Akademisk CV

Sådan laver du et stærkt akademisk CV

Det akademiske CV består af en lang række specifikke CV-sektioner, som man ikke finder i det almindelige CV-format. Vil du ansøge om en forsker- eller uddannelsesstilling eller søge finansiering, kan du ikke komme uden om denne CV-type. I denne artikel gennemgår vi opbygningen af det akademiske CV og kommer med gode råd om dets udformning.

Hvad skal et akademisk CV indeholde?

Et gennemsnitligt akademisk CV fylder 3-5 sider, men kan ved en opfordring fra den ansættende institution fylde op til 13 sider. CV’et bør gøres så relevant, kort, konkret og læsevenligt som muligt. CV’ets udformning kan og bør tilpasses i forhold til din karrieresituation og den stilling, du søger. Her er et overblik over de CV-sektioner, der påkræves i videnskabelige hovedroller.

Kontaktoplysninger

Dette afsnit indeholder dit:

 • Fulde navn
 • Arbejdsadresse*
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • ORCID-ID
 • Et link til din akademiske onlineportfolio
 • Evt. fødselsdato

*Hvis du søger din første videnskabelige stilling, kan du indsætte din hjemmeadresse.

Resumé

Et typisk resumé i et akademisk CV er et kort abstract, der består af tre dele:

 • Primære forskningsområder
 • Nuværende forskning
 • Vejledererfaring

Forsøg at gøre det så kort som muligt, da du vil specificere det længere nede i CV’et. Hvis du ansøger om din første akademiske stilling eller et ph.d.-stipendiat, kan du sigte efter at skrive ca. 5 linjer og kan slutte med en karriereperspektivering.

Uddannelse

Angiv din uddannelse i en omvendt-kronologisk rækkefølge, medmindre arbejdsgiveren beder om det modsatte. F.eks.:

 • Dr.phil.
 • Postdoc
 • Ph.d.

Har du en lang forskningskarriere, behøver du ikke at angive din uddannelse før din første ph.d. Præsentér dit uddannelsesforløb som en liste inkl. årstal, akademisk grad, institut og uddannelsessted. Angiv dine udvekslingsophold under hvert uddannelsestrin inkl. finansieringskilder.

Hvis du søger om dit første job på et universitet, f.eks. som studentermedhjælper, videnskabelig assistent, undervisningsassistent eller ekstern lektor uden ph.d., kan du med fordel angive al den uddannelse og efteruddannelse, du har, inkl. din bachelor. 

Supplerende uddannelse

Har du en længere akademisk karriere, kan du af hensyn til din læser dele din uddannelsessektion op i to: hoveduddannelse og supplerende uddannelse. Lav en liste over din supplerende uddannelse på samme måde, som du gør med hoveduddannelsen.

Pro tip:

Før du går i gang med dit CV, kan det være en god idé at læse Bekendtgørelsen om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter for at blive klogere på, hvad universitetet skal sikre, at du evner, inden de ansætter dig. Sørg for at inkludere denne information i dit CV.

Ansættelser

Angiv dine relevante ansættelser i en omvendt-kronologisk rækkefølge, inkl. år og måned, stillingsbetegnelse og ansættelsessted. Angiv også orlov med årstal, måned og en kort beskrivelse af, hvad du lavede. Du har to valgmuligheder med dette afsnit.

Mulighed 1: Lav punktlister med beskrivelser under hver stilling.

Fokusér på fire erfaringsområder:

 • Forskning
 • Undervisning (kun for dig, der ikke skal undervise)
 • Vejledning og supervision (kun for dig, der ikke skal undervise)
 • Ledelse og administration

Mulighed 2: Opret fire (2 for dig, der skal undervise – se næste afsnit) nye CV-afsnit, opkald dem som i den ovenstående liste, og fokusér på én kompetence ad gangen. Kvantificér din erfaring så vidt muligt for at gøre den nem at forholde sig til. Hvis undervisning indgår som en del af din ønskede stilling, skal du lave en undervisningsportfolio, hvor du præsenterer din erfaring inden for undervisning og vejledning.

Undervisningsportfolio

Hvis du søger en stilling, hvor du skal undervise, er universitetet forpligtet til at sikre, at du har de nødvendige kompetencer, og at du fører en undervisningsportfolio, som anvist i bekendtgørelsen om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (1).

SDU foreslår (2) at systematisere din undervisningserfaring ved brug af en tabel med to kolonner og følgende otte rækker:

 • Introduktion: Et kort resumé over din undervisningserfaring, samarbejdsaftaler og din pædagogiske filosofi
 • Undervisningskvalifikationer: Kompetencer og uddannelse, f.eks. pædagogikum
 • Undervisningsstyring: F.eks. ansvarlig for moduler xxx og eksamener i xxx
 • Undervisningserfaring: Foredrag, vejledning og eksamensafvikling, f.eks. undervisningsassistent, ekstern lektor, associeret professor, gæstelektor, mm.
 • Vejledning og eksamensafvikling for bachelor- og kandidatstuderende: F.eks. eksaminator, udvikling af eksamensmetoder og -spørgsmål, supervisor ved bachelorprojekter og kandidatspecialer.
 • Praktikvejledning for kandidatstuderende i institut xxx: Angiv navne, årstal og institutter
 • Ph.d.-vejledning: F.eks. ph.d.-vejleder og assisterende ph.d.-vejleder.
 • Undervisningskompetencer og -filosofi: Refleksioner over pædagogiske metoder og kompetenceudvikling 

Selvom vi beskriver dette afsnit efter afsnittet om dine ansættelser, kan det placeres nederst på dit CV, så læseren kan se de kortere og mere effektive afsnit først.

Priser og æresbevisninger

Lav en liste inkl. årstal, titel på pris eller hædersbevisning og afsenderens navn.

Ekstern finansiering

Lav en liste med dine legater og stipendier inkl. årstal og måned, projekt, rolle, fundator og beløb i danske kroner. Angiv det samme for din medansøger, hvis relevant.

Publikationer

Lav en opsummering af dine publikationer. AU foreslår (3) følgende model og formuleringer:

 • [X] publikationer i high-impact journals såsom [XX] og [YY]
 • Første- og sidsteforfatter på [X] fagfællebedømte publikationer
 • Medforfatter på [X] fagfællebedømte publikationer
 • Total antal citationer: [X]
 • H-index: [X]
 • [Monografier, bogkapitler, tekstsamlinger m.m.]
 • [Lærebøger, undervisnings- og formidlingsmateriale]

Har du en lang liste af publikationer, anbefaler vi, at du henviser til den udtømmende liste i et CV-bilag i stedet for at angive den på selve CV’et.

SDU foreslår at præsentere dine publikationer som en tabel med syv rækker og fem kolonner, og angive tal (antal) i cellerne.

Rækkerne opkaldes således:

 • Fagfællebedømte artikler
 • Fagfællebedømte bogkapitler og ph.d.-emner
 • Konference-abstracts præsenteret som posters
 • Nationale rapporter per invitation
 • Ikke-fagfællebedømte bogkapitler
 • Ikke-fagfællebedømte artikler
 • Totalantallet af publikationer

Kolonnerne opkaldes således:

 • Godkendt el. publiceret
 • Indsendt
 • Igangværende
 • Kommende

Vedlæg en udtømmende liste over dine publikationer som bilag.

Onlinepræsens

Listen over dine publikationer kan udvides med links til dine onlineudgivelser i form af egne podcasts, præsentationer, onlineartikler, debatindlæg, YouTubekanal, mm. Angiv startdato, titler, emner og dine roller.

Patenter

List dine patenter med registreringsnummer og en kort beskrivelse.

Presseomtale

Lav en opsummering eller en liste over konkrete eksempler af din forskning, der blev dækket af pressen. Præsentér medietypen, titlen på artiklen, TV- eller radioprogrammet, podcasten, mm., emnet og din rolle.

Samarbejde og samfundsmæssig indflydelse

KU foreslår (4), at du præsenterer, hvordan du

 • interagerer med eksterne samarbejdspartnere,
 • opsøger nye samarbejder,
 • formidler forskning,
 • skaber viden, der gavner den samfundsmæssige udvikling,
 • præger den offentlige debat inden for dit forskningsfelt.

Lav en liste over lokale og internationale samarbejder, inkl. dine samarbejdspartnere, deltagende forskningsfæller, emne, projekttitel og stilling.

Tillidsposter og redaktionelle hverv

Hvis der i dit tilfælde er forskel mellem dette afsnit og afsnittet om din ledelses- og administrationserfaring, lav da en særskilt liste over dine tillidsposter. Angiv tidsperioder eller antal gange, du har udfyldt en rolle.

Nogle eksempler:

 • Medlem af eller forperson for en bestyrelse, komité, nævn, fagråd, udvalg, styregruppe, eforat, mm.
 • Redaktør eller medlem af Editorial Board ved tidsskriftet xxx
 • Medlem af ph.d.-bedømmelsesudvalg 

Aktiviteter

Lav en præsentation af dine aktiviteter på konferencer og møder, dine foredragsrækker og enkelte foredrag.

AU foreslår følgende model:

 • Total antal præsentationer: [X] (Fremhæv evt. 5-10 udvalgte)
 • Internationale eller nationale konferencer (mundtlige eller poster): […]
 • Internationale eller nationale faglige selskaber og møder (oral eller poster): […]
 • Inviteret til [X] internationale præsentationer i perioden [xxxx]-[yyyy]
 • Inviteret til [X] præsentationer fra studerende og postdocs

Udskift [X] med tal og […] med titler.

5 tips til det akademiske CV

Flyt lange lister ned

Særligt din publikationsliste kan fylde mange sider – giv din læser mulighed for selv at vælge, hvor meget af den de vil læse, før de vil videre til en anden CV-sektion. Flyt lange lister ned, eller vedlæg dem som nummererede bilag. Husk at referere til alle dine bilag fra teksten i CV’et for at gøre det tydeligt, hvilken sammenhæng de skal læses i.

Nummerér dine sider

Brug formatet ”x/y” eller ”Side x af y” til at vise det samlede sideantal og den aktuelle side. Henvis til bestemte sider for udtømmende lister. Tjek de interne referencer i hele dokumentet igen, inden du sender dit CV.

Se eksempler på relevante akademiske CV’er

Se, hvordan andre akademikers CV’er og præsentationer ser ud på dit universitets hjemmeside, under ansatte. Her er et eksempel på en side hos Københavns Universitet (4), hvor du kan finde akademikere med den stillingsbetegnelse, du drømmer om, og læse ægte CV-eksempler. Læs gerne flere, da kvaliteten varierer.

Tjek adgangskravene

Universiteter har prædefinerede kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af nye forskere, adjunkter, lektorer og professorer. Du kan se de overordnede krav, der overlapper på tværs af mange, men ikke alle akademiske institutioner, på KU’s side om adgangskriterier for videnskabelige stillinger (5). Kontakt det institut, du vil ansøge hos, for at blive klogere på deres specifikke krav og få anbefalinger til udformning af dit CV.

Brug et almindeligt CV-format hvis du er studerende

Hvis den stilling, du søger, hverken indeholder forskning eller undervisning, eller hvis det er din første akademiske stilling, kan den ovenstående CV-opbygning være svær at bruge. Brug i stedet den typiske CV-opbygning, og kig på AAU’s side om akademiker-CV og -ansøgning (6) for at få gode råd.

“Kontakt det institut, du vil ansøge hos, for at blive klogere på deres specifikke krav og få anbefalinger til udformning af dit CV.”

Afsluttende overvejelser

Hvis du vil gøre dit CV mere læsevenligt, kan du med fordel bruge en af vores CV-skabeloner, hvor du kan oprette så mange sektioner, du vil, og nemt flytte rundt på dem. Vælg en matchende ansøgningsskabelon, som du kan bruge til dine CV-bilag. Med skabelonernes diskrete designelementer i en bestemt farve på alle sider kan du skabe sammenhæng mellem dit akademiske CV, CV-bilag og ansøgning og give læseren en god læseoplevelse.

Held og lykke med din jobsøgning! 

Kilder:

(1) Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, retsinformation.dk, 11/12/2019

(2) Syddansk universitet, CV-skabelon for yngre forskere, sdu.dk, 21/09/2023

(3) Aarhus Universitet, akademisk CV-skabelon (docx), medarbejdere.au.dk, tilgået d. 02/04/2024

(4) Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Ansatte, nors.ku.dk, tilgået d. 02/04/2024

(5) Jobportalen v. Københavns Universitet, Kriterier for meritering, jobportal.ku.dk, tilgået d. 02/04/2024 

(6) Aalborg Universitet, Eksempler på CV og ansøgning, studerende.aau.dk, tilgået d. 02/04/2024

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang