Мотивационно писмо на счетоводител

Мотивационно писмо на счетоводител

Счетоводителите носят огромна отговорност в управлението на всеки бизнес и организация, както за финансите на компанията, така и за нейната отчетност и коректно функциониране. Тази професия обхваща различни дейности по изготвяне на данъчни декларации и финансови отчети, осчетоводяване на операции, бюджетиране, одит, ТРЗ, планиране и други, и изисква специфично образование и опит. Ако счетоводството е Вашата мечтана работа, тази статия ще Ви помогне как да съставите мотивационно писмо, с което правилно и успешно да представите Вашите ключови компетенции, умения и силни лични качества, когато кандидатствате за нова работа.

Защо е важно да адаптирате мотивационното си писмо към професията на счетоводителя

Независимо дали използвате готови шаблони за мотивационно писмо или не,  мотивационното Ви писмо трябва да следва определена структура и съдържание характерни за счетоводната професия. Това ще Ви позволи да откроите професионално специфични за индустрията умения и функции, с които  да направите писмото много по-убедително и да покажете пред експертите по подбор на персонал, един по-задълбочен и издържан подход.

За разлика от CV-то на счетоводителя, което се фокусира предимно върху Вашите твърди технически, математически и аналитични умения, в мотивационното писмо, фокусът трябва да падне върху меките Ви умения -  управление на проекти, работа в екип, подход към проекти и стратегия и други. Тук е моментът и интелигентно и убедително да представите мотивацията си защо предприемате смяна в кариерния път.

Ключови елементи в съдържанието на мотивационното писмо за счетоводител

Като счетоводител най-вероятно държите на хармонията в числата и тяхната коректност. Съдържанието на едно добре написано мотивационно писмо за професията на счетоводителя трябва да звучи убедително и интригуващо, като същевременно е добер и да носи същия перфектен почерк, с който подхождате и към цифрите. 

Мотивационното писмо е силен позитив, който има за цел да допълни автобиографиата Ви и да Ви спечели интервю. Затова е важно да покриете няколко основни компонента в съдържанието му, със следните отправни точки за акцент :

Въведение

Въведението на писмото Ви играе важна роля. Трябва за започнете учтиво и с уважение, и да изложите конкретната длъжност, във връзка с която пишете и как сте научили за нея.

Трудов стаж, образование, специфичен опит или профил

Веднага след краткото въведение, идва ред на основния раздел, който представя Вашия трудов стаж до момента, опит, специализация, профил и умения. Той е най-ключовият в съдържанието на писмото и тук е важно да развиете добре постиженията и силните си страни, които считате, че Ви правят подходящ за длъжността. 

Отделете едно изречение и на образованието, което имате като споменете Вашата ОКС бакалавър или магистър и висшето учебно заведение, в което е прдобита. 

Наблегнете на Вашите меки умения, силни личностни качества и мотивация за развитие. Покажете, че сте се запознали с компанията, в която кандидатствате и кажете с какво, считате че ще бъдете полезни в новата роля. Ако имате награди или професионални постижения, с които се гордеете, също тук е мястото да споменете и за тях.

Заключение 

В заключителната част на писмото, е добре да потвърдите готовността си да започнете работа в кратък срок и да завършите с опция за последваща лична среща.

Оформление на мотивационното писмо

Моделът за оформление на мотивационно писмо може да бъде разгърнат в структура с няколко абзаца, подредени в следната последователност:

 • Заглавие с информация за контакт: Вашите лични данни за контакт като име и фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, за връзка с Вас при интерес за интервю, се поставят в началото на документа, заедно с тези на адресата. 
 • Въведение: Писмото трябва да започне с учтиво обръщение по име към конкретния адресат. Използвайте приетите в българския език учтиви форми за обръщение като Уважаема г-жо/Уважаеми г-не. След това продължете с изречение за конкретната обява за работа, повод за Вашето писмо и кандидатура.
 • Първи и втори основен абзац: Опишете подробно Вашата текуща месторабота, длъжността, която заемате и отговорностите, които изпълнявате. Акцентирайте на специализираното си счетоводно образование, професионален профил, образование, допълнителни квалификации или курсове.
 • Трети и четвърти основен абзац: Обосновете се как с Вашите квалификации и умения считате, че ще бъдете полезни за новата работна длъжност. Споменете Вашите постижения, силни качества, меки умения, принципи на работа, постижения, награди и желание за последващо развитие в компанията и професията като цяло. 
 • Заключителен абзац: Благодарете на адресата за отделеното време и внимание и оставете опция за лична среща. Писмото Ви трябва да завърши учтив подпис като Искрено Ваш/а, С уважение и др.
 • Придружаващи писмото файлове или документи: След подписа избройте всички прикачени документи - автобиография, дипломи, удостовернеия или други, които изпращате заедно с писмото.

Готов образец за примерно мотивационно писмо

Димитър Петков
Управител на РА Принтмакс ООД
Бул Тотлебен 21, ет 2
София

Ива Стаматова
Главен счетоводител
Ул Раковски 14, ап . 3
ivva2024@gmail.com 
телефон 0821 441 782
София

23 февруари 2024 г.

Уважаеми господин Петков,

Прочетох с интерес обявата за длъжността Главен счетоводител в РА Принтмакс ООД в сайта www.fincareer.bg, публикувана тази сутрин. С настоящото писмо, бих искал да Ви представя своята кандидатура.

Притежавам над 15 години професионален опит придобит в две счетоводни къщи в град София. Завършила съм Счетоводство и контрол с ОКС магистър в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София и имам опит с много богат набор от компании и бизнес сектори. 

През последните 5 години съм обслужвала няколко рекламни и комуникационни агенции, три печатници и една агенция за графичен дизайн,  като смея да твърдя, че вече, че имам профилиран опит в този сектор. Интересен ми е и ще се радвам да продължа да работя с конкретна специализация в тази област и при взаимодействие с разнообразен професионален екип от експерти.

Притежавам задълбочен опит и познания във всички аспекти на националните счетоводни стандарти (НСС) и финансово-счетоводната практика, както и законова рамка, при управлението на финанси на малки, средни и големи предприятия. Ежегодно преминавам през специализирани професионални обучения във връзка с най-новите законови изменения и добри практики.

Подготвена съм като технически умения, работя свободно с най-популярните софтуерни продукти за счетоводство, планиране и контрол. Взискателна съм към себе си и екипите, с които работя по отношение на правилното и навременно осчетоводяване на дълготрайни активи, запаси, взаимоотношения с трети страни, разходи и приходи и други, както и в изготвянето на задължителните финансови отчети, данъчни декларации въз основа на националните счетоводни стандарти и осигуряване навременното им представяне на властите. 

Имам опит и в управлението на екипи. Като главен счетоводител съм ръководила екип от 8 до 10 оперативни счетоводители, в това число и ТРЗ специалисти. Обичам екипната работа и взаимодействието между различните експерти, определям се като отговорна, дисциплинирана и държа на безупречното спазване на сроковете. 

Много ще се радвам да се присъединя към Вашия професионален екип. Имам готовност да започна работа веднага. Това ще бъде важна крачка напред в моето кариерно развитие и възможност да усъвършенствам уменията си и специализацията си.

Като Ви благодаря за отделеното време и внимание, оставам на разположение за възможност за лична среща, на имейл ivva2024@gmail.com и телефон 0821 441 782.

Искрено Ваша,
Ива Стаматова

Прил. Автобиография, 3 броя удостоверения за завършени професионални обучения.

Какво да включите, и какво не, в мотивационното писмо на счетоводител 

Когато изготвяте Вашето мотивационно писмо за счетоводител, важно е да се придържате към най-добрите практики, като същевременно избягвате и най-често срещаните грешки. По-долу сме разгледали няколко примера какво се приема добре в текста на писмото, и от какво задължително да се въздържате:

Добри практики:

 • Писмото трябва да е кратко и ясно, съставено в максимум 1 страница като обем.
 • Разпределете съдържанието в отделни смислово-определени параграфи.
 • Използвайте личен, бизнес стил в изказа на писмото.
 • Поставете акцент на най-скорошната си длъжност, както и на тези твърди и меки умения, които са най-подходящи за работата, за която кандидатствате.

Избягвайте:

 • В никакъв случай не използвайте прекалено свободен език, фриволни и други изрази, характерни по-скоро за разговорната реч. 
 • Не преразказвайте автобиографията си, а наблегнете на търсените акценти, с които ще направите впечатление. 
 • Ако Ви липсват някои от търсените умения, не се фокусирайте върху отсъствието им, а подчертайте силните си страни и умения.

4 съвета за добре издържано мотивационно писмо

Предлагаме Ви 4 основни съвета за Вашето мотивационно писмо на счетоводител, които да Ви помогнат да отличите кандидатурата си при селекцията за интервю:

 • Синхронизирайте дизайна на мотивационното писмо с този на CV-то: Начинът, по който изглежда писмото визуално, трябва да носи идентична естетика на Вашето CV.  Използвайте прилежащия шаблон за мотивационното писмо, за да придадете синхронизиран и професионален вид на всички документи за кандидатстване.
 • Адресирайте мотивационното си писмо по име: в България не е прието мотивационните писма за работа да се адресират стандартно и безлично в стил: До когото може да послужи. 
 • Използвайте личен стил на изразяване: спазвайте всички езикови правила за бизнес кореспонденция. Добрата и професионална писмена комуникация е ключово умение, което в професията на счетоводител винаги ще Ви тябва в работата с институции, клиенти, партньори и др.
 • Мотивационното писмо не трябва да съдържа грешки: Първото впечатление, което ще направите на работодателя може лесно да бъде опорочено от липсата на внимание към детайла и наличието на стилистични, правописни и печатни грешки. Прецизността е важно качество за всеки счетоводител, прочетете го няколко пъти и коригирайте, ако се налага.

За кандидатура на счетоводител, която се отличава

Освен с добре написано CV, което следва изискванията и формулировките на обявата за работа, добре е да покажете на бъдещите работодатели, че имате изключителни меки умения, лични качества и прецизност, които да представите в мотивационно писмо

Писмото допълва Вашето CV и кандидатура по начин, по който да звучи професионално и да се откроява пред останалите кандидати.

Създайте своята автобиография за професията на счетоводител с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо. Следвайте ръководството в редактора на Jobseeker, и ще видите колко лесно, професионално и стилно ще изглеждат и звучат документите Ви.

Разгледайте и нашия готов пример за CV на счетоводител, който сме Ви предложили, също с много полезни съвети и насоки как да структурирате и представите по най-добрия начин опита и уменията си.

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега