhakemuksen tärkeimmät osiot

Työhakemus eroaa CV:stä siten, että siinä missä ansioluettelon rakenne on tarkoituksella ennalta arvattava ja sisältö tiivis, työhakemus täydentää CV:n tietoja tarinan muodossa. Se kertoo esimerkiksi mitä arvoa työkokemuksesi vuoksi voit työnantajalle tuoda, mitkä ovat vahvuutesi ja mikä motivoi sinua työssäsi. Alla on tärkeimmät asiat, jotka lähihoitajan on hyvä tuoda esille työhakemuksessaan.

Erikoistuminen

Koska lähihoitajat työskentelevät hyvin laajasti erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa, on tärkeää että tuot selkeästi esille mikä oma erikoistumisesi on ja millaista kokemusta sinulla siitä on. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistunut lähihoitaja on luonnollisesti vahvoilla hakiessaan työpaikkaa, jossa tätä kokemusta peräänkuulutetaan, erityisesti verrattuna hakijoihin joilla on sama pohjakoulutus, mutta ei työkokemusta tai erikoistumista nimenomaan päihde- ja mielenterveystyöhön.

Kurssit ja muut lisäpätevyydet

Lähihoitajat ovat siinä mielessä erikoisasemassa, että työnantajat velvoittavat heitä usein osallistumaan täydennyskoulutuksiin, joiden tarkoituksena on taata hoidon laatu ja kehittää omaa osaamista. Valtaosa lähihoitajista pyrkii kuitenkin pitämään omaa osaamistaan päivitettynä myös muulla tavalla, kuten kurssien avulla. Esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuus on teema, joka on sosiaali- ja terveyspalveluissa entistä tärkeämpi, joten tähän tai muihin aiheisiin liittyvät kurssit ja koulutukset on hyvä tuoda esille työhakemuksessa luontevalla tavalla, kuitenkin välttäen CV:ssä olevien tietojen toistamista ilman että annat asiaan liittyen lisätietoa. Voit myös korostaa halukkuuttasi ja aloitteellisuuttasi ammatillisen täydennyskoulutuksen suhteeen, sillä moni työnantaja arvostaa tätä.

Henkilökohtaiset vahvuudet

Lähihoitajalla on toimialasta riippumatta aina paljon kontakteja asiakkaiden ja potilaiden kanssa, ja riippuen siitä, millaisia tarpeita potilailla tai asiakaskunnalla on, tietyt henkilökohtaiset vahvuudet voivat olla suurikin valttikortti työnhaussa. Esimerkiksi vastaanottotyössä työskentelevän lähihoitajan on hyvä olla järjestelmällinen ja huolellinen, ja lisäksi työ edellyttää vahvoja tietoteknisiä taitoja. Toisaalta esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä edellytetään kykyä käsitellä vaikeita ja usein yllättäviä tilanteita, sekä viestiä hyvin muiden hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien kanssa, samoin kuin omaisten kanssa.

Työhakemuksen rakenne

Toisin kuin ansioluettelo, työhakemus on melko pitkälti vapaamuotoinen. On kuitenkin olemassa joukko osioita, jotka työhakemuksessa kannattaa olla mukana.

 • Yhteys- ja henkilötiedot. Nämä on luonnollisesti oltava aina mukana, vaikka työnantaja käyttäisi rekrytoinnissa erillistä portaalia, johon tiedot syötetään erilaisiin tietokenttiin. Etenkin suuret työnantajat ovat siirtyneet tähän käytäntöön, ja tällöin työhakemus ladataan liitteenä. 
 • Aloituskappale. Tässä kappaleessa voit kertoa kolmella-neljällä rivillä lyhyesti mikä taustasi on ja miksi olisit hyvä kandidaatti, eli mitkä vahvuutesi ovat. 
 • Taustasi. Tässä yhdistyy sekä työkokemus että perustutkinnon lisäksi kartuttamasi koulutus siten, että kerrot millä tapaa taustasi olisi työnantajalle arvokas. 
 • Motivaatiosi, eli miksi olet kiinnostunut juuri hakemastasi työstä. Motivaation osalta voit esimerkiksi tuoda esille sitä, kuinka pystyt päihde- ja mielenterveystyössä vaikuttamaan yksilön elämän suuntaan hyvin konkreettisesti. 
 • Millainen olet persoonana. Lähihoitajan työssä ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, joten kuinka viestit, vuorovaikutat ja esimerkiksi kestät painetta ovat tärkeitä tekijöitä työssä menestymisen kannalta.

Esimerkki työhakemus lähihoitaja

Olli Lankinen
Itäinen puistotie 45
55100 Imatra
olli.lankinen@sahkoposti.fi
050 123 4567

Imatra 1.11.2024

Palvelupäällikkö Kaisa Korpi
Hyvän Mielen Säätiö 
Mannerheimintie 123
00100 Helsinki

Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja, vakituinen toimi, Imatra

Olen kokenut mielenterveyden ja päihdetyön lähihoitaja, jolla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lisäksi mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus ja lähes 10 vuoden käytännön työkokemus kotihoidosta ja psykiatrisilta osastoilta.

Valmistuttuani sosiaali- ja terveysalalle olen työskennellyt vaativien mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden kanssa niin tiimityötä painottavassa sairaalaympäristössä psykiatrisella osastolla kuin itsenäistä työotetta vaativien kotihoidon asiakkaiden parissa. Tämä laaja kokemus on opettanut saumattomia tiimityö- ja viestintätaitoja sekä kykyä ottaa vastuuta ja löytää ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin itsenäisesti. Olen lisäksi työni puitteissa osallistunut useisiin täydennyskoulutuksiin, jotka ovat antaneet minulle lisää eväitä esimerkiksi turvalliseen työskentelyyn päihdepotilaiden kanssa ja alan viimeisimpään lainsäädäntöön.

Olen erittäin kehityssuuntautunut ja pyrin päivittämään osaamistani myös työnantajan tarjoaman lisäkoulutuksen ohella. Työpaikkailmoituksessa mainitut koulutusmahdollisuudet kuulostavat tämän vuoksi erittäin kiinnostavilta. Pidän tiimityöskentelystä ja minua motivoi yhdessä onnistuminen. Olen saanut urani aikana runsaasti positiivista palautetta vuorovaikutus- ja viestintätaidoistani, ja etenkin siitä, että panostan turvallisiin ja arvokkaisiin kohtaamisiin asiakkaiden ja potilaiden kanssa. 

Uskon, että vahva ammatillinen taustani, kiinnostus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja tapani kohdata kollegoita ja asiakkaita tekevät minusta mainion kandidaatin avoinna olevaan päihde- ja mielenterveystyön lähihoitajan tehtävään Hyvän Mielen Säätiön Imatran alueella. Tulen mielelläni keskustelemaan tarkemmin avoinna olevasta tehtävästä ja kuinka taustani soveltuisi siihen.

Ystävällisin terveisin

Olli Lankinen

Näin onnistut lähihoitajan työhakemuksen kanssa

Koska moneen, etenkin vakituiseen työpaikkaa on usein paljon päteviä hakijoita, kannattaa pitää mielessä muutama yksinkertainen sääntö, jonka avulla korostat osaamistasi ja vahvuuksiasi myyvällä tavalla.

 • Valtaosa lähihoitajan työpaikoista on tavalla tai toisella erikoistunut, joten korosta tätä viittaamalla työkokemukseesi ja koulutukseesi. Älä kuitenkaan tyydy vain toistelemaan samoja tietoja kuin ansioluettelossasi, vaan kerro mitä lisäarvoa vaikkapa 10 vuoden työkokemus tuo: se voi olla esimerkiksi muiden hoitoon osallistuvien ammattiryhmien tunteminen. 
 • Kohdenna työhakemuksesi sisältö työpaikkailmoitusta varten. Lue ilmoitus huolella läpi ja poimi siitä esimerkiksi työkokemukseen, osaamiseen tai henkilökohtaisiin vahvuuksiin liittyviä ilmaisuja, jotka pitävät paikkansa sinun kannaltasi, ja käytä näitä ilmaisuja omassa hakemuksessasi. Annat tällöin helposti vaikutelman siitä, että sen lisäksi että ymmärrät mitä työnantaja tarvitsee, täytät myös heidän odotuksensa. 
 • Tuo esille asioita, jotka saavat sinut erottumaan joukosta. Oletko esimerkiksi hakemassa lähihoitajan työtä alueelta, jossa on paljon monikulttuurisia asiakkaita ja potilaita? Jos sinulla sattuu olemaan vaikka kokemusta vapaaehtoistyöstä monikulttuuristen perheiden parista, vaikkapa urheiluseurassa, tämä voi hyvinkin olla valttikortti jonka voi tuoda esille työhakemuksessa. 

Viime hetken vinkit - ennen kuin lähetät hakemuksen

Hakuaika uhkaa umpeutua ja olet käyttänyt jopa tuntikausia työhakemuksesi viimeistelyyn. Tässä vaiheessa voi olla suuri houkutus kerta kaikkiaan lähettää työhakemus ja huokaista helpotuksesta, mutta tarkista vielä nämä asiat ennen kuin lähetät hakemuksesi:

 • Onhan työhakemuksessa yhteystiedot?Tarkista, että esim. puhelinnumero ja sähköpostiosoite oikein kirjoitettu.
 • Eihän työhakemus toistele liian paljon samoja faktoja kuin CV, vaan keskittyy kertomaan tarinan siitä, millainen olet lähihoitajana, mitkä ovat vahvuutesi ja mikä motivoi sinua työskentelemään lähihoitajan ammatissa?  
 • Onhan työhakemus maksimissaan yhden A4-arkin pituinen? Jos hakemus on tätä pidempi, on tärkeää että katsot sen vielä kerran läpi ja pyrit kirjoittamaan tiiviimmin sen sijaan, että esimerkiksi pienentäisit kirjaisinkokoa. Työhakemuksen kirjoittaminen ei ole kilpailu siitä, kuinka paljon saat itsestäsi kirjoitettua, vaan laatu korvaa määrän. 
 • Olethan oikolukenut tekstisi kirjoitusvirheiden varalta? Etenkin paineen alla kirjoittaessa kirjoitusvirheitä sattuu kenelle tahansa, mutta pyydä tarvittaessa ystävää tai perheenjäsentä tekemään viime hetken kielioppitarkistus. 
 • Käytä työhakemuksen ja CV:n tekemiseen erityistä työkalua perinteisen tekstinkäsittelyohjelmiston sijaan, esimerkiksi Jobseeker tarjoaa helppokäyttöiset työkalut työnhakijan tarpeisiin. Säästät näin aikaa ja hermojasi, ja lisäksi hakemuksesi näyttää paljon huolitellummalta. 

Lisää inspiraatiota lähihoitajan työhakemukseen

Koska työnhaussa on tärkeää, että työhakemuksesi sisältö ja ulkomuoto kohtaavat yleisilmeeltään ammattimaisen näköisessä kokonaisuudessa, kannattaa kokeilla hakemuksen tekoon siihen tarkoitettua työkalua. Jobseeker tarjoaa kattavan työkalupakin työnhakijan tarpeisiin, ja keskeisimmät toiminnot ovat työhakemuspohjat ja CV-mallipohjat.

Mallipohjia on helppo käyttää ja lisäksi voit halutessasi vaihtaa niiden väriteemaa tai kirjaisintyyppiä tyyliisi sopivaksi yhdellä klikkauksella. Mikäli kaipaat lisää inspiraatiota ja apua itse sisällön kirjoittamiseen, kannattaa katsoa läpi Jobseekerin luomat CV-esimerkit, joiden joukosta löytyy myös valmis CV-esimerkki lähihoitajan ammattiin.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä