Представяне на умения в CV: Подробен наръчник
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 26 юни 2024

Представяне на умения в CV: Подробен наръчник

Представянето на уменията в CV-то, представлява един от най-важните компоненти на този документ, като играе ключова роля за успешното квалифициране за работно място. В него трябва да изтъкнете своите умения и познания, релевантни към критериите на обявената длъжност. Тази част от Вашата автобиография надгражда секциите, свързани с Образование или Трудов стаж, така че да оформи до завършек Вашето професионално представяне. Затова е важно да изброите всички умения, които имат пряко отношение към дадената позиция или индустрия, към която сте се насочили с обективна самооценка.

Защо разделът, който представя уменията е толкова важен?

Основната функция на Вашето CV е да убеди работодателите, че Вие сте правилният кандидат за обявената длъжност. В основата си, автобиографията следва да съдържа секции, представящи Вашето образование, както и професионален опит (трудов стаж), придобит до момента на кандидатстване. Тези два раздела се поставят винаги на първо място и имат огромно значение, но без раздела, посветен на Вашите умения, експертите по подбор на персонал трудно биха преценили кандидатурата Ви за желаната позиция. 

Секцията представящи умения трябва да бъде ясно и конкретно написана, така че работодателят да може да се ориентира дали изпълнявате неговите критерии за търсен кандидат и спецификата на дадената позиция. Често работодателите са склонни да вземат предвид именно уменията на кандидата като основополагащ фактор, особено, ако той е завършил наскоро своето образование или все още няма достатъчно богат професионален опит. 

Също така, експертите по подбор на персонал често могат и да не обърнат особено внимание на кандидат, който има богат професионален опит, но въпреки това не е успял качествено да структурира и представи своите умения. 

За да успеете максимално ефективно да представите своите умения, трябва да спазите и правилния формат за структуриране на секцията озаглавена Умения. Препоръчваме Ви тя да бъде кратка, а самите умения да бъдат представени чрез изброяване, при разделяне на твърди и меки, с възможност за количествена самооценка на съответното ниво на владеене. По този начин значително ще улесните експертите извършващите подбора и по-лесно ще спечелите вниманието им. 

Друг съществен момент, е този, че изброяването на уменията с кратки подточки и уместни ключови думи значително увеличава шансовете Ви да бъдете идентифициран като добър кандидат при ATS подбор (автоматични системи за проследяване на кандидати). Този начин на първоначална машинна селекция на база ключови думи набира скорост и става все по-популярен в големите компании.

Как да определите кои умения да включите в CV-то?

Подборът на правилните и релевантни умения, които да включите във Вашето CV е от изключителна важност. Не е задължително да включвате абсолютно всички умения, които притежавате. Напротив, включването на умения, които нямат нищо общо с позицията и индустрията, в която кандидатствате, може да не направи особено добро впечатление на експертите по подбор на персонал.

Най-лесният начин да установите кои умения да добавите, е да разгледате самата обява за работа, в която са разписани и подредени по важност търсените умения и да  ги сравните със своите. От списъка с припокриващите се умения можете да пристъпите към включването във Вашето CV, на тези, за които имате съвпадение. Подредете ги по същия приоритетен ред, както са зададени в обявата. Колкото повече Вашите умения се припокриват с тези, които са търсени от работодателя, толкова повече се увеличава Вашият шанс да бъдете поканени за последващо интервю.

Нашият експертен съвет:

Когато притежавате умения, които не са упоменати в обявата, но смятате, че са изключително релевантни към длъжността, за която кандидатствате и индустрията, към която се насочвате, или пък демонстрират Ваши силни черти на личността, може спокойно да ги включите, за да се отличите от останалите кандидати.

Категоризация на основните умения като твърди и меки умения

Класифицирането на уменията като твърди и меки е утвърдена международна практика в сферата на управление на човешките ресурси. Това разделение съществено улеснява експертите по подбор на персонал, предоставяйки им възможност от един прочит да придобият изначална представа за кандидата.

Твърди Умения

Категорията “Твърди умения” включва в себе си всички умения, които са необходими за техническото изпълнение на задълженията прилежащи към работната длъжност. Те могат да включват дигитални или софтуерни умения - работа с офис пакет, умения за работа с езици за програмиране в сферата на разработването на софтуер, работа с AutoCad при архитектите или например, умението за работа с конкретен счетоводен софтуер в сферата на счетоводното обслужване.

В случаите, в които уменията подлежат на сертифициране, е от значение да прикачите към CV-то си дипломата, сертификата или удостоверението, което Ви е издадено за съответното умение. Важно е също така, да покажете обективна самооценка за нивото на владеене на Вашите твърди умения. В Jobseeker, както и в други готови шаблони за CV, може много лесно да го направите, защото те предоставят възможност за улеснена оценка на уменията в няколко степени на владеене с графично изражение - начален етап, средно, добро и отлично ниво.

Меки Умения

“Меки умения” наричаме тези умения, свързани с личното и емоционално развитие на човека, които се проявяват в неговия подход към работния процес. Те се развиват и усъвършенстват през целия му кариерен път, поради което се наричат още и “преносими” умения. Примери за меки умения са комуникативност, креативност, умения за работа в екип, емоционална интелигентност, лидерски качества, обслужване на клиенти, организация на времето и други.

Докато твърдите умения могат да бъдат придобити по време на следване в университет или участие на обучителен курс, меките умения се развиват в практическа среда, която може да включва всеки етап от живота на човек. Тези умения не са непременно свързани с конкретна сфера, в която човек реши да се развива, но винаги могат да бъдат изключително ценни както за кариерното, така и за житейското развитие като личност на всеки един човек.

Независимо колко и какви умения решите да включите в своето CV, бъдете винаги искрени, коректни и обективни в представянето на тази информация, както и в самооценката си за нивото Ви на владеене на всяко едно от представените умения.

Какви умения търсят работодателите най-често?

В повечето обяви за работа, най-често ще видите изброени само по няколко умения от вид. Истината е обаче, че всеки работодател очаква много повече умения в един кандидат, голяма част от които са универсални меки умения, които превръщат даден кандидат в потенциален силен нов член на екипа му. Такива умения по презумпция могат да бъдат някои от следните:

 • Управление на времето;
 • Разрешаване на проблеми;
 • Комуникативност;
 • Обслужване на клиенти;
 • Управление и ръководни умения;
 • Лидерски качества;
 • Критично мислене;
 • Аналитичното мислене;
 • Водене на преговори;
 • Емоционална интелигентност;
 • Адаптивност и други.

Подредба и представяне на умения в CV-то

В раздела за Умения е добре да спазвате разделението на твърди и меки умения, което най-често е вградено в дизайна на самата готова бланка за попълване. Прието е под всеки вид умения да се поставят подточки (с графични знаци, например ● ) при изброяване на различните умения. 

Препоръчително е като минимум, да представите по 4 до 5 примера от най-релевантните за длъжността умения. Срещу всяко трябва да поставите и Вашата самооценка за нивото на владеене. Според бланката това може да стане с помощта на астерикс (⭐), с число от 1 до 5 или с описание като начално ниво,  добро, много добро, отлично и др.

Когато представяте описателната част на трудовия си стаж по компании или организации, също може да поставите акцент на ключовите умения свързани с отговорностите и задълженията, които сте изпълнявали в рамките на дадена длъжност. 

Както за ATS цели на машинен подбор, така и за улеснение на проверяващите, не забравяйте да се придържате към единна формулировка на описанията на уменията във всички раздели, в които ги споменавате, като използвате същите ключови думи, които и работодателят е използвал в текста на обявата за работа. 

Примери за вид умения с оценка за ниво на владеене:

Твърди умения:

 • Компютърни умения - отлични. 
 • Adobe Acrobat - средно ниво.
 • AutoCAD - отлично ниво.
 • Google Workspace - отлично.
 • Плюс минус счетоводен софтуер - отлично ниво.
 • PS - средно ниво. 

Меки умения:

 • Комуникативност *****
 • Организация на времето *****
 • Обслужване на клиенти *****
 • Работа с деца  *****
 • Презентационни умения ****
 • Лидерски качества - ****

Езици

Езиците са вид умение, което се представя самостоятелно, веднага след изброяването на твърдите и меките умения в структурата на раздела. Когато обаче, езиците или даден език, се явяват приоритетни за обявената длъжност, може да започнете представянето на уменията с езиковата си подготовка.  При езиците в България е прието да се използва определянето на ниво по Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR). Например:

 • Български - майчин език
 • Английски  - B2
 • Испански  - А1
Независимо колко и какви умения решите да включите в своето CV, бъдете винаги искрени, коректни и обективни в представянето на тази информация, както и в самооценката си за нивото Ви на владеене на всяко едно от представените умения.

Кои допълнителни умения да представите в CV-то?

Понякога наистина има много специфични умения за дадени професии и длъжности, които също заслужават да бъдат включени във Вашето CV, дори работодателят да не ги е посочил изрично. Такива могат да бъдат например, управление на проекти, управление в частност на  европейски проекти или такива характерни за друга международна институция. Също така, междуличностни умения, широк набор от финансови умения, специфичен компютърен софтуер и множество други.

Когато са подходящи за обявената длъжност и имат пряко отношение към развитието на позицията и бъдещото изпълнение на задълженията, всички подходящи умения, които решите да добавите към автобиографията си, ще увеличат шансовете Ви за успех. Не забравяйте обаче, че трябва да са достатъчно красноречиви за приноса, с който ще бъдете ценни за бъдещия екип. Бихте могли да ги добавите към раздел Умения или да ги включите при описанията на заеманите до момента длъжности в раздел Трудов стаж.  

Как Jobseeker идва на помощ

Онлайн платформата Jobseeker може много да Ви помогне и улесни в подготовката на едно добре написано CV или мотивационно писмо, което следва изискванията и формулировките на обявата за работа, и с което да покажете на бъдещите работодатели, че имате изключителни меки умения, техническа подготовка и впечатляващи лични качества. 

Подгответе документите си за кандидатстване с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Тук ще Ви предложим отличен набор от инструменти, готови примери за CV и образци за мотивационно писмо, които ще Ви ориентират как да се подготвите професионално и да се представите по впечатляващ начин, за всяка една професия и длъжност.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега