CV на Учител
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 6 май 2024

Пример за CV на учител

Учителската професия изисква много широк спектър от умения и лични качества и това е информацията, която всеки бъдещ работодател търси, когато преглежда едно CV на учител. Тази статия ще Ви бъде полезна с насоки как да структурирате информацията, която е важно да представите в CV-то си на учител, както и с ценни съвети как да направите документа наистина интригуващ, така че да увеличите шансовете си за спечелване на интервю в желаното учебно заведение.

Важни раздели в структурата на CV-то на учител

Когато подготвяте CV-то си на учител, задължително трябва да наблегнете именно върху тези Ваши качества, образователна квалификация и умения, които са специфични за учителската професия. Използва се група от задължителни раздели (име, лична информация, образование, трудов стаж, умения), които трябва да присъстват в структурата на Вашия документ, както и няколко допълнителни и по-скоро препоръчителни секции, които също се оценяват добре от експертите по подбор на персонал. По-долу сме разгледали всеки един раздел поотделно, с примери как да го представите по най-добрия начин.

Име и информация за контакт

Автобиографията винаги започва първо с името на кандидата, кето се поставя с по-голям шрифт в заглавие, а веднага след него следва информацията за контакт. Тя следва да включва Вашите телефонен номер и имейл адрес, за да може извършващият подбора на кадри да се свърже с Вас за интервю. 

Ако имате профил в LinkedIn също е добре да го посочите, както и малко информация за Вашето местоживеене, дата на раждане, също и СУМПС шофьорска книжка). В случай, че планирате преместване в локацията, в която кандидатствате за работа, добре би било да отбележите и тази информация също. 

Раздел за Лично изявление или Профил

Личното изявление или Профил, както още се нарича тази секция, представлява кратко и обобщено представяне на Вашата личност, с което да привлечете вниманието на експертите по подбор на персонал. Тук се включват няколко изречения, в които трябва да споменете опита и квалификациите си, най-впечатляващите си постижения в преподаването и да споделите някои от най-добрите си умения. 

Ето един пример за Профил в началото на автобиографията, в който на кандидата предстои преместване в друг град и търси работа като учител в района на населно място:

Мария Станева, учител по Български език и литература в среден курс с над 15 години педагогически стаж. Учениците ме определят като забавен, но и строг преподавател. Обичам професията си и мотивирам децата да обичат родния език, да четат и да усещат сами как обогатяват изказа и мирогледа си. Търся работа в град Банско или град Разлог, поради предстоящо семейно преместване по местоживеене в района.

Трудов стаж

Трудовият стаж е един от най-важните раздели в структурата на всяко CV. Тук е изключително важно да представите информацията в обратен хронологичен ред, като започнете от училището, в което най-скоро сте работили, назад към всяка предишна длъжност, която сте заемали. 

За всяка позиция трябва да опишете длъжността, която сте заемали, името и местоположението на училището и перода, в който сте работили там. Отдолу добавете 3-5 точки с текстови булети, които да описват конкретните Ви задължения и постижения за всяка заемана позиция. Те могат да включват награди и отличия, които сте спечелили, данни за представянето на учениците, нови или иновативни методи на преподаване, които сте въвели и др. 

Предлагаме Ви един пример, в който учителят е постигнал успехи в рамките на дадена образователна институция и ги е представил не само качествено, но и количествено:

Септември 2020 г. - понастоящем учител по Български език и литература (БЕЛ) в СУ "Отец Паисий" град Самоков, преподава в среден курс.

 • Награда Учител на годината за 2022 г.
 • За 2 години успях да повиша средния успех по Български език и литература на учениците във випуска на 5 клас с цяла единица до много добър 5.10.
 • Ръководител на клуба “Литературно перо” за ученици от среден курс, спечелени 2 национални награди от конкурс за ученици от 6 клас за съчинение на тема “Моята любима Коледа” през 2022 г. 

Образование

Образованието също е много важен и задължителен раздел при представяне на CV на учител. За тази професия се и изисква подходяща образователна степен (като минимум ОКС Бакалавър).

При представяне на информацията, тук също е важно да следвате обратния хронологичен ред, да посочите всяко учебно заведение, в което сте учили, неговото местоположение, име и периода, в който сте получили образование в тази институция. 

По-долу сме представили пример, в който кандидатът е представил в своето CV на учител наличието и на двете образователно-квалификационни степени (ОКС), съответно бакалавър и магистър в раздел Образование:

Октомври 2018 - юли 2019 -  Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика, Тракийски университет, град Пловдив.

Октомври 2011 - юли 2015 - Бакалавър по Педагогика на обучението по български език и история, Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий, Педагогически департамент.

Септември 1999 - май 2011 - СОУ Паисий Хилендарски, град Банско

Умения

Уменията във всяка професия се разделят най-общо на твърди и меки умения.

Твърдите умения включват в себе си всички измерими, лесно определими и специфични за бранша умения, като най-често те са технически. В учителската професия техническите умения обикновено съчетават умения свързани с подготовката на плановете на уроците, владеенето на смарт дъски, мултимедия, Moodle или други програми, компютърни умения, провеждане на изпитване на учениците и оценяване на тяхната работа. 

Прието е също така, уменията да вървят и с оценка за степента на владеене на съответното умение. Ето един пример как може да представите и оцените твърдите умения в CV на учител: 

 • Планиране на урока - отлично.
 • Разработване на учебната програма - отлично.
 • Компютърни умения MS Office, MS Teams, Google Classroom- отлични.
 • Оценка и оценяване – отличен.

Меките умения са по-трудни за измерване и дефиниране, те обикновено не са специфични за индустрията и се развиват през цялостната кариера на човек, независимо с каква професия се занимава. Работодателите често търсят учители, които имат силен набор от меки умения, тъй като те са ключови за успешното развитие на човека като добър учител и със сигурност отнемат много повече време за придобиване, отколкото стандартизираните твърди умения.

Меките умения при учителите най-често включват лични качества за управление на комуникация, междуличностни отношения, разрешаване на конфликти, управление на времето, организация на учебния процес, емпатия, активно слушане и разбиране и т.н. Също както и при твърдите умения, тук е хубаво да посочите поне 5-6 примера в точки или текст булети, с които да изброите личностните си качества. 

Ето един пример как може да съставите раздел за меки умения в CV-то на учител и да оцените своите силни страни:

 • Комуникативност и комуникация - отлично.
 • Емпатия - отлично
 • Увереност - отлично.
 • Организация на работата и учебния процес - отлично.
 • Управление на времето - отлично.
 • Работа с деца  - отлично.
 • Креативност - отлично.

Допълнителни раздели, които не са задължителни

Както вече споменахме, в автобиографията си на учител е хубаво да намерите място и за малко повече информация представяща Вашата личност като използвате и някои от разделите, които по принцип не са задължителни, но са силно препоръчителни - сертификати, езици, хобита и интереси, стажове, доброволческа работа, членство и др. 

Тъй като общият обем на CV-то на учител е добре да се побере в максимум 2 страници A4, ако имате по-малко от 10 години трудов стаж, и не повече от 2 страници, ако съответно имате повече от 10 години опит, добре би било да изберете тези допълнителни раздели, които наистина считате, че биха били релевнатни за длъжността, за която кандидатствате. Ето някои примери, какво можете да включите:

 • Сертификати  - следдипломната квалификация на учителите в България  е важен момент в развититето е надграждането на уменията и знанията им за упражняване на професията. Всички семинари, курсове и обучения, които посещавате за повишаване на квалификацията обикновено завършват със сертификат или удостоверение за успешно преминаване, който е важно да бъде посочен в този раздел и дори може да Ви даде конкурентно предимство пред други кандидати. Ето един пример за кандидат, който е посочил преминато обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити: Юли 2021 г. - Успешно завършено обучение на тема Работа с интерактивни образователни дъски, дисплеи, маси и съвременни устройства. Ако в момента сте в процес на получаване на сертификат за преподаване, посочете очакваната дата на сертифициране или дипломиране.
 • Езици  - Владеенето на чужд език също е показателно за желанието на учителя да се развива и получава нови знания. Хубаво е да бъдат посочени като използвате критериите за оценка въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR) или също така, информация за успешно издържан изпит със съответното B1 или B2 ниво на НВО след 12 клас.
 • Доброволческа дейност - томи вид занимания говорят много на специалистите по подбор на кадри какви са Вашите меки умения да възпитавате емпатия и давате лични положителни примери в работата Ви с подрастващите поколения. Ако например сте участвали като доброволец към Червения кръст или в друга акция свързана с акция за събиране на помощи за възрастни хора, или такива пострадали от бедствие, задължително представете информацията в този раздел на CV-то Ви като учител.
 • Препоръките от предишно училище също могат да изиграят важна роля за да си спечелите интервю. В тази секция можете да дадете името и контакт на директора и колегата, който Ви препоръчва, след неговото изрично съгласие, чрез посочване на имейл или телефон, на който бъдещите работодатели от новото училище да могат да се свържат с него или нея при желание.

Насоки при изготвяне на CV за учител

В обобщение на всичко казано дотук, няколко са важните насоки, на които трябва да обърнете специално внимание, когато подготвяте Вашето CV на учител. 

 • Обратен хронологичен ред - разделите за Образование и Трудов стаж в професионалните автобиографии задължително се представят в обратна хронология - от най-скорошната към всяка предишна активност. За улеснение, можете да разгледате и използвате нашите готови, професионално направени шаблони за CV-та, които ще Ви ориентират по-добре и ще Ви спестят много време, за да може да го направите наистина като естетично, издържан и открояващ се документ. Не забравяйте за всяка заемана позиция да дадете информация и за конкретните отговорности, които сте имали като учител.
 • Адаптиране на CV-то към обявата за работа  - отделете време и прочетете добре обявата за работа, по която кандидатствате. Следвайте изискванията на длъжността и уменията, така както са приоритизарини там, със същите ключови думи и формулировки на описанията.
 • Качествена и количествена оценка на уменията и отговорностите като учител  -  не забравяйте да дадете и оценка на отговорностите и постиженията, които считате, че са успешни в ролята Ви на учител. Например: За учебната 2021-2022 г., като класен ръководител на 6Б клас, успях да сплотя децата, да ги мотивирам и да провокирам интереса им към нови знания, с което постигнахме среден успех на класа много добър 5.20 - с цяла единица повече от предходната учебна година.

Кандидатура на учител, която впечатлява

Освен с перфектно подготвено CV, което следва изискванията и формулировките на обявата за работа, добре е да покажете на бъдещите работодатели и колеги, че приемате процеса на кандидатстване за работа сериозно, отговорно и да изготвите мотивационно писмо, в което да изложите желанието се присъедините към тяхното училище и екип.

Писмото допълва автобиографията, увърждава Вашата мотивация и допълва кандидатурата, така че да звучи професионално и да е конкурентна пред останалите кандидати.

Създайте своята автобиография за професията на учител с помощта на нашите шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо! Следвайте ръководството в редактора на Jobseeker, за да създадете своята перфектна автобиография лесно и професионално и да си спечелите интервю за желаната длъжност в професията на учител.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега