Хронологично CV
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 26 март 2024

Хронологично CV

В настоящата статия ще Ви разкажем за предимствата на хронологичното CV. Защо този формат е важен и кога да го използвате, вижте нашите полезни съвети.

Какво представлява хронологичното CV

Хронологичното CV представлява най-разпространеният формат за автобиография, при който трудовият стаж и образователните квалификации се представят в обратен хронологичен ред - от най-последната активност, назад към всяка по-предишна. Целта е специалистите по подбор на персонал да видят по-лесно и прегледно развитието и израстването в кариерния Ви път, за да преценят дали Вашата кандидатура е подходяща.

3-те основни вида хронологично CV 

Съставянето на хронологичното CV e подход, при представяне на информация, който е възприет да се използваи в трите основни вида CV, които най-често се срещат в практиката в България:

  • Хронологично CV: (Класическо) представя трудовия Ви стаж и образование в хронологичен ред. Акцентите тук падат върху местоработата, заеманите длъжности и образование, представени по дати и периоди, отзад напред.
  • Функционално или базирано на умения CV: този формат поставя фокуса върху Вашите умения и сфери на експертиза. Информацията също се представя в обратен хронологичен ред, но датите не са водещи.
  • Академична автобиография (CV): при този формат, акцентът пада върху раздела за образование и придобиване на образователни или научни квалификационни степени, работа по научни проекти, изследвания и др. Подредбата тук също следва принципа на обратна хронология.

Изборът на конкретен формат зависи изцяло от това къде и с каква цел кандидатствате. Класическите хронологичните автобиографии са много подходящи, ако вече имате последователна кариерна история или сте останали в една и съща сфера или компания за по-дълъг период от време. Ако пък например сте студент и все още учите или искате да кандидатстване за стаж, този формат също е подходящ, но с основен акцент върху раздел Образование.

В случаите например, в които в обявата за работа се иска конкретен акцент върху уменията, които притежавате (технически и меки), то тогава изборът Ви трябва да бъде функционалното CV. Функционалната автобиография също е много подходяща за хора, които работят на проектен принцип, като консултантите например. При тях проектите се описват с фокус професионалните им умения, приложими към целите, продължителност (по дати и периоди в обратна хронология) и  резултатите от проекта.

Общото между трите остава начинът на представяне на информацията и това е обратният хронологичен ред. В България това е и най-разпространеният начин за представяне на информация в CV сред работодателите, които набират персонал.

Как да структурирате хронологичното CV

Самото наименование “хронологична автобиография” предполага информацията да бъде подредена по дати и периоди, което автоматично означава, че първо трябва да започвате с най-скорошните си активности, във всеки един от представените по-долу раздели на CV-то:

Лични данни

Този раздел играе ролята на въвеждащ и в него се посочват Вашите лични данни за контакт: трите имена, адрес, имейл и телефонен номер, профил в LinkedIn, линк към портфолио и/или личен уебсайт. За преглеждащите автобиографията Ви и бъдещите работодатели е важно да могат лесно да разберат как се казвате и да се вържат с Вас при необходимост и интерес към кандидатурата Ви.

Лично изявление, профил или цел на CV-то

Този абзац представлява кратко обобщение, което в практиката можете да срещнете под различни наименования като“Лично изявление“, “Личен профил“ или ”Цел на автобиографията“. Представлява резюме от 2-3 кратки, ясни и целенасочени изречения, които да подчертаят Вашите най-ценни умения и опит и да заинтригуват проверяващия кандидатурата Ви да продължи напред с прегледа й. 

В автобиографиите на български език този раздел по принцип не е задължителен. В последните години обаче, навлезе доста успешно и специалистите по подбор на персонал определено го харесват и намират за полезен.

Трудов стаж

В този раздел, както вече споменахме по-горе, трябва да започнете с най-скорошната си длъжност и месторабота, като включите името на компанията (организацията или институцията), периода, в който сте били на назначение, както и Вашите отговорности и постижения за всяка конкретна позиция, която сте заемали.

Трябва да прецените кои длъжности, които сте заемали да включите. Ако имате някакво кратко (временно) назначение, което няма отношение към длъжността, за която кандидатствате, може спокойно да го пропуснете. Например, ако временно, в рамките на месец-два сте работили като сервитьор, а сега кандидатствате за съвсем друга длъжност и този опит не е релевантен, можете да не го включвате.

Когато сте заемали само краткосрочни позиции и нямате последователна и целенасочена трудова кариера (сезонна работата през лятото например), или пък не сте работили и имате дълги прекъсвания, тогава е по-добре за изберете някой от другите формати на автобиография и да акцентирате на Вашите умения или образование.

Образование

В този раздел е прието да се представя информация за средното и висшето образование, както и за ОКС (Образователно-квалификационна степен) или ОНС (Образователно – научна степен), които сте придобили. Не е необходимо да предоставяте информация за началното си образование, но трябва да приложите обратната хронология с периода, в който сте учили, името на учебното заведение и съответната специалност.

Ако сте наскоро завършили или все още учите, препоръчително е този радел да се постави като водещ, веднага след Вашите лични данни, за да е ясно, че Ви предстои дипломиране и едва сега стартирате кариерата си.

Умения

Разделът посветен на Вашите умения (твърди и меки) също е един от бързите начини за специалистите по подбор на персонал да се ориентират доколкото Вашата кандидатура отговаря на техните изисквания. 

Избройте уменията си като отделни точки (с помощта на текстови булети) и добавете примери, отново в обратен хронологичен ред, за да демонстрирате как сте придобили или развили тези умения във времето (с периоди и описание на проекта или конкретната активност).

Обучения, курсове професионално членство

Различните обучения и курсове, които сте завършили, както и членството Ви в професионални и съсловни организации винаги могат да са Ви в плюс към кандидатурата. Те също се представят в обратен хронологичен ред, като се посочва датата на присъединяване към съответната организация и възникване на членството или завършване на съответния курс.

Когато изброявате завършените курсове, важно е да включите само тези, които са релевантни към конкретната длъжност, за която кандидатствате, изброени от най-скорошния към всеки по-предишен.

Извънкласни дейности, хобита и интереси

Извънкласните дейности, хобитата и интересите като цяло спадат към разделите в CV-то, които не са задължителни, а по-скоро препоръчителни, защото разширяват представата за Вашата личност. С тях показвате на бъдещите работодатели, че сте инициативен човек, който проявява интерес да развиете уменията си и в свободното си лично време.

Тези активности допълват останалата част от Вашата автобиография, помагат за това, бъдещите работодатели да Ви възприемат като широко развита личност и също следва да бъдат датирани поне от годинита, когато за първи път сте ги започнали. 

Хронологичното CV представлява най-разпространеният формат за автобиография, при който трудовият стаж и образователните квалификации се представят в обратен хронологичен ред - от най-последната активност, назад към всяка по-предишна.

В кои случаи да използвате хорнологично CV

Както вече споменахме по-горе, изборът на конкретен формат на хронологично CV, зависи изцяло от това къде и с каква цел искате да кандидатствате.

За опитни професионалисти

Когато вече имате натрупан богат професионален опит, работили сте в една и съща сфера дълго време и сте заемали подобни длъжности през целия период на трудовия Ви стаж, то тогава най-подходящо би било да заложите на класическо хронологично CV. Хронологичната автобиография ще помогне на служителите по подбор на персонал лесно и бързо да се ориентират какви позиции сте заемали във времето и дали кандидатурата Ви е подходяща за тяхната обява. Хронологията също помага да се проследи лесно професионалното израстване и развитие на дадения кандидат.

Ако отговаряте на горните условия, но работодателят изрично е посочил в обявата за работа, че търси в идеалния кандидат определен набор от технически умения, то тогава би било най-добре да се фокусирате върху съставяне на функционално хронологично CV. Този конкретен вид CV не се среща толкова често и обикновено в обявата за работа е написано изрично и доста подробно какво да откроите в структурата. Следвайте указанията, но представете информацията отново в обратен хронологичен ред.

Студенти и наскоро завършили 

При студенти или нови участници на пазара на труда, работодателите обикновено се интересуват най-много от разделите озаглавени Образование и Хобита и интереси (Извънкласни дейности). Тук отново хронологичната автобиография е най-ефективният начин да демонстрирате последователност в образованието.

Поставете раздел Образование веднага след този за Лични данни и започнете с най-новите дисциплини, които изучавате в най-скорошната образователна степен. Дайте примери за релевантни курсови работи, изучавани предмети или студентски проекти, в които участвате и преминете назад към средното си образование. Избройте модулите и курсовете, само които са подходящи за обявената длъжност.

За хора в системата на науката

Ако работите в сферата на науката, тук форматът за хронологична автобиография също е приложим, но с някои особености. Този тип автобиография се нарича хронологично академично CV и също следва датирането по обратен хронологичен ред, като акцентът пада върху научните постижения, проекти, участия във форуми, публикации и други активности, които сте развили през определени времеви периоди. За разлика от другите варинати на CV, при академичното обемът е по-голям и текстът може да надхвърли 2 стандартни страници.

При съществена промяна на сектора в кариерата

Ако сте напът да предприемете голяма промяна в кариерата си, и да смените сектора, тогава хронологичната функционална автобиография може да се окаже по-добър вариант, защото в нея ще наблегнете на уменията си и областите, в които попада Вашата експертиза. 

Поставяйки фокуса върху Вашите умения, Вие показвате на служителите по подбор на персонал, защо сте подходящ кандидат, дори ако сте придобили уменията си чрез неконвенционални методи, като работа на свободна практика, доброволчество или стажове, а не чрез стандартен трудов стаж и конкретна месторабота.

При продължителен период на безработица или дълго прекъсване на трудовия стаж

В тези случаи отново би било по-добре да заложите на 

хронологична функционална автобиография, базирана на умения. Ако сте безработен или имате пропуски в автобиографията си, хронологичната автобиография може да не е най-добрият избор, тъй като привлича вниманието към последната позиция, която сте заемали и може да направи пропуските по-забележими. Подчертавайки уменията и личните си качества, Вие измествата фокуса от датите и периодите на трудова ангажираност върху Вашата работна експертиза, което би било по-печелившият вариант в този случай.

Нашият експертен съвет:

Като допълнителни раздели в хронологичното CV-то може да включите отделен озаглавен Езици, за да представите тези, които владеете, както и един посветен на Сертификати, удостоверения и грамоти, които имате за определени постижения или доброволчески опит. При тях също се спазва подредбата за представяне по времеви периоди в обратен хронологичен ред.

Освен с полезни съвети и насоки за изготвяне на CV и мотивационно писмо за кандидатстване, Jobseeker предоставя и отлични, професионално разработени шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви улеснят в представянето на информацията в обратна хронология. Регистрирайте се,  създайте Вашите документи и ще можете  да ги редактирате, адаптирате, актуализирате и изтегляте по всяко време с помощта на опцията за незабавен download.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега