Пример за CV на счетоводител

Пример за CV на счетоводител

Професията на счетоводителя е една от най-търсените и отговорните. В завимсимост от разнообразието от компетенции, които даден професионалист може да изпълнява, той се квалифицира като оперативен или главен счетоводител. Затова е и от изключителна важност, когато представяте CV за различните роли на счетоводната професия, да го структурирате правилно, да включите всички важни раздели, определящи Вашия опит, образование и професионлани умения, така че да звучи издържано във всяко едно отношение и да спечели вниманието на специалистите по подбор на персонал и бъдещите работодатели.

Важни раздели, които да включите във Вашето CV

При съставянето на професионална автобиография, обикновено в структурата се включват две групи раздели - задължителни и незадължителни, които дават най-важната и конкретна информация на експертите по подбор на кадри за кандидата. По-долу ще разгледаме секциите и от двете групи, които е добре да включите в CV-то за различните роли на счетоводната професия:

Заглавие и лична информация

Заглавието на CV-то се дава в горния колонтитул, с по-голям и удeбелен шрифт, и представя името на кандидата. Например, Мария Владимирова Даскалова, Дипломиран експерт счетоводител.

Веднага след него се посочват личните данни за контакт, като имейл, телефон, личен уебсайт, с помощта на които извършващият подбора на персонал да може да се свърже с Вас. Добре би било да включите и информация за място и дата на раждане и постоянно местожителство, с които още повече ще улесните проверяващите. Локацията, в която живеете постоянно е и важен идентификатор при извършване на автоматизирана селекция, чрез ATS софтуер (система за проследяване на кандидати). 

Лично изявление или профил

В последно време в България се наложи употребата на лично изявление поставено в началото на автобиографиите, което представлява кратък обобщаващ текст от няколко изречения, който най-често се озаглавява като Профил. 

Например: Христо Димитров Чешмеджиев, главен счетоводител с дългогодишен опит с предприятия в сферата на производството. Притежавам задълбочен опит и познания във всички аспекти на националните счетоводни стандарти (НСС) и финансово-счетоводната практика, както и законова рамка, при управлението на финанси на малки, средни и големи предприятия.

Ако сте ДЕС (Дипломиран експерт счетоводител), тази квалификация винаги се поставя непосредствено след името, както в заглавието, така и в Профила. Например:

Мария Антонов, ДЕС 

или

Мария Антонова, ДЕС, дългогодишен главен счетоводител с опит в управлението на финансите и счетоводството на големи компании в IT сектора. 

Трудов стаж

Счетоводната професия е една от най-стратегическите и важни за всяка организация, защото определя за грижата за един от най-важните фактори за съществуването и развитието, а именно финансите. В тази връзка представянето на трудовия Ви в стаж в CV- то е от абсолютно ключово зночение. Въпреки че, че тази професия се счита за изключително стандартизирана по отношение на вариациите на длъжностните й характеристики и изпълняваните задачи и отговорности, винаги има лични акценти, успехи и постижения, които трябва да подчертаете, за да може да се откроите сред останалите кандидати.

 • Важното правило тук е да представите опита си в обратен хронологичен ред - от най-скорошната длъжност, която сте заемали към всяка предишна месторабота.
 • Съшо така, точно следвайте изискванията за длъжността, така както са изписани и формулирани в самата обява за работа. Това е важно както, за да улесните проверяващите автобиографията Ви, така и ако попаднете на автоматизирана селекция по ключови думи (ATS).
 • Опишете поотделно за всяко дружество, за което сте работили, името на компанията, периода, в който сте били на щат и какъв принос или постижения имате. Представете ги количествено като брой - години, операции, резултати, управлявани хора в екип, размер на фирмата и др.
 • За всяка от заеманите длъжности, посочете примери какви точно задължения и операции сте изпълнявали. Ето един подробен пример как можете да представите по-подробно трудов стаж:

Януари 2021 г. - понастоящем - Главен счетоводител в Пластик пром тех  АД,  гр. Добрич, ръководител отдел “Финанси и счетоводство” с екип от 6 човека в компания с годишен оборот от над 10 млн. лева.

 • Правилно и навременно осчетоводяване на дълготрайни активи, запаси, взаимоотношения с трети страни, разходи и приходи.
 • Подготовка на бюджет и подаване навреме всички фискални декларации и статистики, базирани на действащото законодателство.
 • Лице за контакт с властите (от финансова и фискална гледна точка) с одитора, банката, статистиката и др.
 • Лице за контакт и работа с одиторите.
 • Извършване на плащания по банков път-
 • Навременна подготовка на необходимата документация за износ и доставки (митнически декларации и др.)
 • Изготвяне на задължителните финансови отчети въз основа на националните счетоводни стандарти и осигуряване на навременното им представяне на властите.
 • Водене на разчети с доставчици, клиенти, материали, отчитане на разходите, изчисляване на заплати, дълготрайни активи и др.
 • Справки за вземания и задължения.
 • Поддържане на договори с доставчици и клиенти.
 • Водене и отчитане на командировъчни разходи.
 • Справки и удостоверения за липса на задължения, неплатени данъци и такси.

 Образование

Образованието също е много важен и задължителен раздел при подготовката на CV за счетоводител. Това е професия, която преди всичко изисква подходяща образователна степен (като минимум бакалавър), а най-често се търсят магистри по финанси,  счетоводство и контрол.

Тук също е задължително да следвате обратния хронологичен ред на представяне на информацията. Ако сте завършили професионална гимназия по финанси, банково дело или търговия, също е добре да посочите учебното заведение и периода, в който сте учили там. Ето един пример как можете да представите раздел Образование:

Октомври 2015 - юли 2017 - Магистър по Счетоводство, финансов контрол и  финанси, УНСС, гр. София

Октомври 2011 - юли 2015 - Бакалавър по Счетоводство и контрол, УНСС, гр. София

Септември 2006 - май 2011 - Национална финансово-стопанска гимназия в гр. София, профил с немски език. 

 • Успешно положен изпит по писмен и устен изпит за придобиване на Германската езикова диплома (DSD) I-ва степен и придобит Сертификат за владеене на немски език на Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия.

Твърди умения

Твърдите умения представляват чисто техническите умения, които са необходими за професията счетоводител. Представят се под формата на списък, който да съдържа поне 4 твърди умения и могат да включват някои от следните примери:

 • Работа със специализиран софтуер “Ажур”.
 • Отлично познаване на счетоводното и данъчно законодателство.
 • Работа със счетоводен продукт “Санта”.
 • MS Office

Меки умения

Меките умения, често наричани и преносими умения, са тези, които човек изгражда, развива и пренася във всяка заемана длъжност по време на трудовата си кариера. Също се представят под формата на списък с поне 4-5 примера:

 • Отговорност и самоинициативност.
 • Отлична организация на времето.
 • Комуникативност.
 • Работа в екип.
 • Прецизност и внимание към детайлите.

Допълнителни раздели, които не са задължителни, но са силно препоръчителни

 • Към този раздел спадат всички удостоверения, сертификати  и дипломи, които удостоверяват Вашето надграждащо обучение и допълнителна следдипломна квалификация.  В България, един от най-важните сертификати, който задължително трябва да включите в автобиографията си е този за Дипломиран експерт счетоводител (ДЕС) или Регистриран Одитор (РО). Също така, ако кандидатствате в международна компания, не пропускайте да опишете и какви други сертификационни програми сте преминали за допълнителна квалификация по международни счетоводни стандарти, например ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
 • Езиците също са допълнителен раздел, като е хубаво да бъдат посочени като използвате критериите за оценка въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR) или също така, информация за успешно издържан изпит със съответното B1 или B2 ниво на НВО след 12 клас.
 • Членството в професионална организация също представлява важен момент, който не бива да пропускате в CV-то. Например ако сте член на ИДЕС (Институт на дипломираните експерт счетоводители) или АССП (Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия) в България, тук е мястото да го споменете.
 • Ако сте в начален етап на трудовата си кариера и нямате достатъчно опит, в този раздел също можете да включите хобита, интереси и стажантски програми, стига обаче, да са достатъчно релевантни към обявената длъжност.
 • Препоръките от предишен работодател също имат важна роля. В тази секция можете да дадете името и контакт на човека, който Ви препоръчва, след неговото изрично съгласие, чрез посочване на имейл или телефон, на който бъдещите работодатели да могат да се свържат с него при желание.

Насоки при изготвяне на CV за счетоводител

Има няколко важни момента, на които да обърнете особено внимание, когато подготвяте Вашето CV за конкретна роля на счетоводител, които със сигурност ще са Ви полезни, независимо колко опит имате в професията до момента и за каква специализирана длъжност кандидатствате.

 • Представете автобиографията си задължително в обратен хронологичен ред. Можете да разгледате и използвате нашите готови, професионално направени шаблони за CV-та, които ще Ви ориентират по-добре и ще Ви спестят много време, за да може да го направите наистина като естетично, издържан и открояващ се документ. 
 • Най-важното в професията на счетоводителя е неговият опит и това е, което обикновено компаниите работодатели търсят и разглеждат най-задълочено. Затова от изключителна важност е да представите добре всички важни отговорности и функционални задължения, които сте изпълнявали. Опишете точно и длъжността, времетраенето и местоработата, които сте заемали.  
 • Отделете малко време и прочетете добре обявата за работа, по която кандидатствате. Следвайте изброяването на уменията, така както са приоритизарини там. Опишете внимателно с текстови булети всички сфери на счетоводството или ТРЗ, с които сте се занимавали. 
 • Покажете с кои счетоводни програми имате опит, също и степента, в която познавате счетоводното законодателство и нормативна база.
 • Посочете по възможност, както качествена, така и количествена оценка на уменията си  - например: Успешно преминаване на повече от 8 данъчни и митнически проверки в рамките на 5 години. Извършване на икономически анализ на стопанско-финансовата дейност на компанията и оптимизиране на нейната финансова дейност.
 • Опитайте се да съберете цялата информация и структура с раздели на автобиографията в максимум две страници А4. Идеалният вариант е 1 страница А4, но заради многобройните функционални задължения в различните счетоводни роли, нормално е в този тип автобиографии да се стигне до обем от 2 страници.

Кандидатура, която впечатлява

Освен с перфектно подготвено CV, което следва изискванията и формулировките на обявата за работа, добре е да покажете на бъдещите работодатели, че приемате процеса на кандидатстване за работа сериозно, отговорно и да изготвите мотивационно писмо, в което да изложите желанието се присъедините към техния екип и компания.

Писмото допълва автобиографията, увърждава Вашата мотивация и допълва кандидатурата, така че да звучи професионално и да е конкурентна пред останалите кандидати.

Създайте своята автобиография за професията на счетоводител с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо! Следвайте ръководството в редактора на Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално и да си спечелите интервю за желаната счетоводна длъжност или роля. 

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега